Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infúzny roztok sol inf 100 ml/75 mg (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/15/1065/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7949B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eptifibatide Accord 0,75 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x100 ml/75 mg (liek.inj.skl.)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje eptifibatid, je to inhibítor zhlukovania (agregácie) krvných doštičiek. To znamená, že pomáha predchádzaniu tvorby krvných zrazenín.

Používa sa u dospelých s prejavmi vážnej nedostatočnosti srdca, definovanej ako spontánna a nedávna bolesť na hrudníku sprevádzaná elektrokardiografickými abnormalitami alebo biologickými zmenami.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 18. 10. 2019.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

1 ml injekčného roztoku obsahuje 0,75 mg eptifibatidu.

Dospelí s nestabilnou anginou pectoris alebo non-Q infarktom myokardu:
Odporúčaná dávka je 180 μg/kg podaná ako i.v. bolus, čo najskôr po stanovení diagnózy. Po nej má nasledovať kontinuálna infúzia 2 μg/kg/min po dobu až 72 hodín, pokiaľ sa nezačne s chirurgickou liečbou koronárnym by-passom alebo do ukončenia hospitalizácie. Ak sa počas terapie robí perkutánna koronárna intervencia (PCI), pokračuje sa infúziou 20-24 hodín po PCI, pričom maximálne trvanie terapie je 96 hodín.

Súrny alebo semielektívny chirurgický zákrok:
Ak v priebehu liečby eptifibatidom stav pacienta vyžaduje súrny alebo urgentný chirurgický zákrok na srdci, ihneď sa ukončí infúzia. Ak pacientovi treba vykonať semielektívny chirurgický zákrok, zastaví sa infúzia eptifibatidu vo vhodnom čase tak, aby sa funkcia trombocytov mohla vrátiť k normálu.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Pacientom so stredne závažným poškodením funkcie obličiek (klírens kreatinínu ≥ 30-50 ml/min) sa počas trvania terapie má podávať 180 μg /kg formou i.v. bolusu, po ktorom má nasledovať dávka 1,0 μg/kg/min podávaná formou kontinuálnej infúzie.

Liek sa odporúča podávať spolu s heparínom a/alebo kyselinou acetylsalicylovou, ak to nie je kontraindikované.

Spôsob použitia

Tento liek je určený len pre použitie v nemocnici. Má ho podávať lekár špecialista so skúsenosťami v liečbe akútnych koronárnych syndrómov.
Injekčný roztok eptifibatidu sa musí podávať v kombinácii s infúznym roztokom Eptifibatide Accord.
Liek sa podáva formou intravenóznej bolus injekcie a infúziou.

Pokyny na riedenie lieku pred podaním sú uvedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa môže použiť počas tehotenstva iba v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia, je potrebné prerušiť dojčenie.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov kvôli chýbajúcim údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U rizikových pacientov môže byť zvýšená krvácavosť.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením funkcie pečene a/alebo obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min).
Pacientom s poškodením funkcie pečene, u ktorých by mohla byť ovplyvnená koagulácia sa má podávať liek opatrne.
Liek je chemicky a fyzikálne kompatibilný s 0,9 % infúznym roztokom chloridu sodného a s 5 % glukózou v Normosole R s chloridom draselným alebo bez neho až 92 hodín, ak sa skladuje pri teplote 20-25 °C. 
Uchovávať v chladničke pri teplote 2-8 °C.
Liek obsahuje 172 mg sodíka v jednej injekčnej liekovke, čo zodpovedá 8,6 % WHO odporúčaného maximálneho denného príjmu 2 g sodíka pre dospelú osobu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
menšie alebo väčšie krvácanie (napríklad krv v moči, krv v stolici, krv vo zvratkoch alebo krvácanie pri chirurgických zákrokoch). ... viac >

Účinné látky

eptifibatid

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24