Kaletra 200 mg/50 mg tbl flm (fľ. HDPE) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 325,04 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 325,04 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 0,00 € (0,0 %) 325,04 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 325,04 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 325,04 € (0,0 %)
04/24 0,00 € 325,04 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. INF
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kaletra 200 mg/50 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/01/172/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35543
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kaletra 200 mg/50 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x200 mg/50 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje iečivá lopinavir a ritonavir. Patrí do skupiny antiretrovírusových liekov nazývaných inhibítory proteázy. 

Používa sa na zlepšenie kontroly infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) spomalením šírenia infekcie vo vašom tele. Liek nevylieči infekciu HIV alebo AIDS

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a dospievajúci

Štandardné odporúčané dávkovanie tabliet je 2 tablety (v sile 200/50 mg) 2x denne, s odstupom 12 hodín (t.j. celková denná dávka 800/200 mg rozdelená do dvoch dávok).
Ak je to nevyhnutné pre manažment pacienta, je možné dospelým pacientom podávať 4 tablety (v sile 200 mg/50 mg) 1x denne (800/200 mg).

Dávkovanie 1x denne sa má obmedziť na pacientov s < 3 mutáciami v súvislosti s proteázovým inhibítorom (PI).

Deti  (vo veku 2 roky a viac) - lekár určí vhodnú dávku (počet tabliet) na základe výšky a hmotnosti dieťaťa.

Deti s hmotnosťou > 40 kg alebo s plochou povrchu tela > 1,4 m2: dávka ako pre dospelých.
Deti s hmotnosťou < 40 kg alebo s plochou povrchu tela 0,5-1,4 m2: používa sa iná sila tabliet alebo roztok (ak deti nedokážu prehĺtať tablety).

Pre deti, ktoré nie sú schopné prehltnúť tablety, pozri SPC lieku Kaletra perorálny roztok. 
Liek sa nemá podávať detským pacientom raz denne (pozri časť 5.1).

Dávkovanie lieku pri sprievodnej liečbe s efavirenzom alebo nevirapínu je uvedené v SPC, časť 4.2.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v celku (bez hryzenia, lámania alebo drvenia), nezávisle na jedle a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny (nezapíjať Ľubovníkovým čajom).

Upozornenie

Liek nevylieči HIV infekciu alebo AIDS a je potrebné prijať opatrenia na zabránenie prenosu HIV. 
Liečbu má viesť lekár so skúsenosťami s liečbou HIV infekcie. 
Liek sa môže používať v tehotenstve, ak je klinicky potrebný.
Odporúča sa, aby matky infikované HIV za žiadnych okolností nedojčili svoje deti, aby sa zabránilo prenosu HIV.
V prípade používania perorálnej antikoncepcie (tabletky) alebo antikoncepčnej náplasti, sa má používať aj ďalší alebo iný typ antikoncepcie (napr. kondóm), pretože liek môže znižovať ich účinnosť.
Bezpečnosť a účinnosť u detí mladších ako 2 roky nebola doteraz stanovená. 
Nesmie sa podávať pacientom s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Súbežné podávanie s prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) je kontraindikované.
Liek sa súbežne nemá užívať s viacerými skupinami liečiv. V prípade užívania iných liekov (napr. antikoagulánciá, antidepresíva, lieky na srdce a iné) treba užívanie vopred konzultovať s lekárom.
U pacientov s hemofíliou existuje možnosť možnosť zvýšeného krvácania.
Kvôli riziku osteonekrózy majú pacienti v prípade bolestí kĺbov, stuhnutosti kĺbov alebo ťažkostí s pohybom vyhľadať lekársku pomoc.
Počas liečby môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi.
V prípade výskytu únavy (vrátane asténie) nemajú pacienti viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Kaletra môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Môže byť ťažké odlíšiť vedľajšie účinky zapríčinené Kaletrou od vedľajších účinkov iných liekov, ktoré užívate súbežne alebo od komplikácií infekcie HIV.
Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýše ... viac >

Účinné látky

lopinavir, ritonavir

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48