HUMIRA 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj (napl.skl.pero) 1x0,8 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 443,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 110,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 332,46 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/24 110,81 € (0,0 %) 332,46 € (0,0 %)
12/23 110,81 € (0,0 %) 332,46 € (0,0 %)
11/23 110,81 € (0,0 %) 332,46 € (0,0 %)
10/23 110,81 € 332,46 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER, GIT, OPH, REU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HUMIRA 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/256/021
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5270C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humira 80 mg injekčný roztok v naplnenom pere sol inj 1x0,8 ml/80 mg (napl.skl.pero)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo adalimumab, čo je ľudská monoklonálna protilátka. Liek zmierňuje zápalový priebeh týchto ochorení:

  • Reumatoidnej artritídy
  • Ložiskovej psoriázy
  • Hidradenitis suppurativa
  • Crohnovej choroby
  • Ulceróznej kolitídy
  • Neinfekčnej uveitídy

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Reumatoidná artritída u dospelých pacientov
Odporúčaná dávka: jednorázovo 40 mg každý 2. týždeň.
Zvýšené dávkovanie pri nedostatočnej odpovedi na monoterapiu: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň.

Počas liečby má pokračovať liečba metotrexátom a podávanie glukokortikoidov, salicylátov, nesteroidových protizápalových liekov alebo analgetík. 

Ak pacient neodpovedá na liečbu do 12. týždňa, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.

Psoriáza
Dospelí pacienti
Úvodná dávka: 80 mg, po týždni sa podáva 40 mg každý 2. týždeň.
Zvýšené dávkovanie pri nedostatočnej odpovedi po 16 týždňoch: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň. Ak bola dosiahnutá požadovaná odpoveď, dávka sa môže znížiť na 40 mg každý 2. týždeň.

Ložisková psoriáza u pediatrických pacientov vo veku od 4 do 17 rokov
Odporúčaná dávka  je maximálne 40 mg na 1 dávku.

Ak pacient neodpovedá na liečbu po 16 týždňoch, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.

Hidradenitis suppurativa (HS)
Dospelí pacienti
1. deň počiatočná dávka: 160 mg (podávaná ako 2x 80 mg injekcie v 1 deň alebo 1x 80 mg injekcie v 2 po sebe idúcich dňoch)
15. deň pokračujúca dávka: 80 mg (podávaná ako 2x 40 mg injekcie v 1 deň) 
29. deň pokračujúca dávka: 40 mg 1x za týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň (podávaná ako 2x 40 mg injekcie v 1 deň)

Ak by bolo potrebné liečbu prerušiť, podávanie 40 mg 1x za týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň je možné znovu zaviesť (pozri SPC, časť 5.1).

Dospievajúci vo veku od 12 rokov, s hmotnosťou aspoň 30 kg
Dávkovanie je stanovené na základe farmakokinetického modelovania a simulácie.
Odporúčaná dávka: 80 mg v týždni 0, od 1. týždňa 40 mg každý 2. týždeň 
Zvýšené dávkovanie pri nedostatočnej odpovedi: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň.
Po prerušení liečby je možné podávanie lieku opäť zaviesť.

V priebehu liečby môžu byť v prípade potreby aj naďalej podávané antibiotiká. Pacient má počas liečby používaťl lokálny antiseptický prípravok na každodenné umývanie lézií HS.

Ak pacient neodpovedá na liečbu do 12. týždňa, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.
Prínos a riziko liečby sa má pravidelne vyhodnocovať.

Crohnova choroba
Dospelí pacienti so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou Crohnovou chorobou 
Odporúčaná úvodná dávka: 80 mg v týždni 0 a následne 40 mg v 2. týždni. Dávka po úvodnej liečbe je 40 mg každý 2. týždeň.
Pri potrebe rýchlejšej odpovede na liečbu (s rizikom vyššieho výskytu nežiaducich účinkov):
160 mg v týždni 0 (2x 80 mg injekcie v 1 deň alebo ako 1x 80 mg injekcie v 2 po sebe idúcich dňoch) nasledované 80 mg v 2. týždni (podané ako 2x 40 mg injekcie v 1 deň). Dávka po úvodnej liečbe je 40 mg každý 2. týždeň.
Zvýšené dávkovanie pri nedostatočnej odpovedi: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň.

Pacienti, ktorí neodpovedali na liečbu do 4. týždňa, môžu mať prínos z udržiavacej liečby pokračujúcej až do 12. týždňa. Ak pacient neodpovedá na liečbu do 12. týždňa, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.

Počas udržiavacej liečby sa môžu kortikosteroidy postupne znižovať v súlade s postupmi zavedenými v klinickej praxi.

Po ukončení liečby a návrate prejavov a príznakov choroby sa liek môže znova podať. S opakovaným podaním po viac ako 8 týždňoch od predchádzajúcej dávky je málo skúsenosti.

Pediatrickí pacienti vo veku od 6 do 17 rokov
Pacienti s hmotnosťou menej ako 40 kg:
Úvodná dávka 40 mg v 0. týždni a 20 mg v 2. týždni (každý 2. týždeň).
V prípade potreby rýchlejšej odpovede je úvodná dávka 80 mg v 0. týždni a 40 mg v 2. týždni (každý 2. týždeň).
Udržiavacia dávka je od 4. týždňa 20 mg každý 2. týždeň.
Pacienti s nedostatočnou odpoveďou: 20 mg každý týždeň

Pacienti s hmotnosťou 40 kg a viac:
Úvodná dávka 80 mg v 0. týždni a 40 mg v 2. týždni (každý 2. týždeň).
V prípade potreby rýchlejšej odpovede je úvodná dávka 160 mg v 0. týždni a 80 mg v 2. týždni.
Udržiavacia dávka je od 4. týždňa 40 mg každý 2. týždeň.
Pacienti s nedostatočnou odpoveďou: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň

Ak pacient neodpovedá na liečbu do 12. týždňa, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.

Ulcerózna kolitída
Dospelí pacienti so stredne ťažkou až ťažkou ulceróznou kolitídou
Odporúčaná úvodná dávka:
160 mg v týždni 0 (2x 80 mg injekcie v 1 deň alebo ako 1x 80 mg injekcie v 2 po sebe idúcich dňoch) nasledované 80 mg v 2. týždni (podané ako 2x 40 mg injekcie v 1 deň). Dávka po úvodnej liečbe je 40 mg každý 2. týždeň.
Zvýšené dávkovanie pri nedostatočnej odpovedi: 40 mg každý týždeň alebo 80 mg každý 2. týždeň.

Počas udržiavacej liečby sa môžu kortikosteroidy postupne znižovať v súlade s postupmi zavedenými v klinickej praxi.

Klinická odpoveď sa obvykle dosiahne v priebehu 2 až 8 týždňov liečby. V liečbe sa neodporúča pokračovať u pacientov, u ktorých došlo počas tohto obdobia k zlyhaniu odpovede na liečbu.

Pediatrickí pacienti vo veku 6 až 17 rokov
Pacienti s hmotnosťou menej ako 40 kg:
Úvodná dávka je 80 mg v týždni 0 (1x 80 mg injekcie v 1 deň) a 40 mg v 2. týždni (1x 40 mg injekcia). 
Udržiavacia dávka je od 4. týždňa 40 mg každý 2. týždeň. 

Pacienti s hmotnosťou 40 kg a viac:
Úvodná dávka je 160 mg v týždni 0 (2x 80 mg injekcie v 1 deň alebo 1x 80 mg injekcie denne v 2 po sebe idúcich dňoch) a 80 mg v 2. týždni (1x 80 mg injekcie v 1 deň).
Udržiavacia dávka je od 4. týždňa 80 mg každý 2. týždeň.

Pediatrickí pacienti, ktorí dosiahnu počas liečby 18 rokov, majú pokračovať v používaní predpísanej udržiavacej dávky.

Ak pacient neodpovedá na liečbu do 8. týždňa, má sa jej pokračovanie starostlivo zvážiť.

Uveitída
Dospelí pacienti:
Úvodná dávka: 80 mg, potom 40 mg každý 2. týždeň po týždni od úvodnej dávky.

Liečbu liekom možno začať v kombinácii s kortikosteroidmi a/alebo s inými nebiologickými imunomodulačnými liekmi. Dávku súbežne podávaných kortikosteroidov je možné začať znižovať po 2 týždňoch od začatia liečby v súlade s klinickou praxou.

Pediatrickí pacienti vo veku od 2 rokov:
Pacienti s hmotnosťou menej ako 30 kg:
Úvodná dávka 40 mg týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby. Následne 20 mg každý 2. týždeň v kombinácii s metotrexátom.

Pacienti s hmostnosťou 30 kg a viac:
Úvodná dávka 80 mg týždeň pred začiatkom udržiavacej liečby. Následne 40 mg každý 2. týždeň v kombinácii s metotrexátom.

Odporúča sa každý rok vyhodnocovať prínos a riziko pokračujúcej dlhodobej liečby (pozri SPC, časť 5.1).

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Pre podrobnejšie informácie pozri SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Liek sa podáva injekčne pod kožu. Do kožnej riasy pod 90° uhlom na bruchu (najmenej 5 cm od pupka), alebo na prednej strane stehien. Injekcia sa aplikuje vždy najmenej 3 cm od posledného miesta vpichu. 
Po vpichnutí je potrebné počkať 15 sekúnd. Injekcia je úplne podaná, keď sa žltý indikátor prestane pohybovať. 
Po riadnom zácviku v injekčnej technike si pacienti môžu sami podávať roztok, ak ich lekár rozhodne, že je to vhodné a ak je v prípade potreby zaistená lekárska pomoc.
Úplný návod na použitie je uvedený v písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Liečbu má začať a monitorovať odborný lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je liek indikovaný. Pacientom, ktorí sú liečení týmto liekom, sa má poskytnúť špeciálna informačná kartička.
Ženy v reprodukčnom veku by mali predchádzať tehotenstvu a užívať primeranú antikoncepciu počas liečby a 5 mesiacov po jej ukončení.
Liek sa má používať počas tehotenstva, iba ak je to jednoznačne potrebné.
Podávanie živých vakcín (napr. BCG vakcína) dojčatám, ktoré boli v maternici vystavené účinku tohto lieku, sa neodporúča 5 mesiacov po poslednej injekcii adalimumabu podanej matke počas tehotenstva.
Pri liečbe starších pacientov je treba venovať osobitnú pozornosť riziku vzniku infekcií. 
Liečba sa nesmie začať u pacientov s diagnostikovanou aktívnou tuberkulózou alebo inými infekciami. Pacienti musia byť pred, počas a 4 mesiace po ukončení liečby dôkladne sledovaní z hľadiska výskytu infekcií.  
V prípade chirurgického alebo stomatologického zákroku môže byť liečba dočasne prerušená.
U pacientov s potvrdenými významnými hematologickými abnormalitami sa má zvážiť ukončenie liečby.
Liek je kontraindikovaný pri stredne ťažkom alebo ťažkom srdcovom zlyhaní. U pacientov, u ktorých sa zhoršili alebo rozvinuli nové príznaky kongestívneho srdcového zlyhania, sa musí liečba ukončiť.
Ak sa u pacienta rozvinú príznaky naznačujúce syndróm podobný lupusu, liečba sa nemá ďalej podávať.
Ak sa vyskytne anafylaktická alebo iná závažná alergická reakcia, liečba sa má prerušiť.
Liek môže mať mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní lieku sa môže vyskytnúť závrat a porucha zraku.
Uchovávať v chladničke pri teplote 2 – 8°C vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom. Neuchovávať v mrazničke.
Naplnená injekčná striekačka sa môže skladovať pri teplote do maximálne 25°C po dobu až 14 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Väčšina vedľajších účinkov je mierneho až stredného charakteru. Niektoré však môžu byť aj závažné a môžu vyžadovať liečbu. Vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť až do 4 mesiacov po poslednej injekcii Hu ... viac >

Účinné látky

adalimumab

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24