Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,06 €
Dopl. pacienta max. 3,76 €
Úhrada poisťovne 3,30 €
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 3,76 € (0,0 %) 3,30 € (0,0 %)
05/22 3,76 € 3,30 €
04/22 - -
03/22 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0280/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
08206
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fluoxetine Vitabalans 20 mg filmom obalené tablety tbl flm 100x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje fluoxetín, ktorý patrí do skupiny antidepresívnych liekov nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI). Tento liek sa používa na liečbu nasledujúcich ochorení:

Dospelí:

  • Veľké depresívne epizódy
  • Obsedantno-kompulzívna porucha (nutkavé myšlienky a konanie)
  • Mentálna bulímia: Liek sa používa popri psychoterapii na redukciu aktivít záchvatového prejedania sa a zbavovania sa jedla.

Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac:

  • Stredne závažné až závažné veľké depresívne ochorenie, ak depresia neodpovedá na psychologickú liečbu po 4 - 6 sedeniach.Liek sa má poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku s depresiou stredného až ťažkého stupňa len v kombinácii so psychologickou liečbou. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Veľké depresívne epizódy
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne (20 mg).
Lekár môže dávku pacientovi zvyšovať až na maximálnu 60 mg (tj. 3 tablety denne, v pravidelných odstupoch).
Maximálna odporúčaná dávka je 60 mg/deň.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Po 2 týždňoch sa môže dávka postupne zvyšovať, na maximálne 3 tablety denne.
Ak sa do 10 týždňov nepozoruje žiadne zlepšenie, liečba fluoxetínom sa má zvážiť.
Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 24 týždňov) nebola preukázaná.


Bulimia nervosa
Odporúčanou dennou dávkou sú 3 tablety.
Dlhodobá účinnosť (dlhšia ako 3 mesiace) nebola preukázaná.


Deti a dospievajúci vo veku 8 rokov a viac
Stredne závažné až závažné veľké depresívne epizódy
Úvodná dávka je 0,5 tablety. 
Po 1-2 týždňoch sa táto dávka môže zvýšiť na 1 tabletu denne.
Liečbe nemá trvať dlhšie ako 9 týždňov.
Deti s nižšou hmotnosťou
Terapeutický účinok sa môže dosiahnuť podávaním nižších dávok.

Starší pacienti
Pri zvyšovaní dávky sa odporúča postupovať s opatrnosťou a denná dávka nemá vo všeobecnosti prekročiť 40 mg.
Maximálna odporúčaná dávka je 60 mg/deň.

Pacienti s poškodením funkcie pečene
U pacientov s poškodením funkcie pečene alebo u pacientov, ktorí súbežne užívajú iné lieky s potenciálom pre interakcie s fluoxetínom, sa má zvážiť nižšia dávka alebo jej podávanie menej často (napr. 1 tableta každý druhý deň).

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Úpravy dávkovania sa majú robiť opatrne a individuálne u každého pacienta tak, aby sa pacienti udržiavali na najnižšej účinnej dávke. 
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob podávania

Tablety sa užívajú v celku nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody. Tablety sa nesmú hrýzť ani žuť.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva po dôkladnom zvážení prínosu liečby a rizika pre dieťa.
Liek sa môže užívať počas dojčenia v nevyhnutnom prípade. Odporúča sa ukončiť dojčenie alebo sa má užívať najnižšia účinná dávka.
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenali suicidálne správanie a hostilita.
U detí a dospievajúcich liečených fluoxetínom sa pozoroval znížený prírastok výšky a hmotnosti.
Ak sa pacient dostane do manickej fázy, liečba fluoxetínom sa má ukončiť.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.

Pri užívaní lieku sa vyskytla zriedkavo (≥1/10 000 až <1/1 000 pacientov) fotosenzitívna reakcia. 
Nepiť alkohol.
Liek môže ovplyvniť sústredenie a môže ovplyvňovať schopnosť viesť vozidlá.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedenú v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
· Ak sa u vás objaví vyrážka alebo alergická reakcia ako svrbenie, opuchnuté pery/jazyk alebo sipot/dýchavičnosť, ihneď prestaňte užívať tablety a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.
· Ak sa cítite ... viac >

Účinné látky

fluoxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 60