Grimodin 600 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 6x20 ks (120 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 36,80 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 32,76 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 4,04 € (0,0 %) 32,76 € (0,0 %)
07/20 4,04 € (0,0 %) 32,76 € (0,0 %)
06/20 4,04 € (0,0 %) 32,76 € (0,0 %)
05/20 4,04 € 32,76 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. AGG, DIA, PLM, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Grimodin 600 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0183/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76938
Názov produktu podľa ŠÚKL
Grimodin 600 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x600 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liečivo v lieku je gabapentín. Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu epilepsie a periférnej neuropatickej bolesti (dlhodobá bolesť spôsobená poškodením nervov). Liek sa používa na liečbu:

  • rôznych foriem epilepsie. Tento liek sa užíva samostatne alebo spolu s doterajšou liečbou.
  • periférnej neuropatickej bolesti (ktorá sa vyskytuje najmä v rukách a nohách) a môže ju spôsobiť množstvo rôznych ochorení, ako je diabetes alebo pásový opar. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Iniciálna titrácia dávky pre všetky indikácie
Dospelí a dospievajúci od 12 rokov:

  • 1. deň: 300 mg gabapentínu 1x denne
  • 2. deň: 300 mg 2x denne 
  • 3. deň: 300 mg 3x denne.

Dĺžku liečby určuje lekár. Ak sa má ukončiť liečba, je potrebné postupné ukončenie, minimálne počas 1 týždňa.

Epilepsia

Liek je určený ako prídavná terapia na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a detí od 6 rokov. Ako monoterapia je liek určený na liečbu parciálnych záchvatov so sekundárnou generalizáciou alebo bez nej u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov.

Dospelí a deti od 12 rokov: liečba sa môže začať postupnou titráciou (uvedené vyššie) alebo je úvodná dávka 300 mg 3x denne. Dávka sa môže ďalej zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je 1 týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie byť dlhší než 12 hodín.

Deti od 6 do 12 rokov: úvodná dávka je 10-15 mg/kg/deň, pričom účinná dávka (25-35 mg/kg/deň) sa dosiahne postupnou titráciou počas približne troch dní. Celková denná dávka má byť rozdelená do troch samostatných dávok, pričom maximálny časový interval medzi jednotlivými dávkami nesmie prekročiť 12 hodín.

Periférna neuropatická bolesť

Dospelí: liečba sa môže začať titráciou dávky (uvedené vyššie), alebo je úvodná dávka 900 mg/deň, rozdelená do troch rovnakých samostatných dávok. Dávka sa ďalej môže zvyšovať každý 2.-3. deň o prídavok 300 mg/deň, až po maximálnu dávku 3 600 mg/deň. Môže byť vhodná pomalšia titrácia dávky. Najkratší čas na dosiahnutie dávky 1 800 mg/deň je 1 týždeň, na dosiahnutie 2 400 mg/deň sú to celkovo 2 týždne a na dosiahnutie 3 600 mg/deň sú to celkovo 3 týždne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek, hemodialyzovaní pacienti
Odporúča sa úprava dávky na základe hodnôt klírensu kreatinínu (viď SPC, časť 4.2).

Starší (vo veku nad 65 rokov)
U starších pacientov sa môže vyžadovať úprava dávkovania (viď SPC časť 4.2).

Pre všetky terapeutické indikácie:
U pacientov v zlom zdravotnom stave, t.j. s nízkou telesnou hmotnosťou, po transplantácii orgánov, atď., sa má dávka titrovať oveľa pomalšie, buď užívaním nižších dávok alebo dlhšími intervalmi medzi jednotlivými zvýšeniami dávok.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch. Tablety sa užijú vcelku (prehltnú sa) a zapijú sa dostatočným množstvom tekutiny (napríklad pohárom vody).

Upozornenie

Gabapentín sa môže užívať počas tehotenstva a dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa. 
Liek sa neodporúča používať u detí mladších ako 6 rokov.
Liek sa odporúča používať so zvýšenou opatrnosťou u starších pacientov a u pacientov s poruchou funkcie obličiek.
Ak sa u vás vyskytne vyrážka, horúčka alebo anafylaxia ihneď kontaktujte lekára.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje (môže spôsobiť únavu, závraty a iné príznaky ovplyvňujúce pozornosť, najmä u starších ľudí).
Pri semikvantitatívnom stanovení celkového obsahu bielkovín v moči indikátorovým papierikom sa môžu získať falošne pozitívne nálezy.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Kontaktujte okamžite svojho lekára, ak sa u vás po užití tohto lieku objavia akékoľvek z nasledujúcich príznakov, pretože môžu byť závažné:
- závažné kožné reakcie, ktoré si vyžadujú okamžitú staro ... viac >

Účinné látky

gabapentín

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24