Imasup 25 mg tbl flm 25 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,66 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,66 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 0,00 € (0,0 %) 8,66 € (0,0 %)
05/22 0,00 € (0,0 %) 8,66 € (0,0 %)
04/22 0,00 € (0,0 %) 8,66 € (0,0 %)
03/22 0,00 € 8,66 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Imasup 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0078/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8129B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imasup 25 mg tbl flm 100x25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo azatioprín, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných imunosupresíva. Imunosupresíva oslabujú váš imunitný systém.

Liek je určený

  • aby pomohol prijať transplantovaný orgán
  • aby reguloval niektoré choroby, pri ktorých imunitný systém pôsobí proti vlastnému telu.

Liek sa tiež môže použiť samostatne alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu závažnej reumatoidnej artritídy, závažného alebo stredne závažného zápalu čreva (Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída), alebo na liečbu niektorých ochorení, kde váš imunitný systém pôsobí proti vlastnému telu (autoimunitné ochorenia) vrátane závažných zápalových ochorení kože, pečene, tepny a niektorých krvných porúch.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Transplantáciafxy

V závislosti od zvolenej imunosupresívnej schémy môže byť v 1. deň liečby dávkovanie až do 5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.
Udržiavacia dávka sa môže pohybovať od 1-4 mg/kg telesnej hmotnosti za deň a musí byť upravené v závislosti od klinických požiadaviek a hematologickej tolerancie.

Liečba azatioprínom má byť, vzhľadom na riziko rejekcie štepu, dlhodobo zachovaná aj v prípade, ak sú nutné len nízke dávky.

Iné podmienky

Všeobecne platí, že počiatočná dávka je 1-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň a má byť upravená v súlade s klinickou odpoveďou (ktorá môže byť viditeľná len po týždňoch alebo mesiacoch) a hematologickej tolerancie.
Keď je terapeutická odpoveď zrejmá, je potrebné zvážiť zníženie udržiavacej dávky na najnižšiu úroveň zlučiteľnú s udržiavaním odpovede. Ak nedôjde k zlepšeniu pacientovho stavu do troch až šiestich mesiacov, má sa zvážiť vysadenie lieku.
Udržiavacia dávka sa môže pohybovať v rozmedzí od menej ako 1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň do 3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň v závislosti od klinického stavu liečeného a individuálnej odpovede pacienta, vrátane hematologickej tolerancie.

Pri liečbe chronickej aktívnej hepatitídy sa dávka zvyčajne pohybuje medzi 1,0 a 1,5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Použitie u pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene, u starších pacientov: Dávka má byť na spodnej hranici normálneho rozsahu.

Keď sa alopurinol, oxipurinol alebo tiopurinol podáva spolu s liekom, musí sa dávka lieku znížiť na 1/4 (25%) pôvodnej dávky.

Pacienti so zdedeným zmutovaným génom NUDT15 sú vystavení zvýšenému riziku závažnej toxicity.  prípade týchto pacientov je vo všeobecnosti potrebné zníženie dávky, a to najmä u tých, ktorí sú homozygotmi variantu NUDT15.

Liek sa môže podávať dlhodobo, až pokiaľ pacient prestane liek tolerovať. Môže trvať týždne alebo mesiace, kým sa prejaví terapeutický účinok. Vysadenie má byť vždy postupným procesom uskutočneným za starostlivého sledovania pacienta. 

Spôsob použitia

Tableta (tablety) sa má užiť s jedným pohárom tekutiny (200 ml). Tableta (tablety) sa má užiť počas jedla, aby sa znížilo riziko nevoľnosti. Je potrebné vyhnúť sa rozlomeniu alebo rozdrveniu tabliet.

 Pri manipulácii s týmto liekom sa musia prijať vhodné opatrenia. Predovšetkým to treba vziať do úvahy pri tehotných zdravotných sestrách (pozri SPC, časť 6.6).

Upozornenie

Liek sa nesmie používať počas tehotenstva bez dôkladného posúdenia rizika a prínosu.
Dojčenie a súčasné užívanie lieku je kontraindikované.
V priebehu liečby a po dobu najmenej 3 mesiacov po ukončení liečby azatioprínom musia byť prijaté u mužských aj ženských pacientov v reprodukčnom veku antikoncepčné opatrenia. 
Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na odporúčanie použitia pri liečbe juvenilnej chronickej artritídy, systémového lupus erythematosus, dermatomyozitídy a polyarteritis nodosa u detí a dospievajúcich.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene alebo kostnej drene.
Je treba obmedziť prílišné vystavenie sa slnku a UV žiareniu a pravidelne kontrolovať kožu (zriedkavo (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) hlásený zvýšený výskyt kožných karcinómov a sarkómov).
Počas liečby je podávanie akejkoľvek živej vakcíny, predovšetkým BCG vakcíny, vakcíny proti kiahňam a žltej zimnici kontraindikované. Ak sa aplikujú inaktivované alebo toxoidové vakcíny, imunitná odpoveď má byť vždy kontrolovaná pomocou stanovenia titru.
Vzhľadom na možnosť nežiaducich účinkov ako sú závraty, a z dôvodu rôznych individuálne sa vyskytujúcich reakcií, môže byť liečbounepriaznivo ovplyvnená schopnosť aktívne sa podieľať na doprave alebo obsluhovať stroje. Treba to vziať do úvahy zvlášť v kombinácii s alkoholom.
Liek obsahuje laktózu.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Povedzte svojmu lekárovi, ak máte akúkoľvek náhlu dýchavičnosť, ťažkosti s dýchaním, opuch očných viečok, tváre alebo pier, vyrážku alebo svrbenie (najmä ak postihuje celé telo).
Závažné vedľajšie ú ... viac >

Účinné látky

azatioprín

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36