Kategorizačné údaje
Maximálna cena 161,13 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,13 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 152,00 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 9,13 € (0,0 %) 152,00 € (0,0 %)
08/20 9,13 € (0,0 %) 152,00 € (0,0 %)
07/20 9,13 € (0,0 %) 152,00 € (0,0 %)
06/20 9,13 € 152,00 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Invokana 100 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/884/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8116A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Invokana 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x1x100 mg (blis.PVC/Al-perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Invokana obsahuje liečivo kanagliflozín, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných „antidiabetiká.”
„Antidiabetiká“ sú lieky používané u dospelých na liečbu cukrovky typu 2.

Tento liek zvyšuje množstvo cukru odstráneného z vášho tela močom. To znižuje množstvo cukru vo vašej krvi.

Liek sa môže užívať samotná alebo spolu s inými liekmi na liečbu vašej cukrovky typu 2 (napríklad metformín, inzulín, inhibítor DPP-4 [ako sitagliptín, saxagliptín alebo linagliptín], sulfonylurea [ako glimepirid alebo glipizid] alebo pioglitazón), ktoré znižujú hladinu cukru v krvi. Pravdepodobne už užívate jeden alebo viaceré z týchto liekov na liečbu cukrovky typu 2.

Rovnako je dôležité, aby ste dodržiavali odporúčania týkajúce sa diéty a cvičenia dané vašim lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Odporúča sa sledovanie funkcie obličiek ešte red začatím liečby kanagliflozínom a potom aspoň raz ročne, taktiež pred začatím liečby ďalšími liekmi, ktoré môžu znížiť funkčnosť obličiek je potrebné pacienta sledovať.

Liek sa má užívať perorálne jedenkrát denne (odporúčaná úvodná dávka kanagliflozínu je 100 mg/deň), najlepšie pred prvým jedlom dňa, každý deň v rovnakom čase. Tablety sa majú prehltnúť vcelku. Ak sa vynechá dávka, má sa užiť len čo si pacient spomenie; v ten istý deň sa však nesmie užiť dvojnásobná dávka.

U pacientov, ktorí majú eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl ≥ 60 ml/min a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie, sa môže dávka zvýšiť na 300 mg perorálne jedenkrát denne.

Ak sa používa liek ako prídavná liečba s inzulínom alebo inzulínovým sekretagogom (napr. sulfonylurea), treba zvážiť nižšiu dávku inzulínu alebo inzulínového sekretagoga na zníženie rizika hypoglykémie.

Starší ľudia (vo veku ≥ 65 rokov): treba vziať do úvahy funkčnosť obličiek a riziko deplécie objemu.
Pacienti s poruchou funkcie obličiek: U pacientov s eGFR 60 ml/min/1,73 m2 až < 90 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl 60 ml/min až < 90 ml/min nie je potrebná úprava dávky.
Liečba kanagliflozínom sa nemá začať u pacientov s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl < 60 ml/min.
U pacientov tolerujúcich kanagliflozín, u ktorých eGFR klesne trvalo pod 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl pod 60 ml/min, treba dávku kanagliflozínu upraviť na alebo udržať na 100 mg jedenkrát denne.
Liečba kanagliflozínom sa má ukončiť, ak je eGFR trvalo pod 45 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl trvalo pod 45 ml/min.
U pacientov s ľahkou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene sa nevyžaduje úprava dávky.

Dávka sa má zvyšovať opatrne u pacientov vo veku ≥ 75 rokov, pacientov so známym kardiovaskulárnym ochorením alebo u iných pacientov, pre ktorých úvodná kanagliflozínom indukovaná diuréza predstavuje riziko. U pacientov so zjavnou depléciou objemu sa pred začatím liečby kanagliflozínom odporúča úprava tohto stavu.

Poznámka: Vzhľadom na mechanizmus účinku bude u pacientov užívajúcich kanagliflozín test na prítomnosť glukózy v moči pozitívny.

Upozornenie:
Kanagliflozín sa nemá užívať počas gravidity. Keď sa zaznamená gravidita, liečba kanagliflozínom sa má ukončiť.
Riziko u novorodencov/dojčiat nemôže byť vylúčené. Kanagliflozín sa nemá užívať počas dojčenia.
U detí mladších ako 18 rokov neboli doteraz stanovené (Bezpečnosť a účinnosť kanagliflozínu nebola preukázaná), preto sa neodporúča deťom a dospievajúcim mladším ako 18 rokov.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa použitie neodporúča.
Liek sa nemá používať u pacientov s ochorením obličiek v konečnom štádiu (ESRD, z angl. end stage renal disease) ani u pacientov na dialýze, pretože v tejto populácii pacientov sa nepovažuje za účinnú.
Liek sa nemá používať na liečbu diabetickej ketoacidózy, pretože v týchto podmienkach nie je účinná.
V prípade genitálnych mykotických infekcii, alebo infekcii močových ciest je potrebné sa o ďalšom užívaní poradiť s lekárom (môže byť potrebné dočasne liečbu prerušiť), pri výskyte opakovaných infekcii zvážiť prospech liečby a prínos pre pacienta.

Účinné látky

kanagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36