Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/Al) 25 mg 3x10 ks (30 ks)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 13,73 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 13,73 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/20 0,00 € (0,0 %) 13,73 € (0,0 %)
07/20 0,00 € (0,0 %) 13,73 € (0,0 %)
06/20 0,00 € (0,0 %) 13,73 € (0,0 %)
05/20 0,00 € 13,73 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KAR, INT
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0037/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7564B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eplerenon Sandoz 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo eplerenón, ktorý patrí do skupiny liečiv známych ako selektívne blokátory aldosterónu. Používa na liečbu srdcového zlyhávania z dôvodu prevencie jeho zhoršenia a na zníženie potreby hospitalizácie, ak

  • bol nedávno prekonaný srdcový infarkt (v kombinácii s inými liečivami na liečbu srdcového zlyhávania),
  • pretrvávajú mierne príznaky srdcového zlyhávania aj napriek doposiaľ užívanej liečbe.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Pacienti so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu (IM):
Liečba sa má začať dávkou 25 mg 1x denne, ktorá sa má vytitrovať na cieľovú dávku 50 mg 1x denne, najlepšie v priebehu 4 týždňov, pričom treba zohľadňovať hladinu draslíka v sére (viď SPC, tabuľka 1, časť 4.2).
Liečba eplerenónom sa má zvyčajne začať 3-14 dní po akútnom IM.

Pacienti s (chronickým) srdcovým zlyhávaním funkčnej triedy II podľa NYHA:
Liečba sa má začať dávkou 25 mg 1x denne, ktorá sa má vytitrovať na cieľovú dávku 50 mg 1x denne, najlepšie v priebehu 4 týždňov, pričom treba zohľadňovať hladinu draslíka v sére (viď SPC, tabuľka 1, časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30-60 ml/min) sa má liečba začať dávkou 25 mg podávanou každý druhý deň a dávka sa má upraviť podľa hladiny draslíka v sére (viď SPC, tabuľka 1, časť 4.2).

Súbežná liečba slabými až stredne silnými inhibítormi CYP3A4 (napr. amiodarón, diltiazem, verapamil):
Liečba sa má začať počiatočnou dávkou 25 mg 1x denne. Dávka nemá prekročiť 25 mg 1x denne.

Vynechaná dávka sa má užiť hneď ako si pacient spomenie, pokiaľ do nasledujúcej dávky zostáva viac ako 12 hodín. Nasledujúca dávka sa potom užije ako zvyčajne. Ak sa však blíži čas užitia ďalšej tablety, zabudnutá dávka sa má vynechať.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vždy vcelku, nezávisle od jedla a zapíjajú sa veľkým množstvom vody.

Upozornenie

Pri predpisovaní lieku tehotným ženám je potrebná opatrnosť.
Užívanie lieku počas dojčenia je potrebné konzultovať s lekárom.
U detí a dospievajúcich sa liek neodporúča (bezpečnosť a účinnosť lieku neboli stanovené).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 30 ml/min). S opatrnosťou sa má podávať pacientom s klírensom kreatinínu < 50 ml/min so srdcovým zlyhávaním po infarkte myokardu.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou pečeňovou nedostatočnosťou (stupeň C podľa Childa‑Pugha).
Liek je kontraindikovaný u pacientov s hladinou draslíka v sére > 5,0 mmol/l pred začatím liečby.
Hladina draslíka v sére sa má stanoviť pred začatím liečby, v priebehu prvého týždňa a jeden mesiac po začatí liečby alebo úprave dávky, následne sa má hladina draslíka v sére stanovovať pravidelne podľa potreby. Sledovanie hladiny draslíka je dôležité najmä u starších pacientov, pacientov s obličkovou nedostatočnosťou a pacientov s diabetom.
Liek spôsobuje často závraty, ak sa u pacienta tento nežiadúci účinok vyskytne, nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Účinky tohto lieku a účinky iných súčasne užívaných liekov sa môžu vzájomne ovplyvňovať, je potrebné konzultovať s lekárom.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

eplerenón

Indikačná skupina

50 - Diuretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36