HYDROCORTISON VUAB 100 mg plv ino (liek.inj.skl.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 12.11.2023) 1x1 lag

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
07/24 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
06/24 0,00 € (0,0 %) 2,02 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 2,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HYDROCORTISON VUAB 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0647/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12124
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hydrocortison VUAB 100 mg plv ino 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.-povolenie uvádzať na trh končí dňa 12.11.2023)
Aplikačná forma
PLV INO - Prášok na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje hydrokortizón-sukcinát sodný a patrí do skupiny liekov, ktoré sa nazývajú kortikosteroidy alebo steroidy. 

Používa sa, keď nie je možná perorálna (cez ústa) liečba a pri akútnych stavoch pri nasledovných ochoreniach:

  • endokrinné ochorenia - primárna alebo sekundárna nedostatočnosť kôry nadobličiek.
  • kolagenózy - pri fulminantnej forme systémového lupus erythematosus.
  • dermatologické ochorenia - ťažká erythema multiforme (Stevensov-Johnsonov syndróm).
  • alergické stavy - asthma bronchiale, anafylaktické reakcie.
  • gastrointestinálne ochorenia - ulcerózna kolidíta, Crohnova choroba.
  • tyreotoxická kríza, 
  • akútne stavy spojené s nedostatočnosť kôry nadobličiek - AIDS, trauma, popáleniny.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 10. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať použitím najnižších účinných dávok a podávaním v najkratšom možnom čase.
Na stanovenie vhodného dávkovania podľa vývoja ochorenia je nutné časté hodnotenie stavu pacienta - pozri SPC, časť 4.2.

Dospelí
Začiatočná dávka je v závislosti od závažnosti stavu 100-500 mg (no môže byť aj vyššia). Túto dávku možno v 2, 4 alebo 6-hodinových intervaloch opakovať v závislosti od klinického stavu pacienta a od jeho reakcie na liečbu. 
Pri terapii vysokými dávkami kortikosteroidov je zvyčajne potrebné pokračovať až do stabilizácie stavu pacienta, čo väčšinou netrvá dlhšie než 48-72 hodín. Ak je nutné v terapii pokračovať aj po uplynutí 48-72 hodín, môže sa vyvinúť hypernatriémia (vtedy je žiaduce nahradiť hydrokortizón metylprednizolónom).

Pediatrická populácia
U detí sa liek používa iba pri substitučnej terapii a len v najvážnejších prípadoch.
Kongenitálna hyperplázia nadobličiek: 5-7,5 mg/deň.
Hypofunkcia kôry nadobličiek (Addisonova choroba): 12-15 mg/m2/deň.

Vysadzovanie liečby
U pacientov, ktorí dostávali dlhšie než 3 týždne väčšie dávky systémových kortikosteroidov než sú dávky fyziologické (približne 30 mg hydrokortizónu), má vysadzovanie lieku prebiehať postupne.
Postupné vysadzovanie liečby sa má zvážiť aj u niektorých skupín pacientov (dokonca aj ak liečba trvala 3 týždne alebo aj kratšie) - pozri časť 4.2.
Spôsob znižovania dávky záleží prevažne od toho, či by pri znížení dávky systémových kortikosteroidov mohlo dôjsť k recidíve ochorenia. Počas vysadzovania lieku sa má vývoj ochorenia hodnotiť. Ak nie je recidíva pravdepodobná, ale sú obavy ohľadom možného potlačenia hypotalamo-hypofyzárne-adrenálnej osi (HPA – os), dávku systé mových kortikosteroidov možno rýchlo znížiť na fyziologickú dávku. Ak sa dosiahne denná dávka hydrokortizónu 30 mg, ďalšie znižovanie dávky má byť už  pomalš ie, aby sa mohla obnoviť HPA-os.

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Prášok na injekčný roztok je určený na parenterálne podávanie po rekonštitúcii (a prípadnom následnom riedení.
Podáva sa vo forme intravenóznej (i.v.) injekcie alebo infúzie, respektíve vo forme intramuskulárnej (i.m.) injekcie. V akútnych prípadoch sa ako prvé odporúča i.v. podanie. Podáva sa pomaly v čase trvania od 1-10 minút. Po odoznení akútneho stavu je potrebné zvážiť, či sa bude v ďalšej liečbe pokračovať pomocou dlhodobo pôsobiaceho injekčného alebo perorálneho lieku.

Intramuskulárne a intravenózne injekčné podávanie
Roztok na injekčné použitie sa pripraví asepticky pridaním maximálne 2 ml sterilnej vody na injekciu k obsahu jednej injekčnej liekovky a obsah injekčnej liekovky sa premieša.
Po rekonštitúcii sa hodnota pH roztoku pohybuje od 7,0 do 8,0.

Infúzne podávanie
Na i.v. infúziu sa najprv pripraví roztok postupu vyššie a následne sa môže riediť na 100-1000 ml (ale nie menej než 100 ml) 5 % vodným roztokom glukózy (alebo izotonickým roztokom soli alebo 5 % roztokom glukózy v izotonickom roztoku soli, ak u pacienta nedochádza k retencii sodíka). 

Parenterálne prípravky musia byť pred podaním vizuálne skontrolované či neobsahujú častice a či nie sú zafarbené. Ak áno, nesmú byť použité.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa liek môže použiť iba v prípade, keď terapeutický prínos pre matku a dieťa preváži možné riziká.
V období dojčenia sa liek môže použiť, len ak prínos liečby preváži možné riziká.
Liek sa používa u starších pacientov najmä pri akútnych krátkodobých stavoch a má prebiehať pod prísnym klinickým dohľadom.
Osobitná starostlivosť a častá kontrola pacienta je potrebná u patientov so zlyhaním pečene alebo cirhózou a/alebo nedostatočnosťou obličiek.
V čase liečby imunosupresívnymi dávkami sa nemajú aplikovať vakcíny obsahujúce živé alebo oslabené mikroorganizmy.
Podávanie lieku zvyšuje citlivosť na infekcie spôsobené plesňami, vírusmi a baktériami a ich závažnosť. Môže tiež maskovať príznaky infekcií a v priebehu ich podávania sa môžu objaviť nové infekcie.
Pacienti (alebo rodičia detí), ktorí neprekonali ovčie kiahne sa majú vyhnúť kontaktu s chorými sna ovčie kiahne kiahňe alebo alebo pásový opar. Pasívna imunizácia u pacientov so zníženou imunitou sa má vykonať podľa pokynov uvedených v SPC, časť 4.2.
Pacienti sa majú vyvarovať kontaktu s osýpkami. Ak by boli v kontakte s týmto ochorením, majú bezodkladne vyhľadať lekára.
Kortikosteroidy v detstve a pri dospievaní spôsobujú spomalenie rastu, ktoré môže byť nevratné.
Prirýchle znižovanie dávok lieku môže mať za následok syndróm z vysadenia - pozri SPC, časť 4.8.
Po podaní lieku sa vyskytujú poruchy spánku (nespavosť), poruchy oka (šedý zákal) a závraty. Ak sa objavia, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Váš lekár vám podá tento liek na liečbu zdravotného stavu, ktorý sa bez zodpovedajúcej liečby môže vážne zhoršiť.
Nasledovné vedľajšie účinky sú typické pre všetky systémové kortikosteroidy. I ... viac >

Účinné látky

hydrokortizón

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36