Human Albumin CSL Behring 200 g/l sol inf 19,2 g (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Human Albumin CSL Behring 200 g/l
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0307/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1310B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Human Albumin CSL Behring 200 g/l sol inf 1x100 ml/19,2 g (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je náhrada plazmy. Albumín stabilizuje cirkulujúci objem krvi. Je prenášačom hormónov, enzýmov, liekov a toxínov. Albumín obsiahnutý v lieku sa získava z ľudskej krvnej plazmy. Preto albumín pôsobí presne tak ako vlastná bielkovina.
Liek sa používa na obnovu a udržanie objemu cirkulujúcej krvi. Zvyčajne sa používa pri intenzívnej liečbe, keď sa krvný objem kriticky znížil. Táto situácia môže nastať

  • z dôvodu veľkej straty krvi po poranení alebo
  • z dôvodu rozsiahlych popálenín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka závisí od hmotnosti pacienta, závažnosti traumy alebo ochorenia a od pokračujúcej straty tekutín a proteínov. Pri stanovení potrebnej dávky sa musí vychádzať z objemu cirkulujúcej krvi a nie z hladín plazmatického albumínu.

Spôsob použitia

Liek sa má podávať intravenózne alebo sa môže zriediť izotonickým roztokom (napr. 5 % glukózou alebo 0,9 % chloridom sodným). Rýchlosť infúzie sa má upraviť podľa individuálnych okolností a indikácie. Pri výmene plazmy sa má rýchlosť infúzie prispôsobiť rýchlosti, ktorou je plazma z tela odoberaná.

Upozornenie

Liek podáva zaškolený zdravotnícky pracovník.
Ak sa má podať ľudský albumín, musia sa pravidelne sledovať hemodynamické parametre popísané v SPC, časť 4.2.
Bezpečnosť použitia u tehotných žien nebola potvrdená v kontrolovaných klinických štúdiách. Klinické skúsenosti s albumínom však svedčia o tom, že by sa nemali očakávať žiadne škodlivé účinky na priebeh gravidity, plod a novorodenca.
Pri podávaní koncentrovaného albumínu sa musí zaistiť dostatočná hydratácia pacienta.
Roztoky albumínov sa nesmú riediť vodou na injekciu, keďže u ich príjemcov to môže spôsobiť hemolýzu. Liek sa nesmie miešať s inými liekmi (okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6), s celou krvou ani koncentrátom erytrocytov.
Po otvorení balenia sa obsah musí ihneď použiť.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Takéto vedľajšie účinky sa môžu vyskytnúť aj keď ste už predtým dostali Human Albumin CSL Behring 200 g/l a dobre ste ho znášali.
Všeobecné skúsenosti s roztokom ľudského albumínu ukázali, že ... viac >

Účinné látky

albumín ľudský

Indikačná skupina

75 - Náhrady krvi (a krvné deriváty)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 60