Hyrimoz 40 mg sol inj (striek.inj.napl.skl.) 2x0,8 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 341,00 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 20,83 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 320,17 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 20,83 € (0,0 %) 320,17 € (0,0 %)
12/23 20,83 € (0,0 %) 320,17 € (0,0 %)
11/23 20,83 € (0,0 %) 320,17 € (0,0 %)
10/23 20,83 € 320,17 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, GIT, OPH, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Biologicky podobný liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/18/1286/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8597C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hyrimoz 40 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke sol inj 2x0,8 ml/40 mg (striek.inj.napl.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo adalimumab, čo je ľudská monoklonálna protilátka, ktorá sa viaže na bielkovinu nazývanú faktor nekrotizujúci tumor (TNFα). TNFα je súčasťou imunitného (ochranného) systému a vyskytuje sa vo zvýšených hladinách pri niektorých zápalových ochoreniach. Naviazaním liečiva na TNFα sa znižuje zápalový proces. 

Liek je určený na liečbu nasledujúcich zápalových ochorení:

 • reumatoidná artritída (zápalové ochorenie kĺbov);
 • polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída (zápalové ochorenia kĺbov objavujúce sa v detstve);
 • artritída spojená s entezitídou (zápalové ochorenie kĺbov spojené so zápalom šliach a väzov upínajúcich sa na určité kosti);
 • ankylozujúca spondylitída (AS) (zápalové ochorenie chrbtice);
 • axiálna spondyloartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy (zápalové ochorenie chrbtice);
 • psoriatická artritída (zápalové ochorenie kĺbov pri psoriáze);
 • psoriáza;
 • hidradenitis suppurativa (HS) (chronické zápalové kožné ochorenie);
 • Crohnova choroba (zápalové ochorenie čreva);
 • ulcerózna kolitída (zápalové ochorenie čreva);
 • neinfekčná uveitída (zápalové ochorenie postihujúce niektoré časti oka).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Informácie súvisiace s dávkovaním tohto lieku majú komplexný charakter a závisia od viacerých faktorov. Tieto informácie je preto vhodné čerpať v neskrátenej forme priamo zo zdrojového dokumentu.

Pre používateľa je zdrojovým dokumentom Príbalový leták (Písomná informácia pre používateľa), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v časti 3 Ako užívať liek.

Pre zdravotníckeho pracovníka je zdrojovým dokumentom  SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku), kde sú informácie o dávkovaní uvedené v SPC v časti 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania.

Spôsob použitia

Liek sa podáva injekčne pod kožu (subkutánnou injekciou).
Po riadnom zácviku v injekčnej technike si pacienti môžu sami podávať roztok, ak ich lekár rozhodne, že je to vhodné a ak je v prípade potreby zaistená lekárska pomoc.

Znenie návodu na použitie aj s obrázkami nájdete v oficiálnom zdrojovom dokumente na strane 255-259.

Upozornenie

Liečbu má začať a monitorovať odborný lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je liek indikovaný. Pacientom, ktorí sú liečení týmto liekom, sa má poskytnúť špeciálna informačná kartička. 
Ženy v reprodukčnom veku majú zvážiť používanie primeranej antikoncepcie, aby sa predišlo tehotenstvu, a pokračovať v jej používaní aspoň 5 mesiacov po poslednom podaní lieku.
Liek sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné.
Neexistuje žiadne relevantné použitie pre indikácie ankylozujúca spondylitída a psoriaticka artritída (pediatrická populácia), uveitída alebo polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída (deti mladšie ako 2 roky), ložisková psoriáza (deti mladšie ako 4 roky), Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída (deti mladšie ako 6 rokov), Hidradenitis suppurativa (deti mladšie ako 12 rokov).
Liek sa neskúmal u pacientov s artritídou spojenou s entezitídou vo veku menej ako 6 rokov.
Podávanie živých vakcín (napr. BCG vakcína) dojčatám, ktoré boli v maternici matky vystavené adalimumabu, sa neodporúča počas 5 mesiacov po poslednej injekcii, podanej matke počas tehotenstva. 
Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene nemajú odporúčania pre dávkovanie.
Počas liečby týmto liekom sa má optimalizovať iná sprievodná liečba (napr. kortikosteroidy a/alebo imunomodulačné lieky).
Liek sa nemá začať podávať pacientom s aktívnymi infekciami, vrátane chronických alebo lokalizovaných infekcií. 
Môže byť potrebné prerušiť liečbu, napríklad pred chirurgickým zákrokom alebo v prípade výskytu závažnej infekcie.
Po podaní lieku sa môže vyskytnúť závrat a porucha zraku (časté; ≥ 1/10), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. 
Uchovávať v chladničke pri teplote 2 – 8°C. Neuchovávať v mrazničke.
Jednotlivá naplnená injekčná striekačka alebo naplnené pero sa môže skladovať pri teplote do maximálne 25 °C po dobu až 21 dní, chrániť pred svetlom a zlikvidovať, ak sa nepoužije v priebehu tohto 21-dňového obdobia.
Ďalšie upozornenia nájdete v SPC kapitole 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina vedľajších účinkov je mierneho až stredného charakteru. Niektoré však môžu byť aj závažné a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť až do 4 mesiacov po poslednej injekcii Hyr ... viac >

Účinné látky

adalimumab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 30