Imasup 50 mg tbl flm (blis.l) 4x25 ks (100 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,05 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/19 0,00 € (0,0 %) 14,05 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 14,05 € (0,0 %)
07/19 0,00 € (0,0 %) 14,05 € (0,0 %)
06/19 0,00 € 14,05 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0079/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8135B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imasup 50 mg tbl flm 100x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo azatioprín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva. Imunosupresíva oslabujú imunitný systém. Liek sa užíva:

  • aby pomohol telu prijať transplantovaný orgán
  • aby reguloval niektoré choroby, pri ktorých imunitný systém pôsobí proti vlastnému telu.

Liek sa tiež môže použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu:

  • závažnej reumatoidnej artritídy,
  • závažného alebo stredne závažného zápalu čreva (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída),
  • niektorých ochorení, kde imunitný systém pôsobí proti vlastnému telu (autoimunitné ochorenia) vrátane závažných zápalových ochorení kože, pečene, tepny a niektorých krvných porúch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Transplantácia:
V závislosti od zvolenej imunosupresívnej schémy môže byť v prvý deň liečby dávkovanie až do 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň. Udržiavacia dávka sa môže pohybovať od 1-4 mg/kg telesnej hmotnosti za deň a musí byť upravené v závislosti od klinických požiadaviek a hematologickej tolerancie. Liečba má byť, vzhľadom na riziko rejekcie štepu, dlhodobo zachovaná aj v prípade, ak sú nutné len nízke dávky.

Iné podmienky (poruchy):
Všeobecne platí, že počiatočná dávka je 1-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň a má byť upravená v súlade s klinickou odpoveďou (ktorá môže byť viditeľná len po týždňoch alebo mesiacoch) a hematologickej tolerancie. Keď je terapeutická odpoveď zrejmá, je potrebné zvážiť zníženie udržiavacej dávky na najnižšiu úroveň zlučiteľnú s udržiavaním odpovede. Ak nedôjde k zlepšeniu pacientovho stavu do troch až šiestich mesiacov, má sa zvážiť vysadenie lieku.
Udržiavacia dávka sa môže pohybovať v rozmedzí od menej ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň do 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v závislosti od klinického stavu liečeného a individuálnej odpovede pacienta, vrátane hematologickej tolerancie.

Pri liečbe chronickej aktívnej hepatitídy sa dávka zvyčajne pohybuje medzi 1,0 a 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene má byť dávka na spodnej hranici normálneho rozsahu. Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene.

Použitie u detí a dospievajúcich: nie sú k dispozícii dostatočné údaje na odporúčanie použitia azatioprínu pri liečbe juvenilnej chronickej artritídy, systémového lupus erythematosus, dermatomyozitídy a polyarteritis nodosa. Ostatné údaje o odporúčanom dávkovaní platia pre deti a dospievajúcich rovnako ako pre dospelých.

Deti s nadváhou: Deti s nadváhou môžu vyžadovať dávky na hornej hranici rozmedzia dávok a preto sa odporúča starostlivé sledovanie odpovede na liečbu.

Použitie u starších pacientov: Odporúča sa, aby sa použilo dávkovanie v spodnej hranici normálneho rozsahu (pre kontroly krvného obrazu viď. SPC časť 4.4).

Keď sa alopurinol, oxipurinol alebo tiopurinol podáva spolu s azatioprínom, musí sa dávka azatioprínu znížiť na štvrtinu pôvodnej dávky (viď. SPC časť 4.4 a 4.5).

Môže trvať týždne alebo mesiace, kým sa prejaví terapeutický účinok. Liek sa môže podávať dlhodobo, až pokiaľ pacient prestane liek tolerovať. Vysadenie azatioprínu má byť vždy postupným procesom uskutočneným za starostlivého sledovania pacienta.

Spôsob použitia

Tableta (tablety) sa má užiť počas jedla (znižuje sa riziko nevoľnosti). Tableta (tablety) sa má užiť perorálne (prehltne sa) a zapije aspoň s jedným pohárom tekutiny (200 ml).

Azatioprín je mutagénny a potenciálne karcinogénny. Pri manipulácii s týmto liekom sa musia prijať vhodné opatrenia. Ak má byť filmom obalená tableta rozpolená, musí sa zabrániť kontaktu kože s práškom z tablety alebo s rozlomenými časťami tablety a inhalácii častí tabliet. Je potrebné vyhnúť sa rozdrveniu tabliet. Pre primerané dlhodobé dávkovanie sa má použiť sila 25 mg (Imasup 25 mg).

Upozornenie

Tehotné ženy nesmú užívať liek, pokiaľ lekár neodporučí inak (pokiaľ prínosy neprevažujú nad rizikami).
Mužskí aj ženskí pacienti v reprodukčnom veku majú používať inú ako vnútromaternicovú antikoncepciu (napr. medené vnútromaternicové teliesko v tvare písmena T). Antikoncepciu máte používať až po dobu troch mesiacov po ukončení liečby.
Dojčiace ženy nesmú užívať liek, alebo sa musia počas liečby prerušiť dojčenie (metabolity liečiva prechádzajú do materského mlieka a môžu poškodiť dieťa).
Počas prvých ôsmich týždňov liečby sa musí vykonávať aspoň raz týždenne kompletný krvný obraz, vrátane počtu krvných doštičiek. Častejšie monitorovanie sa vyžaduje pri niektorých stavoch uvedených v SPC časť 4.4. Odporúča sa, aby sa kompletný krvný obraz vyšetroval každý mesiac alebo aspoň v intervaloch nie dlhších ako 3 mesiace.
Treba informovať lekára o vredoch v hrdle, horúčke, infekciách, podliatinách, krvácaní alebo iných prejavoch myelosupresie.
Liečbou môže byť nepriaznivo ovplyvnená schopnosť aktívne sa podieľať na doprave alebo obsluhovať stroje (závraty). Treba to vziať do úvahy zvlášť v kombinácii s alkoholom.
Treba sa vyvarovať intenzívnemu vystavovaniu sa slnku alebo UV žiareniu a koža má byť vyšetrovaná v pravidelných intervaloch.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC časti 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Povedzte svojmu lekárovi, ak máte akúkoľvek náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážku alebo svrbenie (najmä ak postihuje celé telo).
Závažné vedľajšie ú ... viac >

Účinné látky

azatioprín

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36