Kategorizačné údaje
Maximálna cena 10,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 10,31 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 0,00 € (0,0 %) 10,31 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 10,31 € (0,0 %)
03/24 0,00 € (0,0 %) 10,31 € (0,0 %)
02/24 0,00 € 10,31 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, INT, GER, ENP, DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gliclada 60 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0132/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4848A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gliclada 60 mg tbl mod 90x60 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek znižuje hladinu cukru v krvi, patrí medzi perorálne antidiabetiká. Používa sa na liečbu určitej formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), ak diéta, telesné cvičenie a zníženie telesnej hmotnosti sami nemajú adekvátny účinok na udržanie správnej hladiny glukózy v krvi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa má nastaviť podľa individuálnej metabolickej odpovede pacienta. Môže sa pohybovať v rozmedzí 30-120 mg gliklazidu.

Úvodná dávka
Odporúčaná počiatočná dávka je 30 mg denne (1/2 tablety denne).
Ak je glykémia účinne kontrolovaná, môže byť táto dávka použitá na udržiavaciu liečbu.

Ak nie je glykémia adekvátne kontrolovaná, môže byť dávka v postupných krokoch zvýšená na 60, 90 alebo 120 mg denne. 
Interval medzi zvýšením každej dávky má byť aspoň 1 mesiac, okrem tých pacientov, u ktorých sa glykémia neznížila po 2 týždňoch liečby. V takýchto prípadoch môže byť dávka zvýšená na konci 2. týždňa liečby.

Maximálna odporúčaná denná dávka je 120 mg (2 tablety).

Zmena liečby z tabliet s okamžitým uvoľňovaním na tablety s riadeným uvoľňovaním
1 tableta 80 mg gliklazidu s okamžitým uvoľňovaním zodpovedá 1 tablete 30 mg gliklazidu s riadeným uvoľňovaním.

Zmena liečby z iného perorálneho antidiabetika na tablety s 60 mg gliklazidu s riadeným uvoľňovaním
Je potrebné brať do úvahy dávkovanie a biologický polčas predchádzajúceho antidiabetika.
Vo všeobecnosti sa prechodné obdobie nevyžaduje. Má sa použiť počiatočná dávka 30 mg, a táto má byť prispôsobená glykemickej odpovedi pacienta.

Pri zmene liečby z iného (alebo na iný) hypoglykemizujúceho derivátu sulfonylmočoviny s predĺženým biologickým polčasom môže byť potrebný niekoľkodňový časový úsek bez medikácie, aby sa predišlo aditívnemu účinku týchto 2 liekov.

Kombinovaná liečba s inými antidiabetikami
Liek sa môže v prípade potreby pod dohľadom lekára kombinovať aj s inými antidiabetickými liekmi (biguanidy, inhibítory alfa-glukozidázy, inzulín).

Pacienti s rizikom hypoglykémie
(podvyživení alebo s malnutríciou, so závažnými alebo zle kompenzovanými endokrinnými poruchami, po prerušení prolongovanej kortikoidnej terapie a/alebo kortikoidnej terapie s vysokými dávkami, so závažným cievnym ochorením)
Odporúča sa používať minimálnu začiatočnú dennú dávku 30 mg (1/2 tablety).

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku (nesmú sa hrýzť ani drviť), počas raňajok s jedlom a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.
Počas liečby nie je vhodné konzumovať prípravky s ľubovníkom bodkovaným (Hypericum perforatum).

Upozornenie

Liek sa počas tehotenstva neodporúča.
Liek je kontraindikovaný počas dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť lieku u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s diabetes mellitus 1. typu.
Zmenu liečby je možné uskutočniť za predpokladu starostlivého monitorovania glykémie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétny režim, pravidelne cvičiť a pravidelne sledovať hladinu glukózy v krvi.
Ak sa vyskytne hypoglykémia, je potrebné prijať potravu s obsahom sacharidov a monitorovať hladinu glykémie.
Nepiť alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedlajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa vyhodnocujú na základe frekvencie ich výskytu.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí):
Najčastejšie pozorovaný vedľajší účinok je nízka hladina cukru v krvi (hypogly ... viac >

Účinné látky

gliklazid

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24