Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,40 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,38 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,02 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/22 3,38 € (0,0 %) 3,02 € (0,0 %)
06/22 3,38 € (0,0 %) 3,02 € (0,0 %)
05/22 3,38 € (0,0 %) 3,02 € (0,0 %)
04/22 3,38 € 3,02 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gopten 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0244/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41326
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gopten 4 mg cps 28x4 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
CPS - Kapsula

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo trandolapril, ktoré patrí do skupiny tzv. ACE inhibítorov. Používa na liečbu:

  • esenciálnej hypertenzie (vysoký krvný tlak),
  • zlyhávania ľavej srdcovej komory po infarkte myokardu.

Liek zlepšuje prežívanie po infarkte myokardu u pacientov s poruchou funkcie ľavej komory s prejavmi srdcového zlyhávania aj bez nich a so zvyškovou ischémiou aj bez nej. Dlhodobá liečba významne znižuje celkovú úmrtnosť, najmä zo srdcovo-cievnych príčin, riziko náhlej smrti a výskyt srdcového zlyhania. Znižuje tiež pravdepodobnosť výskytu opakovaných infarktov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa môže zvyšovať v 2-4 týždňovom intervale pod dohľadom lekára.

Esenciálna hypertenzia:
Odporúčaná úvodná dávka je 0,5 mg 1x denne. Ak je to potrebné, môže sa po 3 týždňoch liečby dávka zvýšiť na 2 mg 1x denne. Príslušníci čiernej rasy zvyčajne vyžadujú úvodnú dávku 2 mg. Len malá časť pacientov dosahuje terapeutickú odpoveď pri dávke 0,5 mg. Udržiavacia dávka je 1-2 mg 1x denne. Maximálna dávka je 4 mg 1x denne.

Dysfunkcia ľavej komory po infarkte myokardu:
Liečba sa môže začať 3-7 dní po infarkte myokardu. Obvyklá úvodná dávka je 0,5 mg 1x denne, dávka sa má upraviť s ohľadom na krvný tlak. Dávka sa môže zvýšiť na 1 mg v jednorazovej dávke nasledujúci deň a podávať ďalšie 2 dni. Dávka sa môže potom zvýšiť na maximálnu dávku 4 mg 1x denne. Zvyšovanie dávky sa môže dočasne prerušiť v závislosti od hemodynamickej tolerancie.
Ak dôjde k hypotenzii, je potrebné upraviť sprievodnú antihypertenznú liečbu (napr. podávanie vazodilatancií, nitrátov, diuretík) a prípadne znížiť dávkovanie.

Starší pacienti:
Opatrne sa má postupovať pri súbežnom podávaní diuretík, kedy je potrebné upraviť dávku na 0,5 mg denne.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pri klírense kreatinínu < 30 ml/min sa odporúča začať liečbu úvodnou dávkou 0,5 mg a potom dávku titrovať na požadovanú účinnosť. U týchto pacientov sa má liečba uskutočňovať pod lekárskym dohľadom.

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
Pri stredne ťažkej poruche funkcie pečene je úvodná dávka 0,5 mg 1x denne, užitá ráno. Dávku možno zvyšovať len postupne podľa individuálnej terapeutickej odpovede pacienta. Maximálna denná dávka je 2 mg. Liečba musí prebiehať pod starostlivým dohľadom lekára.

Pacienti s poruchou vodnej a soľnej bilancie:
Ak je potrebné, má sa pred začiatkom liečby upraviť poruchu vodnej a/alebo soľnej bilancie a dávky diuretika sa majú znížiť alebo ich podávanie prerušiť.
Liečba sa má začať najmenšou jednorazovou dávkou 0,5 mg, užitou ráno. Po podaní prvej dávky, pri každom zvýšení dávky trandolaprilu  a/alebo diuretika je potrebné sledovať pacienta počas asi 6 hodín, aby boli prípadné nadmerné zmeny krvného tlaku pod kontrolou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.
Pacient nesmie užiť dvojnásobnú dávku, aby nahradil vynechanú.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, zvyčajne ráno, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa vodou. 

Upozornenie

Užívanie lieku počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva je kontraindikované, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Počas dojčenia sa užívanie lieku neodporúča, najmä pri dojčení novorodencov alebo predčasne narodených detí.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí sa nestanovila.
Pacienti s ťažkou poruchou funkcie pečene alebo cirhózou nemajú liek užívať. Pacienti s poruchou funkcie pečene sa majú liečiť so zvýšenou opatrnosťou a majú byť podrobne monitorovaní.
U pacientov s cukrovkou, liečených ústami podávanými antidiabetikami alebo inzulínom sa musí starostlivo robiť kontrola glykémie, obzvlášť počas prvého mesiaca liečby.
Pacient musí informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo anestéziou.
Pred LDL afrézou (odstránenie cholesterolu z krvi pomocou prístroja) a pred desenzibilizačnou liečbou na zníženie účinkov alergického ochorenia sa má zvážiť dočasné vysadenie lieku.
Liek môže nepriaznivo ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje, najmä na začiatku liečby, pri prechode z iného lieku alebo pri súčasnom požití alkoholu. Z toho dôvodu sa neodporúča vykonávať tieto činnosti počas niekoľkých hodín po podaní prvej dávky alebo následných zvýšených dávok.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia pozorovaných vedľajších účinkov je definovaná nasledovne:
Veľmi časté Postihuje viac ako 1 osobu z 10 Časté Postihuje 1 až 10 osôb zo 100 Menej časté Postihuje 1 až 10 osôb z 1 000 Zriedk ... viac >

Účinné látky

trandolapril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36