Ezetimib Mylan 10 mg tbl (blis.PVC/Aclar/Al) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 44,46 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 27,21 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 17,25 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 27,21 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
07/22 27,21 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
06/22 27,21 € (0,0 %) 17,25 € (0,0 %)
05/22 27,21 € 17,25 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR, INT, GER, ENP, END, DIA, KLF
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0202/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0425B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ezetimib Mylan 10 mg tbl 98x10 mg (blis.PVC/Aclar/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ezetimib. Používa sa na na zníženie zvýšených hladín celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triglyceridy v krvi. Liek okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol). Liek sa používa:

 • u pacientov, u ktorých sa nedajú kontrolovať hladiny cholesterolu samotnou diétou, pričom počas užívania tohto lieku je potrebné aj naďalej dodržiavať diétu na zníženie cholesterolu.
 • ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu,
  • v prípade zvýšených hladín cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]),
   • spolu so statínom, ak nie je hladina cholesterolu dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
   • samostatne, ak liečba statínom nie je vhodná alebo nie je tolerovaná,
  • v prípade dedičného ochorenia (homozygotná familiárna hypercholesterolémia) spolu so statínom, prípadne iným liekom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Odporúčaná denná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak sa tento liek pridá k liečbe statínmi, odporúča sa pokračovať buď v indikovanej zvyčajnej počiatočnej dávke príslušného statínu, alebo sa má pokračovať v už určenej vyššej dávke statínu. V tomto prípade sa treba oboznámiť s pokynmi pre dávkovanie príslušného statínu.

Pediatrická populácia
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Deti a dospievajúci ≥ 10 rokov (pubertálne štádium: chlapci: Tannerovo štádium II a vyššie; dievčatá: minimálne jeden rok po menarché): 1 tableta 1x denne. Klinická skúsenosť u pediatrických pacientov (10 až 17-ročných) je však limitovaná.
Keď sa ezetimib 10 mg podáva spolu so statínom, majú sa vziať do úvahy pokyny pre dávkovanie statínu u detí.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek sa môže podávať kedykoľvek v priebehu dňa.

Upozornenie

Pacient má držať primeranú diétu na zníženie lipidov a počas liečby má v tejto diéte pokračovať.
Liek sa môže podávať počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch. Liečba súbežne so statínom je počas tehotenstva kontraindikovaná.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia. Liečba súbežne so statínom je počas dojčenia kontraindikovaná.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 10 rokov. K dispozícii nie sú žiadne údaje o používaní lieku vo vekovej skupine < 6 rokov a obmedzené údaje vo vekovej skupine > 6 a <10 rokov.
U pacientov so stredne závažnou alebo závažnou poruchou funkcie pečene sa užívanie lieku neodporúča. Liečba súbežne so statínom je kontraindikovaná pacientom s aktívnym ochorením pečene alebo nevysvetlenými pretrvávajúcimi zvýšeniami sérových transamináz.
Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba brať do úvahy, že bol hlásený závrat.
Tableta sa má podať ≥2 hodiny pred alebo ≥4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny (napr. cholestyramín).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte svojho lekára alebo vyhľadajte pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice; častosť týchto vedľajších úči ... viac >

Účinné látky

ezetimib

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36