IMMUNINE 600 IU plv iio 1x600 IU+1x5 ml solv., 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 243,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 52,14 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 191,15 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/20 52,14 € (0,0 %) 191,15 € (0,0 %)
02/20 52,14 € (0,0 %) 191,15 € (0,0 %)
01/20 52,14 € (-0,0 %) 191,15 € (+0,0 %)
12/19 52,15 € 191,14 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0471/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75079
Názov produktu podľa ŠÚKL
IMMUNINE 600 IU plv iio 1x600 IU+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV IIO - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje koncentrát koagulačného faktora IX. Používa sa na liečbu a prevenciu (predchádzanie) krvácania u pacientov s vrodenou hemofíliou B. Nahrádza faktor IX, ktorý je pri hemofílii B nedostatočný alebo nefunguje správne. To vedie k silnému krvácaniu do kĺbov, svalov a vnútorných orgánov, ktoré vzniká buď spontánne, alebo ako dôsledok úrazu alebo operačnej traumy. Podávanie tohto lieku dočasne upravuje nedostatok faktora IX a znižuje sklon ku krvácaniu. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Liek je určený pre všetky vekové skupiny od detí starších ako 6 rokov až po dospelých. Dávkovanie a dĺžka substitučnej liečby závisia od závažnosti nedostatku faktora IX, od miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta. Počet podaných jednotiek faktora IX sa vyjadruje v medzinárodných jednotkách (IU), ktoré sa vzťahujú na súčasný štandard WHO pre lieky s faktorom IX. Aktivita faktora IX v plazme sa vyjadruje buď percentuálne, alebo v medzinárodných jednotkách. Jedna medzinárodná jednotka (IU) aktivity faktora IX zodpovedá množstvu faktora IX v jednom ml normálnej ľudskej plazmy. Výpočet potrebnej dávky faktora IX je založený na empirickom poznatku, že 1 medzinárodná jednotka (IU) faktora IX na kg telesnej hmotnosti zvyšuje plazmatickú aktivitu faktora IX o 0,9 % normálnej aktivity.
Potrebná dávka sa určuje podľa nasledujúceho vzorca: Potrebný počet jednotiek = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora IX (%) (IU/dl) x 1,1

Množstvo, ktoré má byť podané a frekvencia podávania sa majú vždy riadiť klinickou účinnosťou v jednotlivom prípade. Lieky s faktorom IX sa zriedkavo musia podávať častejšie ako jedenkrát denne. V prípade nasledujúcich krvácavých príhod nemá aktivita faktora IX v zodpovedajúcom období klesnúť pod danú hladinu aktivity v plazme (v % normálu alebo v IU/dl).
Návod na dávkovanie pri krvácavých príhodách a pri chirurgických zákrokoch udáva tabuľka v SPC 4.2.
Liek sa podáva pomaly do žily (vnútrožilovo) po pripravení roztoku pomocou poskytnutého rozpúšťadla. Odporúča sa podať najviac 2 ml za minútu.
Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, sa uvádza v SPC časť6.6. Pred podaním sa nesmie miešať s inými liekmi. Použite sa smie len priložená súpravu. Ak sa podávajú aj iné lieky cez žilový katéter, žilový katéter musí byť prepláchnutý vhodným roztokom, napr. fyziologickým roztokom, pred a po podaní rozpustite až tesne pred podaním a potom roztok ihneď použite.

Upozornenie:
U detí do 6 rokov nie je možné odporučiť dávkovanie.
Faktor IX má byť používaný počas gravidity a laktácie iba v nevyhnutných prípadoch.
V prípade, že ste užívali alebo užívate iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, je potrebné informovať lekára.
Injekčný roztok je číry alebo mliečnobiely (opaleskujúci). Nepoužívajte roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú viditeľné častice. Nespotrebovaný rozpustený liek zlikvidujte vhodným spôsobom.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj IMMUNINE môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa vyskytnú nasledujúce vedľajšie účinky, vyhľadajte urgentnú lekársku pomoc:
· nebezpečná alergická reakcia (anafylaktická reakcia). Ihneď prerušte podávanie infúzie a okamžite zavolajte svojho le ... viac >

Účinné látky

koagulačný faktor IX ľudský

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24