HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE 100 mg plo ijf 1x100 mg (liek.skl.) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
09/23 0,00 € 2,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0407/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2410B
Názov produktu podľa ŠÚKL
HYDROCORTISONE MEDOCHEMIE 100 mg plo ijf 1x100 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
PLO IJF - Prášok na injekčný a infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny látok s názvom kortikosteroidy alebo steroidy. Kortikosteroidy sa môžu použiť pri pooperačnom šoku, úrazoch, anafylaktických reakciách a ďalších stresových situáciách, zápalových alebo alergických stavoch ovplyvňujúcich:

  • Gastrointestinálny trakt: Crohnova choroba (zápal čriev) alebo ulcerózna kolitída (zápal dolnej časti čriev)
  • Respiračný systém: Bronchiálna astma alebo zápaly zapríčinené vdýchnutím zvratkov alebo obsahu žalúdka
  • Kožu: Stevens-Johnsonov syndróm (autoimunitné ochorenie pri ktorom imunitný systém vyvoláva pľuzgiere) alebo systémový lupus erythematosus (autoimunitné ochorenie s postihnutím viacerých orgánov)

Liek môže byť predpísaný aj v iných ako uvedených prípadoch, napr. pri adrenálnej insuficiencii (nedostatočnosť nadobličiek) a pri iných zdravie ohrozujúcich situáciách spojených so šokom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Začiatočná dávka je v závislosti od závažnosti stavu 100-500 mg hydrokortizónu. Podáva sa pomaly v čase trvania od 1 do 10 minút. Túto dávku možno v 2, 4 alebo 6-hodinových intervaloch opakovať v závislosti od klinického stavu pacienta a od jeho reakcie na liečbu.
Pri liečbe vysokými dávkami kortikosteroidov je zvyčajne potrebné pokračovať až do stabilizácie stavu pacienta, čo väčšinou netrvá dlhšie než 48-72 hodín. Ak je nutné v terapii pokračovať aj po uplynutí 48-72 hodín, môže sa vyvinúť hypernatriémia (vtedy je žiaduce nahradiť hydrokortizón iným kortikoidom, napríklad metylprednizolónom).

Deti
Liečba sa má obmedziť na minimálne dávkovanie s čo najkratšou možnou dĺžkou podávania.
U dojčiat a detí je potrebné riadiť sa skôr závažnosťou stavu a reakciou pacienta ako vekom či hmotnosťou. Dávka ale nemá byť nižšia ako 25 mg denne.

Vysadzovanie po dlhodobej terapii (dávky vyššie ako 30mg hydrokortizónu dlhšie ako 3 týždne), má prebiehať postupne.

Spôsob použitia

Liek možno podávať vo forme i.v. injekcie alebo infúzie, respektíve vo forme i.m. injekcie. V akútnych prípadoch sa ako prvé odporúča i.v. podanie. Po odznení akútneho stavu je potrebné zvážiť, či sa bude v ďalšej liečbe pokračovať pomocou dlhodobo pôsobiaceho injekčného alebo perorálneho lieku.
Liek sa musí použiť okamžite po otvorení injekčnej liekovky.

Príprava roztoku
Na i.v. a i.m. injekčné použitie sa pripraví asepticky roztok pridaním maximálne 2 ml sterilnej vody na injekciu k obsahu jednej injekčnej liekovky a obsah injekčnej liekovky sa premieša.
Na i.v. infúziu sa najprv pripraví roztok pridaním maximálne 2 ml sterilnej vody na injekciu k obsahu injekčnej liekovky, tento roztok sa potom môže riediť na 100-1000 ml (ale nie menej než 100 ml) 5 % vodným roztokom glukózy (alebo izotonickým roztokom chloridu sodného alebo 5 % roztokom glukózy v izotonickom roztoku chloridu sodného, ak u pacienta nedochádza k retencii sodíka).
Hodnota pH pripraveného roztoku je v rozsahu od 6,5 do 8,0.

Upozornenie

S liekom smie manipulovať a podať len kvalifikovaný zdravotnícky pracovník.
Počas tehotenstva sa liek môže použiť iba v prípade, ak terapeutický prospech liečby preváži možné riziká.
V období dojčenia sa liek môže použiť, len ak prínos liečby preváži možné riziká.
Podávanie v detstve a pri dospievaní spôsobuje spomalenie rastu, ktoré môže byť nevratné. Liečba sa má obmedziť na minimálne dávkovanie s čo najkratšou možnou dĺžkou podávania.
Liečba starších má prebiehať pod prísnym klinickým dohľadom.
V čase liečby  imunosupresívnymi dávkami sa nemajú aplikovať vakcíny obsahujúce živé alebo oslabené mikroorganizmy. Odozva protilátok na iné vakcíny nemusí byť dostatočná.
Ak sa pacient pošas liečby do kontaktu s osýpkami, má bezodkladne vyhľadať lekára. 
Po liečbe kortikosteroidmi sa môžu objaviť nežiaduce účinky, ako je synkopa, závraty a kŕče. Ak sa objavia, pacienti nemajú viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Nariedený roztok má byť použitý okamžite po príprave.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Váš lekár vám podá tento liek na liečbu stavu, ktorý ak by nebol správne liečený, mohol by byť vážny.
Keďže hydrokortizón sa zvyčajne používa krátkodobo, je nepravdepodobné, že by sa vyskytli vedľa ... viac >

Účinné látky

hydrokortizón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24