Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen sus inj (skl. nap. v napln. pere) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 37,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,48 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 35,78 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 1,48 € (0,0 %) 35,78 € (0,0 %)
12/22 1,48 € (0,0 %) 35,78 € (0,0 %)
11/22 1,48 € (0,0 %) 35,78 € (0,0 %)
10/22 1,48 € 35,78 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/007/033
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
54301
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humalog Mix 25 100 U/ml KwikPen, injekčná suspenzia sus inj 5x3 ml (skl. nap. v napln. pere)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus (cukrovky). Liek je náhradou vlastného inzulínu. Používa sa na dlhodobú kontrolu hladiny cukru v krvi. V porovnaní s rozpustným inzulínom má tento liek veľmi rýchly a predĺžený účinok. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie stanoví lekár v súlade s potrebami pacienta.
Trvanie účinku závisí na dávke, mieste vpichu, krvnom zásobovaní, teplote a fyzickej aktivite. Potreba inzulínu sa môže zvýšiť počas choroby alebo pri emocionálnom rozrušení. Úprava dávky môže byť tiež potrebná, pokiaľ pacienti vykonávajú zvýšenú fyzickú aktivitu alebo menia svoju zvyčajnú diétu. Časový priebeh aktivity inzulínu sa môže významne líšiť u rôznych osôb alebo u jednej osoby v rôznych časových intervaloch.

Pero dávkuje v každej injekcii 1 - 60 jednotiek v kroku po 1 jednotke. Potrebná dávka sa nastaví v jednotkách.

Potreba inzulínu môže byť znížená pri poškodení funkcie pečene a/alebo obličiek. Avšak u pacientov s chronickým poškodením funkcie pečene môže zvýšenie inzulínovej rezistencie viesť k vyššej potrebe inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčná suspenzia sa má podávať len subkutánne, za žiadnych okolností sa nesmie podať intravenózne. Rýchly nástup účinku dovoľuje podávanie veľmi krátko (15 minút) pred jedlom alebo po jedle. Miesta subkutánneho podania v pere majú byť horná časť ramien, stehno, zadok alebo brucho. Miesta vpichu sa majú meniť rotačným spôsobom tak, aby sa rovnaké miesto nepoužilo viackrát ako približne 1x za mesiac. Pri subkutánnej aplikácii je potrebné sa dôkladne uistiť o tom, že nedošlo k aplikácii do cievy. Po aplikácii sa miesto vpichu nemá masírovať.

Náplne sa majú často kontrolovať a nesmú sa používať, ak sa tvoria v inzulíne zhluky alebo pokiaľ pevné biele častice zostávajú na dne alebo stene náplne, ktorá tým získava matný vzhľad.

Viac informácií o spôsobe použitia a zaobchádzaní s liekom sú uvedené SPC, časť 6.6 a v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Pacientky s diabetom majú byť poučené o tom, aby informovali svojho lekára v prípade tehotenstva alebo pokiaľ tehotenstvo zvažujú. Starostlivé monitorovanie glykémie, rovnako ako aj celkového zdravotného stavu, je základnou požiadavkou u tehotných s diabetom.
Dojčiace diabetičky môžu potrebovať úpravu dávky inzulínu, diéty alebo oboje.
Podávanie deťom mladším ako 12 rokov sa má zvážiť iba v prípade očakávaného prínosu v porovnaní s rozpustným inzulínom.
Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu sa musí uskutočniť pod prísnym lekárskym dohľadom.
Použitie neadekvátnych dávok alebo prerušenie liečby, najmä u inzulín-dependentných diabetikov, môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze, ktoré sú potenciálne letálne.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Ak pijete alkohol, hladina vášho cukru môže buď stúpať alebo klesať. Preto sa množstvo inzulínu, ktoré potrebujete môže meniť.
Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať môže byť porušená v dôsledku hypoglykémie. To môže byť riskantné v situáciách ako napr. vedenie auta alebo obsluha strojov.
Pre nedostatok štúdií kompatibility nesmie byť tento liek miešaný s inými liekmi.
Pred prvým použitím uchovávať v chladničke pri teplote 2 – 8 °C. Neuchovávať v mrazničke. Nevystavovať nadmernému teplu alebo priamemu slnečnému svetlu.
Po prvom použití uchovávať pri teplote do 30 °C. Naplnené perá sa nemajú uchovávať s nasadenou ihlou.
Čas použiteľnosti po prvom použití je 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Celková alergia je zriedkavá (≥ 1/10 000 až < 1/1 000). Príznaky sú nasledovné:
vyrážka po celom tele · pokles krvného tlaku ťažkosti s dychom · zrýchlená srdcová činnosť sípavé dýchanie · po ... viac >

Účinné látky

inzulín lispro (nešpecifikovaný), inzulín lispro izofán (nešpecifikovaný)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36