GLUCOPHAGE 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 2,73 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
08/20 2,73 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
07/20 2,73 € (0,0 %) 0,94 € (0,0 %)
06/20 2,73 € 0,94 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLUCOPHAGE 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0561/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
25295
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glucophage 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 50x500 mg (blis. PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu pacientov trpiacich cukrovkou 2. typu (tiež nazývaná od inzulínu nezávislá cukrovka), u ktorých diétne opatrenia a cvičenie nestačia na udržanie normálnej koncentrácie glukózy v krvi. Používa sa najmä u pacientov s nadváhou. Liek pomáha znížiť hladinu glukózy v krvi čo najbližšie k normálnym hodnotám. U dospelých pacientov s nadváhou dlhodobé užívanie lieku pomáha znížiť riziko komplikácií spojených s cukrovkou. Liek pomáha udržiavať stabilnú telesnú hmotnosť, alebo ju mierne znižuje.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí s normálnou funkciou obličiek (GFR ≥ 90 ml/min)

Monoterapia a kombinácia s inými perorálnymi antidiabetikami:
Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta 500 mg alebo 1 tableta 850 mg  2-3x denne, podaná počas jedla alebo po jedle. Po 10-15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu.
Pacienti, ktorí užívajú vysoké dávky metformínu (2 až 3 g denne), môžu užívať namiesto 2 tabliet s 500 mg metformínu 1 tabletu s 1000 mg metformínu.
Najvyššia odporúčaná dávka metformínu je 3  tablety (3 g) denne, podaná v 3 rozdelených dávkach.
Ak pacient plánuje prechod z iného perorálneho antidiabetika, liečbu pôvodným liekom má ukončiť a začať liečbu metformínom vo vyššie uvedenej dávke.

Kombinácia s inzulínom:
Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta 500 mg alebo 1 tableta 850 mg  2-3x denne, dávkovanie inzulínu sa upraví na základe výsledkov kontroly glykémie.

Starší pacienti

Dávkovanie je potrebné prispôsobiť na základe výsledkov vyšetrenia renálnych funkcií.

Pediatrická populácia

Monoterapia a kombinácia s inzulínom:
Lek sa môže podávať deťom starším ako 10 rokov a dospievajúcim. Zvyčajná počiatočná dávka je 1 tableta 500 mg alebo 1 tableta 850 mg 1x denne, podaná počas alebo po jedle.
Po 10 až 15 dňoch môže byť dávka upravená na základe výsledkov glykémie. Postupné zvyšovanie dávky môže zlepšiť gastrointestinálnu toleranciu. Najvyššia odporúčaná denná dávka je 2 g, rozdelená do 2-3 dávok.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek

Pred začatím liečby a minimálne raz ročne po jej začatí je potrebné vyhodnotiť GFR. Pri poruche funkcie obličiek je potrebná úprava dávkovania na základe hodnôt GFR:

  • 60-89 ml/min: celková maximálna denná dávka je 3000 mg (rozdelená na 2-3 denné dávky), je možné zvážiť aj zníženie dávky vzhľadom na pokles funkcie obličiek
  • 45-59 ml/min: celková maximálna denná dávka je 2000 mg (rozdelená na 2-3 denné dávky), pred zvážením zahájenia liečby metformínom je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy
  • 30-44 ml/min: celková maximálna denná dávka je 1000 mg (rozdelená na 2-3 denné dávky), pred zvážením zahájenia liečby metformínom je potrebné posúdiť faktory, ktoré by mohli zvyšovať riziko laktátovej acidózy

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú celé, s jedlom alebo po jedle a zapíjajú sa pohárom vody. Pred prehltnutím sa tablety nesmú hrýzť ani drviť. Ak sa užíva 1 dávka, užíva sa ráno, pri 2 dávkach denne sa tablety užívajú ráno a večer a pri 3 dávkach denne ráno, na obed a večer.

Upozornenie

Počas tehotenstva alebo ak pacientka plánuje otehotnieť sa neodporúča liek užívať (na udržanie hladiny glykémie čo najbližšej k fyziologickým hodnotám sa má použiť inzulín).
Počas dojčenia sa neodporúča liek užívať.
Liek nie je vhodné používať u detí mladších ako 10 rokov pre nedostatok klinických údajov. Pri predpisovaní lieku deťom vo veku od 10-12 rokov sa odporúča osobitná opatrnosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s poruchou funkcie obličiek (GFR < 30 ml/min) a pečene.
Liek je kontraindikovaný pri dehydratácii, v prípade dehydratácie (závažná hnačka, vracanie, horúčka alebo znížený príjem tekutín) je potrebné dočasne prerušiť podávanie lieku.
Počas liečby sa nesmie užívať alkohol.
Pacienti a/alebo ošetrovatelia musia byť informovaní o riziku laktátovej acidózy.
Pred zobrazovacím vyšetrením alebo v čase zobrazovacieho vyšetrenia sa liek musí vysadiť a nesmie sa opätovne nasadiť, kým neuplynie minimálne 48 hodín potom, za predpokladu, že došlo k opätovnému vyhodnoteniu funkcie obličiek a zistilo sa, že je stabilná
Liek je potrebné vysadiť v čase chirurgického zákroku s celkovou, spinálnou alebo epidurálnou anestéziou, liečba sa smie opätovne nasadiť najskôr 48 hodín po chirurgickom zákroku alebo po obnovení perorálnej výživy a za predpokladu, že funkcia obličiek je stabilná.
Pri príznakoch hypoglykémie (napr. slabosť, závrat, zvýšené potenie, zrýchlený pulz srdca, poruchy zraku a problémy s koncentráciou), je vhodné zjesť alebo vypiť niečo s obsahom cukru.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Glucophage môže spôsobiť veľmi zriedkavý (môže postihovať až 1 z 10 000 osôb), ale veľmi závažný vedľajší účinok nazývaný laktátová acidóza (pozri časť „Upozornenia a opatrenia“). Ak sa tak stane, okamžite prestaňte užívať Glucophage a kontaktujte lekára alebo vyhľadajte najbližšiu nemocnicu, pretož ... viac >

Účinné látky

metformíniumchlorid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48