Eslibon 800 mg tablety tbl (blis.PVC/Al-transparent.) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 52,26 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 52,26 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/20 0,00 € (0,0 %) 52,26 € (0,0 %)
12/19 0,00 € (0,0 %) 52,26 € (0,0 %)
11/19 0,00 € (0,0 %) 52,26 € (0,0 %)
10/19 0,00 € 52,26 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Eslibon 800 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0343/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9462C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eslibon 800 mg tablety tbl 30x800 mg (blis.PVC/Al-transparent.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo eslikarbazepíniumacetát a patrí do skupiny liekov, ktoré sa volajú antiepileptiká a používajú sa na liečbu epilepsie, ochorenia, ktoré sa prejavuje opakovanými záchvatmi alebo kŕčmi.

Liek sa používa:
•    samostatne (monoterapia) u dospelých pacientov s novodiagnostikovanou epilepsiou,
•    spolu s inými liekmi proti epilepsii (prídavná liečba) u dospelých, dospievajúcich a detských pacientov starších ako 6 rokov, u ktorých sa vyskytujú záchvaty, ktoré ovplyvňujú jednu časť mozgu (čiastočné záchvaty). Tieto záchvaty môžu, ale nemusia pokračovať záchvatom, ktorý ovplyvní celý mozog (sekundárna generalizácia).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou ≥ 60 kg
Liek sa môže užívať ako monoterapia alebo sa môže pridať k existujúcej antikonvulzívnej liečbe. Odporúčaná začiatočná dávka je 400 mg 1x denne. Po 1 alebo 2 týždňoch treba dávku zvýšiť na 800 mg 1x denne. Dávku možno zvýšiť až na 1 200 mg 1x  denne podľa individuálnej odpovede na liečbu. U niektorých pacientov užívajúcich režim monoterapie môže byť prínosná dávka 1 600 mg 1x denne.

Starší ľudia (viac ako 65 rokov)
Nie je potrebná žiadna úprava dávky u starších pacientov pod podmienkou, že nemajú poruchu funkcie obličiek. Z dôvodu veľmi obmedzených údajov týkajúcich sa režimu monoterapie s 1 600 mg u starších pacientov sa táto dávka u tejto populácie neodporúča.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
Dávka sa musí upraviť podľa klírensu kreatinínu (CLCR):

  • CLCR > 60 ml/min: dávku nie je potrebné upraviť
  • CLCR 30-60 ml/min: začiatočná dávka je 200 mg (alebo 5 mg/kg u detí starších ako 6 rokov) 1x denne alebo 400 mg (alebo 10 mg/kg u detí starších ako 6 rokov) každý 2. deň počas 2 týždňov a následne pokračovať dávkou 400 mg (alebo 10 mg/kg u detí starších ako 6 rokov) 1x denne. Podľa individuálnej odpovede môže byť dávka zvýšená.
  • CLCR < 30 ml/min: liek sa neodporúča

Deti staršie ako 6 rokov
Odporúčaná začiatočná dávka je 10 mg/kg 1x denne. Dávka sa má zvyšovať v týždňových alebo dvojtýždňových intervaloch o 10 mg/kg/deň až do 30 mg/kg/deň, na základe individuálnej odpovede. Maximálna dávka je 1 200 mg 1x denne.

Spôsob použitia

Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. Liek sa má užívať v celku a zapiť dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek nepriaznivo ovplyvňuje pôsobenie perorálnej antikoncepcie. Preto je potrebné používať alternatívnu, efektívnu a bezpečnú metódu antikoncepcie počas liečby a až do konca aktuálneho menštruačného cyklu po ukončení liečby.
Použitie lieku počas tehotenstva je nutné starostlivo prehodnotiť.
Dojčenie sa má počas liečby prerušiť.
Bezpečnosť a účinnosť eslikarbazepín acetátu u detí vo veku 6 rokov a mladších neboli doteraz stanovené.
Liek sa neodporúča používať u pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek. U pacientov s ľahšou poruchou obličiek je nutné podávať liek so zvýšenou opatrnosťou.
U pacientov s ťažkou poruchou pečene sa eslikarbazepín acetát neodporúča.
V prípade výskytu kožnej virážky počas liečby, ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej tablete, t.j. v podstate zanedbateľné množstvo sodíka.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť veľmi vážne. Ak sa u vás prejavia tieto vedľajšie účinky,
ukončite užívanie Eslibonu a okamžite to oznámte lekárovi, alebo choďte do nemocnice, možno budete pot ... viac >

Účinné látky

eslikarbazepín acetát

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30