Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0269/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1229A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flexbumin 200 g/ l sol inf 1x100 ml (vak PE)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je roztokom plazmatickej bielkoviny (obsahuje ľudský albumín) a patrí do farmakoterapeutickej skupiny s názvom náhrady plazmy a frakcie plazmatických bielkovín. Plazma je tekutina, v ktorej sú rozptýlené krvinky.

Používa sa na obnovenie a udržiavanie objemu cirkulujúcej krvi v prípade nedostatočného objemu krvi.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 6. 2024.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Potrebná dávka závisí od telesných rozmerov pacienta, závažnosti úrazu alebo ochorenia a od celkovej straty tekutín a proteínov. Pri stanovení potrebnej dávky sa musí vychádzať z objemu cirkulujúcej krvi a nie z hladín plazmatického albumínu.

Spôsob použitia

Infúzny roztok sa môže priamo aplikovať intravenózne alebo sa môže nariediť izotonickým roztokom (napr. 5% roztokom glukózy alebo 0,9 % roztokom chloridu sodného).
Ak sa podávajú väčšie objemy, pred použitím sa roztok musí zahriať na izbovú teplotu alebo na telesnú teplotu. Roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny, sa nemajú používať.
Rýchlosť infúzie sa musí nastaviť podľa individuálneho stavu pacienta a indikácie. Pri výmene plazmy sa musí rýchlosť infúzie nastaviť na rýchlosť, ktorou je plazma z tela odoberaná.

Pokyny na riedenie lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek podáva zaškolený zdravotnícky pracovník.
Na základe klinických skúseností s albumínom sa neočakávajú žiadne škodlivé účinky na priebeh tehotenstva ani na plod a novorodenca.
Rozhodnutie, či ukončiť dojčenie alebo prerušiť liečbu sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Liek sa má u detí podávať jedine v prípade, že prínosy zjavne prevyšujú potenciálne riziká.
Pri podávaní koncentrovaného albumínu musí zaistiť dostatočná hydratácia pacienta.
Roztoky albumínov sa nesmú riediť vodou na injekciu, keďže u ich príjemcov to môže spôsobiť hemolýzu.
Liek sa nesmie miešať s inými liekmi, okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časti 6.6.
Liek sa nesmie miešať s celou krvou alebo koncentrátom erytrocytov, s hydrolyzátmi proteínov (napr. parenterálna výživa) alebo roztokmi obsahujúcimi alkohol, tieto kombinácie môžu byť príčinou precipitácie proteínov.
Liek sa má uchovávať pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Neuchovávať v mrazničke.
Liek obsahuje sodík.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté
u viac ako 1 z 10 liečených pacientov
Časté
u menej ako 1 z 10, ale viac ako 1 zo 100 liečených pacientov
Menej časté
u menej ako 1 zo 100, ale viac ako 1 z 1 000 liečených p ... viac >

Účinné látky

albumín ľudský

Indikačná skupina

75 - Náhrady krvi (a krvné deriváty)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36