Invega tbl plg 3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu) 1x28 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Invega
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/395/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43592
Názov produktu podľa ŠÚKL
Invega tbl plg 28x3 mg (bli.PCTFE/PVC/Alu)
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo paliperidón, ktorý patrí do triedy antipsychotík. Používa sa na liečbu:

  • schizofrénie u dospelých a u dospievajúcich vo veku 15 rokov a starších.
  • schizoafektívnej poruchy u dospelých.

Liek môže pacientovi pomôcť zmierniť príznaky ochorenia a zabrániť, aby sa príznaky vrátili.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 30. 4. 2020.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Schizofrénia
Odporúčaná dávka lieku je 6 mg 1x denne. Úvodná titrácia dávky nie je potrebná. U niektorých pacientov môže byť vhodné podávať nižšiu alebo vyššiu dávku v odporučenom rozmedzí 3 mg až 12 mg 1x denne. V takomto prípade je možné upraviť dávkovanie iba po opätovnom zhodnotení klinického stavu. V prípade, že je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa zvýšenie o 3 mg/deň a interval zvyšovania má byť zvyčajne dlhší ako 5 dní.

Schizoafektívna porucha
Odporúčaná dávka lieku je 6 mg 1x denne. Úvodná titrácia dávky nie je potrebná. U niektorých pacientov môže byť vhodné podávať vyššiu dávku v odporučenom rozmedzí 6 mg až 12 mg 1x denne. V takomto prípade je možné upraviť dávkovanie iba po opätovnom zhodnotení klinického stavu. V prípade, že je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa zvýšenie o 3 mg/deň a interval zvyšovania má byť zvyčajne dlhší ako 4 dni.

Porucha funkcie obličiek
U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 50 do < 80 ml/min) sa odporúča úvodné dávkovanie 3 mg raz denne. Dávka sa môže zvýšiť na 6 mg 1x denne v závislosti na klinickej odpovedi a tolerancii.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 10 do < 50 ml/min) sa odporúča úvodné dávkovanie lieku 3 mg každý 2. deň, ktoré sa môže zvýšiť na 3 mg 1x denne po zhodnotení klinického stavu.

Pediatrická populácia

Schizofrénia 
Odporúčaná začiatočná dávka lieku v liečbe schizofrénie u dospievajúcich vo veku 15 rokov alebo starších je 3 mg 1x denne.

Dospievajúci s hmotnosťou < 51 kg: maximálna odporúčaná denná dávka lieku je 6 mg.
Dospievajúci s hmotnosťou ≥ 51 kg: maximálna odporúčaná denná dávka lieku je 12 mg.
Úprava dávky, ak je indikovaná, sa má urobiť len po opätovnom klinickom posúdení na základe individuálnej potreby pacienta. Ak je indikované zvýšenie dávky, odporúča sa zvýšenie o 3 mg/deň a spravidla sa má uskutočniť v 5-dňových alebo dlhších intervaloch.

Spôsob použitia

Liek sa podáva perorálne. Tableta sa užíva ráno, musí sa prehltnúť celá a zapiť nápojom, nesmie sa hrýzť, deliť ani drviť. Účinná látka sa nachádza vo vnútri nevstrebateľného obalu tablety, z ktorej sa uvoľňuje regulovanou rýchlosťou. Obal tablety sa spolu s nerozpustnými súčasťami jadra z tela vylúči; pacienti sa nemajú znepokojovať, ak občas spozorujú v stolici zvyšky tabliet. 

Užívanie lieku je potrebné štandardizovať podľa stravovacieho režimu (pozri SPC, časť 5.2). Pacienta treba poučiť, aby liek užíval vždy nalačno alebo vždy pri raňajkách a aby nestriedal jeho užívanie nalačno a najedený.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Ak je počas tehotenstva potrebné liek vysadiť, musí sa to robiť postupne.
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku v liečbe schizofrénie u dospievajúcich vo veku 12 až 14 rokov sa nestanovila.
Použitie lieku u detí mladších ako 12 rokov nie je žiaduce.
Bezpečnosť a účinnosť u pacientov so schizoafektívnou poruchou starších ako 65 rokov sa nesledovala.
Liek sa musí používať opatrne u starších pacientov s demenciou a rizikovými faktormi pre mozgovú príhodu (pozri SPC, časť 4.4).
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (s klírensom kreatinínu pod 10 ml/min) sa užívanie lieku neodporúča.
Počas užívania lieku sa nesmie piť alkohol. 
Môže sa objaviť útlm, točenie hlavy, rozmazané videnie. Pacienti by nemali viesť vozidlá ani obsluhovať stroje v prípade výskytu týchto príznakov.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte svojho lekára, ak:
zaznamenáte krvné zrazeniny v žilách, najmä v dolných končatinách (príznaky zahŕňajú opuch, bolesť a sčervenanie nohy), ktoré sa môžu presunúť žilami do pľúc a s ... viac >

Účinné látky

paliperidón

Indikačná skupina

68 - Antipsychotiká (neuroleptiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24