Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni sol inj (nápl.skl.) 5x3 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 30,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 30,22 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/23 0,00 € (0,0 %) 30,22 € (0,0 %)
11/23 0,00 € (0,0 %) 30,22 € (0,0 %)
10/23 0,00 € (0,0 %) 30,22 € (0,0 %)
09/23 0,00 € 30,22 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/007/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25884
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v náplni sol inj 5x3 ml (nápl.skl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu diabetes mellitus (cukrovky). Liek účinkuje rýchlejšie ako normálny ľudský inzulín, keďže molekula inzulínu bola mierne zmenená. Liek je náhradou ľudského inzulínu a používa sa na dlhodobé udržiavanie normálnej hladiny cukru v krvi. V porovnaní s rozpustným inzulínom, účinok tohto lieku je rýchlejší a trvá kratšiu dobu (2 až 5 hodín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie stanoví lekár v súlade s potrebami pacienta.
Trvanie účinku závisí na dávke, mieste vpichu, krvnom zásobovaní, teplote a fyzickej aktivite. Potreba inzulínu sa môže zvýšiť počas choroby alebo pri emocionálnom rozrušení. Úprava dávky môže byť tiež potrebná, pokiaľ pacienti vykonávajú zvýšenú fyzickú aktivitu alebo menia svoju zvyčajnú diétu. Časový priebeh aktivity inzulínu sa môže významne líšiť u rôznych osôb alebo u jednej osoby v rôznych časových intervaloch.

Liek môže byť podľa rady lekára aplikovaný v kombinácii s dlhšie pôsobiacim inzulínom alebo s derivátmi sulfonylurey podanými perorálne. Prechod na iný typ alebo značku inzulínu sa musí uskutočniť pod prísnym lekárskym dohľadom.

Potreba inzulínu môže byť znížená pri poškodení funkcie pečene a/alebo obličiek. Avšak u pacientov s chronickým poškodením funkcie pečene môže zvýšenie inzulínovej rezistencie viesť k vyššej potrebe inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa má podávať subkutánne. Náplne sú vhodné na podanie pomocou Lilly pier na viacnásobné použitie alebo do kompatibilných inzulínových púmp na kontinuálnu podkožnú inzulínovú infúziu (CSII - continuous subcutaneous insulin infusion). Na infúzie inzulínu lispro sa môžu použiť len inzulínové infúzne pumpy označené CE. Spolu s pumpou sa používa správny zásobník a katéter. Pri plnení zásobníka je potrebné použiť ihlu správnej dĺžky, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Infúzny set (hadička a kanyla) sa má meniť podľa pokynov, ktoré sú súčasťou infúzneho setu.

Rýchly nástup účinku dovoľuje podávanie injekcie veľmi krátko pred jedlom alebo po jedle. Miesta subkutánneho podania v pere majú byť horná časť ramien, stehno, zadok alebo brucho. Miesta vpichu sa majú meniť rotačným spôsobom tak, aby sa rovnaké miesto nepoužilo viackrát ako približne 1x za mesiac. Pri subkutánnej aplikácii je potrebné sa dôkladne uistiť o tom, že nedošlo k aplikácii do cievy. Po aplikácii sa miesto vpichu nemá masírovať. 

Injekčný roztok sa smie použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, ak nie sú viditeľné žiadne tuhé častice a ak má konzistenciu podobnú vode.

Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa, časť 3.

Upozornenie

Pacientky s diabetom majú byť poučené o tom, aby informovali svojho lekára v prípade tehotenstva alebo pokiaľ tehotenstvo zvažujú. Starostlivé monitorovanie glykémie, rovnako ako aj celkového zdravotného stavu, je základnou požiadavkou u tehotných s diabetom.
Dojčiace diabetičky môžu potrebovať úpravu dávky inzulínu, diéty alebo oboje.
Použitie neadekvátnych dávok alebo prerušenie liečby, najmä u inzulín-dependentných diabetikov, môže viesť k hyperglykémii a diabetickej ketoacidóze, ktoré sú potenciálne letálne.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol. Ak pijete alkohol, hladina vášho cukru môže buď stúpať alebo klesať. Preto sa množstvo inzulínu, ktoré potrebujete môže meniť.
Schopnosť pacienta koncentrovať sa a reagovať môže byť porušená v dôsledku hypoglykémie. To môže byť riskantné v situáciách ako napr. vedenie auta alebo obsluha strojov.
Tento liek sa nemá miešať so žiadnym iným inzulínom, ani iným liekom.
Pred prvým použitím uchovávať v chladničke pri teplote (2 °C – 8 °C). Neuchovávať v mrazničke. Nevystavovať nadmernému teplu alebo priamemu slnečnému svetlu.
Po prvom použití uchovávať pri teplote do 30 °C.  Naplnené pero sa nemá uchovávať s nasadenou ihlou.
Čas použiteľnosti po prvom použití je 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Celková alergia je zriedkavá (≥ 1/10 000 až < 1/1 000). Príznaky sú nasledovné:
vyrážka po celom tele pokles krvného tlaku ťažkosti s dychom zrýchlená srdcová činnosť sípavé dýchanie potenie
Ak ... viac >

Účinné látky

inzulín lispro (nešpecifikovaný)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36