Glezisim 10 mg/20 mg tablety tbl (blis.PVC/Al/OPA/Al) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 25,85 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,86 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 19,99 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 5,86 € (0,0 %) 19,99 € (0,0 %)
04/24 5,86 € (0,0 %) 19,99 € (0,0 %)
03/24 5,86 € (0,0 %) 19,99 € (0,0 %)
02/24 5,86 € 19,99 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Glezisim 10 mg/20 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0309/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8997C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Glezisim 10 mg/20 mg tablety tbl 98x10 mg/20 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a simvastatín. Znižuje hladinu celkového cholesterolu, „zlého“ LDL cholesterolu a triacylglycerolov (tukových látok) v krvi. Okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ HDL cholesterolu.

Používa sa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu pri:

  • zvýšenej hladine cholesterolu (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]), alebo tukov v krvi (zmiešaná hyperlipidémia):
    • ktorá nie je dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
    • na ktorú pacient užíval statín a ezetimib ako samostatné tablety.
  • dedičnom ochorení (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. 
  • ochorení srdca. Liek znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti na hrudníku.

Liek nepomáha schudnúť.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypercholesterolémia
Zvyčajná dávka: 10/20 mg/deň alebo 10/40 mg/deň 1x večer. 
Závažná hypercholesterolémia s vysokým rizikom kardiovaskulárnych komplikácií: 10/80 mg/deň po zhodnotení rizík a prínosov liečby.
Úpravy dávkovania sa majú vykonávať v intervaloch nie kratších ako 4 týždne.

Pacienti s ischemickou chorobou srdca a AKS v anamnéze
Podľa štúdie IMPROVE IT:  začiatočná dávka 10/40 mg 1x denne večer. Dávka 10/80 mg sa odporúča iba keď sa očakáva, že prínosy prevážia nad možnými rizikami.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Začiatočná dávka: 10/40 mg/deň 1x večer. Sila 10/80 mg sa odporúča iba v prípade, keď sa očakáva, že prínosy prevážia možné riziká. 
U pacientov, ktorí súbežne s liekom užívajú lomitapid, nesmie dávka prekročiť 10/40 mg/deň.

Súbežné podávanie s inými liekmi
Liek sa má podať minimálne 2 hodiny pred alebo aspoň 4 hodiny po podaní adsorbentu žlčovej kyseliny.
Pacienti súbežne užívajúci amiodarón, amlodipín, verapamil, diltiazem alebo hypolipidemické dávky (≥ 1 g/deň) niacínu (kyseliny nikotínovej): dávka nemá prekročiť 10/20 mg/deň.

Dospievajúci vo veku 10 rokov a viac (štádium puberty: chlapci v II. alebo vyššom štádiu podľa Tannerových kritérií a dievčatá, ktoré sú aspoň 1 rok po menarché)
Odporúčaná začiatočná dávka: 10/10 mg 1x denne večer. Odporúčané rozmedzie dávok je 10/10 mg/deň až maximálne 10/40 mg/deň.

Pacienti s chronickým ochorením obličiek (glomerulárna filtrácia < 60 ml/min/1,73 m2)
Odporúčaná dávka lieku 10/20 mg 1x denne večer. Vyššie dávky sa majú indikovať s opatrnosťou.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v jednej dávke večer, nezávisle od jedla, vcelku a zapíjajú sa pohárom vody. Počas užívania lieku je potrebné vyhnúť sa konzumácii grapefruitovej šťavy. Tablety sa nemajú deliť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Liek sa neodporúča deťom mladším ako 10 rokov.
Klinické skúsenosti u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 10 -17 rokov) sú obmedzené.
Liek sa neodporúča pacientom so stredne ťažkou (skóre 7 až 9 podľa Childovej Pughovej klasifikácie) alebo s ťažkou (skóre > 9 podľa Childovej Pughovej klasifikácie) poruchou funkcie pečene.
Liek sa má používať u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu s opatrnosťou.
Liek je kontraindikovaný pri súbežnom podávaní silných inhibítorov CYP3A4.
Pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa má vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť závrat (menej časté, ≥ 1/1 000 až < 1/100).
Ak sa v priebehu liečby vyskytne nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť, je potrebné ihneď kontaktovať lekára.
Počas liečby nekonzumovať grepy a grepovú šťavu.
Pacient má počas liečby dodržiavať diétne a režimové opatrenia. 
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Glezisim).
Boli hlásené nasledujúce časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- bolesti svalov
- zvýšenia v labo ... viac >

Účinné látky

ezetimib, simvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24