IRUZID 20 mg/25 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 5,83 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 5,83 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 5,83 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 5,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IRUZID 20 mg/25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0398/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52314
Názov produktu podľa ŠÚKL
IRUZID 20 mg/25 mg tbl 30x20 mg/ 25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá:

  • lizinopril, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín (inhibítory ACE).
  • hydrochlorotiazid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných tiazidové diuretiká (močopudný liek).

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s klírensom kreatinínu > 30 a < 80 ml/min sa liek podáva iba po titrácii jednotlivých zložiek.
Odporúčaná dávka lizinoprilu, podávaného samostatne, u pacientov s renálnou insuficienciou ľahkého stupňa je 5-10 mg.

Pacienti na predchádzajúcej liečbe diuretikami
Pozri SPC, časť 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, vždy vcelku (nesmú sa hrýzť ani drviť), nezávislé od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať v 1. trimestri tehotenstva. Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Účinnosť a bezpečnosť lieku u detí nebola stanovená. 
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) a nesmie sa použiť u pacientov, ktorým bola nedávno transplantovaná oblička.
U pacientov s cukrovkou liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom je potrebné dôkladné sledovanie regulácie hladiny cukru v krvi počas prvého mesiaca liečby.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby a pri zmene dávky.
Liek môže spôsobiť fotosenzitívnu reakciu.
Športovci: Liek môže spôsobiť pozitívne výsledky v antidopingovom teste.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
IRUZID obsahuje dve účinné látky: lizinopril a hydrochlorotiazid. Nasledovné vedľajšie účinky boli pozorované pri používaní týchto látok, to znamená, že by sa mohli vyskytnúť aj pri používaní IRU ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36