Forxiga 10 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 7x14 ks (98 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 143,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 143,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/20 0,00 € (0,0 %) 143,39 € (0,0 %)
09/20 0,00 € (0,0 %) 143,39 € (0,0 %)
08/20 0,00 € (0,0 %) 143,39 € (0,0 %)
07/20 0,00 € 143,39 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Forxiga 10 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/795/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3304A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Forxiga 10 mg filmom obalené tablety tbl flm 98x10 mg (blis.Al/Al-kalend.bal)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných “perorálne antidiabetiká”. Tieto lieky na liečbu cukrovky (diabetu) sa užívajú ústami. Účinkujú tak, že znižujú množstvo cukru (glukózy) v krvi. Liek sa používa u dospelých pacientov na liečbu cukrovky nazývanej “diabetes mellitus 2. typu”. Liek pôsobí tak, že odstráni prebytočný cukor z tela močom. 
Liek sa používa, keď sa nedarí kontrolovať cukrovku inými liekmi na liečbu cukrovky, diétou a pohybovou aktivitou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Monoterapia a prídavná kombinovaná liečba: Odporúčaná dávka je 10 mg dapagliflozínu 1x denne v monoterapii a v prídavnej kombinovanej liečbe s inými liekmi znižujúcimi hladinu glukózy vrátane inzulínu. Ak sa dapagliflozín používa v kombinácii s inzulínom alebo antidiabetikom, ako je sulfonylurea, môže sa zvážiť nižšia dávka inzulínu alebo antidiabetika na zníženie rizika hypoglykémie.

U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie obličiek (pacienti s klírensom kreatinínu [CrCl] < 60 ml/min alebo odhadovanou glomerulárnou filtráciou [eGFR] < 60 ml/min/1,73 m2 sa neodporúča používať.
U pacientov s miernou poruchou funkcie obličiek nie je potrebná úprava dávkovania.

U pacientov s miernou alebo stredne ťažkou poruchou funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávkovania.
U pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene sa odporúča začiatočná dávka 5 mg. Pokiaľ sa dobre znáša, môže byť dávka zvýšená na 10 mg.

Starší pacienti (≥ 65 rokov): nie je odporúčaná žiadna úprava dávkovania v závislosti od veku. Má sa vziať do úvahy funkcia obličiek a riziko deplécie objemu. Liečba dapagliflozínom sa neodporúča začať u pacientov vo veku 75 rokov a starších vzhľadom na obmedzené terapeutické skúsenosti.

Spôsob použitia

Liek sa môže užívať perorálne 1x denne nezávisle od jedla (najlepšie v približne rovnakom čase každý deň). Tablety sa majú prehltnúť celé.

Upozornenie

Použitie dapagliflozínu počas druhého a tretieho trimestra gravidity sa neodporúča. Ak sa zistí gravidita, liečba dapagliflozínom sa má ukončiť.
Riziko u novorodencov/dojčiat nie je možné vylúčiť. Dapagliflozín sa nemá užívať kým sa dojčí.
Liek sa neodporúča podávať deťom a dospievajúcim do veku 18 rokov, pretože sa u týchto pacientov bezpečnosť a účinnosť neskúmala.
Liek sa nemá používať u pacientov s diabetes mellitus 1. typu alebo na liečbu diabetickej ketoacidózy.
Monitorovanie funkcie obličiek sa odporúča pred začatím liečby dapagliflozínom a potom najmenej raz ročne. Pred začatím súbežného užívania liekov, ktoré môžu znížiť funkciu obličiek a potom v pravidelných intervaloch.
Je potrebná opatrnosť pri užívaní dapagliflozínu v kombinácii so sulfonylureou alebo inzulínom kvôli riziku hypoglykémie.

Účinné látky

dapagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36