FEIBA 50 U/ml (FEIBA NF 1000) plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.), 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 781,22 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 28,62 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 752,60 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 28,62 € (0,0 %) 752,60 € (0,0 %)
08/20 28,62 € (0,0 %) 752,60 € (0,0 %)
07/20 28,62 € (0,0 %) 752,60 € (0,0 %)
06/20 28,62 € 752,60 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. HEM
Spôsob úhrady AS - ambulantná, čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0225/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85677
Názov produktu podľa ŠÚKL
FEIBA 50 U/ml plv iio 1x1000 U+20 ml solv.(liek.inj.skl.+prísl.)
Aplikačná forma
PLV IIO - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje ľudský proteín, ktorý umožňuje hemostázu (zastavenie krvácania), dokonca aj vtedy, keď sú jednotlivé koagulačné faktory (faktory zrážania krvi) znížené alebo chýbajú. Liek sa používa na liečbu a prevenciu (predchádzanie) krvácania u pacientov:

  • s hemofíliou A a B a prítomnými inhibítormi (protilátkami proti koagulačným faktorom).
  • bez hemofílie, u ktorých sa vytvorili inhibítory faktorov VIII, IX a XI.

Liek bol použitý aj na liečbu pacientov so získanými inhibítormi faktorov X a XIII. V kombinácii s koncentrátom faktora VIII sa tento liek použil tiež na dlhodobú liečbu zameranú na úplné a trvalé odstránenie inhibítora faktora VIII, aby bola možná pravidelná liečba koncentrátom faktora VIII tak, ako u pacientov bez inhibítora.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a trvanie liečby závisí od závažnosti hemostatickej poruchy, lokalizácie a rozsahu krvácania a klinického stavu pacienta. Všeobecne sa odporúča podávať 50 - 100 U FEIBA NF/kg telesnej hmotnosti (TH), neprekračovať jednorazovú dávku 100 U/kg TH a maximálnu dennú dávku 200 U /kg TH, pokiaľ závažnosť krvácania neoprávňuje a neospravedlňuje použitie vyšších dávok. Vzhľadom na faktory špecifické pre daného pacienta sa môže jeho odpoveď na „bypassový“ prípravok rôzniť a pri danom krvácavom stave môže pacient na jeden typ reagovať a na druhý nie. Ak nedostatočne odpovedá na jeden typ „bypassového“ prípravku, má sa zvážiť podanie iného.

Prípravok sa musí podávať intravenózne ako injekcia alebo infúzia. Rýchlosť podávania má zaistiť pohodlie pre pacienta a nemá prekročiť 2 U/kg telesnej hmotnosti za minútu. Podávať sa má pomaly intravenózne (rýchlosťou najviac 2 U FEIBY NF/kg TH za minútu). Prášok FEIBY NF sa má rozpustiť až tesne pred podaním. Potom sa má roztok použiť okamžite (liek neobsahuje konzervačné látky). Nesmú sa používať roztoky, ktoré sú zakalené alebo obsahujú usadeniny. Nespotrebované množstvo pripraveného lieku sa má vhodným spôsobom zlikvidovať.

Použitie v pediatrii (deti):
1. Spontánne krvácanie
Krvácanie do kĺbov, svalov a mäkkých tkanív:
Pri miernom až stredne závažnom krvácaní sa odporúča dávka 50  75 U/kg TH v 12hodinových intervaloch. V liečbe sa má pokračovať,
kým sa neobjavia jasné klinické znaky zlepšenia, ako je zmiernenie bolesti, zmenšenie opuchu alebo zvýšenie hybnosti kĺbu.
Pri závažnom krvácaní do svalov a mäkkých tkanív, akým je krvácanie do retroperitoneálneho priestoru, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12hodinových intervaloch.
Slizničné krvácanie
Odporúča sa dávka 50 U/kg TH každých 6 hodín za starostlivého sledovania pacienta (vizuálna kontrola krvácania, opakované stanovenie hematokritu). Ak nenastane zastavenie krvácania, dávka sa môže zvýšiť na 100 U /kg TH, nesmie sa však prekročiť denná dávka 200 U/kg TH.
Iné závažné krvácania
Pri závažnom krvácaní, akým je krvácanie do CNS, sa odporúča dávka 100 U/kg TH v 12hodinových intervaloch. V jednotlivých prípadoch sa FEIBA NF môže podávať v 6hodinových intervaloch, kým sa nedosiahne jasné zlepšenie klinického stavu. Nesmie sa prekročiť maximálna denná dávka 200 U/kg TH.
2. Chirurgické zákroky
Podáva sa dávka 50  100 U/kg TH v 6-hodinových intervaloch, pričom sa nesmie prekročiť maximálna denná dávka.
3. Profylaxia
Odporúča sa dávka 70  100 U/ kg telesnej hmotnosti každý druhý deň. Táto dávka sa môže zvýšiť až na 100 U/ kg telesnej hmotnosti denne, ak pacient stále krváca, alebo sa môže postupne znížiť.

Sledovanie liečby: Nesmú sa prekročiť jednotlivé dávky 100 U/kg TH a denné dávky 200 U/kg TH. Pacienti dostavajúci viac než 100 U/kg telesnej hmotnosti musia byť starostlivo monitorovaní pre možné rozvinutie DIK a/alebo akútnej koronárnej ischémie. Vysoké dávky FEIBA NF sa majú podávať len v čase nevyhnutne potrebnom pre zastavenie krvácania.

Upozornenie:
O použití tohto prípravku počas tehotenstva a dojčenia rozhodne lekár. Keďže počas tehotenstva existuje zvýšené riziko trombózy, prípravok sa môže podávať iba pod prísnym lekárskym dohľadom a iba vtedy, ak je to úplne nevyhnutné.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj FEIBA môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa, prosím povedzte to svojmu lekárovi alebo ... viac >

Účinné látky

plazmatický proteín ľudský, s aktivitou obchádzajúcou inhibítor faktora VIII

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 24