Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF plv iol 1x250 IU+ 5 ml solv., 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 78,97 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,70 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 76,27 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 2,70 € (0,0 %) 76,27 € (0,0 %)
01/20 2,70 € (0,0 %) 76,27 € (0,0 %)
12/19 2,70 € (0,0 %) 76,27 € (0,0 %)
11/19 2,70 € 76,27 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0140/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89027
Názov produktu podľa ŠÚKL
Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF plv iol 1x250 IU+1x5 ml solv. (liek.inj.skl.+liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje komplex ľudského koagulačného faktora VIII a von Willebrandovho faktora, získaného z ľudskej plazmy. Liek dočasne upraví nedostatok faktora VIII a zníži náchylnosť ku krvácaniu. ​Liek sa používa:

  • na liečbu a prevenciu krvácania pri vrodenom (hemofília typu A) alebo získanom nedostatku faktora VIII.
  • pri liečbe krvácania u pacientov s von Willebrandovou chorobou s nedostatkom faktora VIII, ak nie je k dispozícii žiadny podobný liek účinný proti von Willebrandovej chorobe a ak je samotná liečba desmopresínom neúčinná alebo kontraindikovaná (stav vylučujúci užívanie niektorých liekov).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie pri hemofílii A: Dávkovanie a dĺžka substitučnej terapie závisí od závažnosti nedostatku faktora VIII, miesta a rozsahu krvácania a od klinického stavu pacienta. Výpočet požadovanej dávky faktora VIII, vychádza z empirického predpokladu, že 1 IU (International Unit) faktora VIII na kg telesnej hmotnosti zvýši aktivitu faktora VIII v plazme približne o 2 % normálnej aktivity. Požadovaná dávka sa stanoví podľa nasledujúceho vzorca: Požadované jednotky = telesná hmotnosť (kg) x požadovaný vzostup faktora VIII (%) x 0,5
Krvácanie a chirurgické výkony: Ako návod na dávkovanie pri krvácaní alebo pri chirurgických výkonoch možno použiť tabuľku v SPC. odseku 4.2. Množstvo, ktoré sa má podať a frekvencia podávania sa majú v jednotlivých prípadoch prispôsobiť klinickej odpovedi na liečbu. Za určitých podmienok (napr. prítomnosť nízkeho titra inhibítora) môžu byť potrebné vyššie dávky ako dávky vypočítané podľa vzorca.
Na dlhodobú profylaxiu krvácania u pacientov s ťažkou hemofíliou A: odporúčajú sa dávky 20 až 40 IU faktora VIII na kg telesnej hmotnosti v intervaloch 2 až 3 dní. V niektorých prípadoch, obzvlášť u mladších pacientov, môžu byť potrebné kratšie intervaly dávkovania alebo vyššie dávky.
Dávkovanie pri von Willebrandovej chorobe: Substitučná terapia s Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF na kontrolu krvácania sa riadi pokynmi pre hemofíliu A.
Vzhľadom k tomu, že Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF obsahuje pomerne vysoké množstvo faktora VIII vo vzťahu k vWF, má mať ošetrujúci lekár na vedomí, že pokračujúca liečba môže spôsobiť nadmerný vzostup faktora VIII:C, čo môže viesť k zvýšenému riziku trombózy.

Intravenózne podanie. Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF sa má podávať pomaly intravenózne. Maximálna rýchlosť podávania nemá presiahnuť 2 ml za minútu. Pokyny na rekonštitúciu lieku pred podaním, pozri časť 6.6.

Upozornenie:
Liek sa má používať s opatrnosťou u detí mladších ako 6 rokov.
Počas gravidity a dojčenia sa podáva iba v prípade, ak je to jednoznačne indikované.
Uchovávajte a transportujte v chladničke pri teplote (2°C – 8°C). Neuchovávajte v mrazničke.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC v časti 6.6.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nežiaduce účinky, ktoré sú možné u liekov s faktorom VIII získaným z ľudskej plazmy:
Zriedkavo boli pozorované alergické reakcie, ktoré sa môžu v niektorých prípadoch vyvinúť do ťažkých a potenciálne živ ... viac >

Účinné látky

koagulačný faktor VIII ľudský , von Willebrandov faktor

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24