Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,71 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,37 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
04/24 0,37 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
03/24 0,37 € (0,0 %) 4,34 € (0,0 %)
02/24 0,37 € 4,34 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/09/583/029
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84800
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan/Hydrochlorothiazid Teva 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombinácia dvoch účinných zložiek, irbesartanu a hydrochlorotiazidu. Irbesartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov angiotenzínu-II. Hydrochlorotiazid je jedným zo skupiny liečiv (nazývaných tiazidové diuretiká). Tieto dve účinné zložky pôsobia spolu na zníženie krvného tlaku účinnejšie, ako keby boli podávané samostatne.
Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku, keď liečba samotným irbesartanom alebo samotným hydrochlorotiazidom neviedla k dostatočnej úprave vysokého krvného tlaku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa užíva 1x denne. Môže sa odporučiť titrácia dávky jednotlivých zložiek. Neodporúčajú sa dávky vyššie ako 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorotiazidu 1x denne. V prípade potreby sa môže liek podávať spolu s iným antihypertenzívnymi liekmi

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa majú podávať celé každý deň v rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapiť dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča používať počas 1. trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný v 2. a 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa neodporúča používať počas dojčenia.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, pretože bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný pri ťažkej poruche funkcie pečene.
Liek je kontrainidikovaný pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
U pacientov s miernou až stredne ťažkou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek je liek potrebné podávať so zvýšenou opatrnosťou.
Liek môže narušiť toleranciu glukózy. U diabetických pacientov môže byť potrebná úprava dávkovania inzulínu alebo perorálnych hypoglykemík. 
Hladiny elektrolytov v sére sa musia stanovovať pravidelne vo vhodných intervaloch.
Hydrochlorotiazid obsiahnutý v tomto lieku by mohol spôsobiť pozitívne analytické výsledky v antidopingovom teste.
Ak sa počas liečby vyskytnú fotosenzitívne reakcie, odporúča sa ukončiť liečbu.
Počas liečby hypertenzie sa príležitostne môžu vyskytnúť závraty alebo únava, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a oblsuhovať stroje.
Nepiť alkohol.
Ďaľšie upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4.).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a môžu vyžadovať lekársku starostlivosť.
U pacientov používajúcich irbesartan boli hlásené zriedkavé prípady alergických kožných reakcií (vyrážka, žihľa ... viac >

Účinné látky

hydrochlorotiazid, irbesartan

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24