Erlotinib Mylan 100 mg tbl flm (blis.Al/OPA/Al/PVC) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 464,64 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 464,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/22 0,00 € (0,0 %) 464,64 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 464,64 € (0,0 %)
06/22 0,00 € (0,0 %) 464,64 € (0,0 %)
05/22 0,00 € 464,64 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0217/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4723C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Erlotinib Mylan 100 mg tbl flm 30x100 mg (blis.Al/OPA/Al/PVC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo erlotinib.

Liek je určený na liečbu dospelých. Môže byť predpísaný, ak má pacient nemalobunkový karcinóm pľúc (zhubný nádor) v pokročilom štádiu. Môže byť predpísaný ako začiatočná liečba alebo ako liečba nasledujúca po začiatočnej chemoterapii, po ktorej zostal stav ochorenia vo veľkej miere nezmenený, pričom nádorové bunky musia mať špecifické zmeny (mutácie) epidermálneho rastového faktora (EGFR). Môže byť predpísaný aj v prípade, ak predchádzajúca chemoterapia nepomohla zastaviť ochorenie.

Tento liek tiež môže byť predpísaný v kombinácii s ďalším liečivom nazývaným gemcitabín, ak má pacient metastatický karcinóm pankreasu (zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, ktorý sa rozšíril do iných častí tela).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 31. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti s nemalobunkovým karcinómom pľúc:
Odporúčaná dávka lieku je 150 mg 1x denne.

Pacienti s karcinómom pankreasu:
Odporúčaná denná dávka lieku je 100 mg v kombinácii s gemcitabínom (pozri indikáciu karcinómu pankreasu v SPC gemcitabínu). 
U pacientov, u ktorých sa nevyvinie vyrážka v priebehu prvých 4-8 týždňov liečby, sa má pokračovanie v liečbe prehodnotiť.

V prípade potreby sa má dávka postupne znižovať o 50 mg (pozri SPC, časť 4.4). Ak tento liek nie je dostupný v sile, ktorú potrebujete, použite iné lieky dostupné na trhu.

Porucha funkcie pečene
Pri výskyte závažných nežiaducich reakcií sa má zvážiť zníženie dávky alebo prerušenie liečby.

Spôsob použitia

Liek je určený na perorálne použitie. Tablety sa užívajú najmenej 1 hodinu pred jedlom alebo 2 hodiny po jedle, prehĺtajú sa celé a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.

Upozornenie

Ženy v plodnom veku by mali počas užívania lieku a najmenej 2 týždne po ukončení liečby používať vhodné antikoncepčné metódy.
K dispozícii nie sú dostatočné údaje o použití erlotinibu u tehotných žien. Potenciálne riziko pre ľudí nie je známe.
Dojčiacim ženám sa odporúča nedojčiť počas liečby.
Pediatrickým pacientom vo veku do 18 rokov sa liek neodporúča podávať.
Pri podávaní lieku pacientom s poruchou funkcie pečene je potrebná zvýšená opatrnosť. Neodporúča sa používať liek u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Použitie lieku u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek sa neodporúča.
Odporúča sa prestať fajčiť, pretože v dôsledku fajčenia môže dôjsť k zmene účinku lieku.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hnačka. V niektorých prípadoch môže byť nevyhnutné znížiť dávkovanie.
Pacientom, ktorí sú vystavení slnku, sa odporúča ochranné oblečenie a/alebo použitie krémov chrániacich pred slnkom (s obsahom minerálov).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, čo najskôr kontaktujte svojho lekára. V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby vám váš lekár znížil dávku Erlotinibu Mylan alebo ... viac >

Účinné látky

erlotinib

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: P - Povolené, neregistrované
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48