Epiletam 500 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 24,68 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 24,68 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/19 0,00 € (0,0 %) 24,68 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 24,68 € (0,0 %)
07/19 0,00 € (0,0 %) 24,68 € (0,0 %)
06/19 0,00 € 24,68 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Epiletam 500 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0556/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
10925
Názov produktu podľa ŠÚKL
Epiletam 500 mg tbl flm 120x500 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje levetiracetam. Je to liek proti epilepsii používaný na liečbu epileptických záchvatov. Používa sa:

  • samostatne u osôb s novodiagnostikovanou epilepsiou na liečbu určitých foriem epilepsie, pri ktorých záchvaty spočiatku ovplyvňujú iba jednu stranu mozgu, ale môžu sa potom rozšíriť na väčšiu plochu oboch strán mozgu (parciálne záchvaty s alebo bez sekundárnej generalizácie).
  • ako prídavná liečba k iným antiepileptikám na liečbu:
    • parciálnych záchvatov s generalizáciou alebo bez nej
    • myoklonických záchvatov
    • juvenilnej myoklonickej epilepsie
    • primárnych generalizovaných tonicko-klonických záchvatov u osôb s idiopatickou generalizovanou epilepsiou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Monoterapia u dospelých a dospievajúcich od 16 rokov
Odporúčaná úvodná dávka je 1/2 tablety 2x denne, ktorú je možné po 2 týždňoch zvýšiť na začiatočnú terapeutickú dávku 1 tableta 2x denne. Dávku je možné ďalej zvyšovať o 1/2 tablety 2x denne každé 2 týždne v závislosti na klinickej odpovedi. Maximálna dávka je 3 tablety 2x denne.

Prídavná liečba u dospelých a dospievajúcich od 12 rokov s telesnou hmotnosťou 50 kg alebo vyššou:
Začiatočná terapeutická dávka je 1 tableta 2x denne. Touto dávkou možno začať v prvý deň liečby. Dennú dávku možno zvýšiť až na 3 tablety 2x denne. Dávku je možné zvyšovať alebo znižovať o 1 tabletu 2x denne každé 2-4 týždne.

Deti a dospievajúci:
Lekár má predpísať najvhodnejšiu liekovú formu, balenie a silu podľa telesnej hmotnosti a dávky.
Lieková forma tablety nie je prispôsobená na používanie u dojčiat a detí vo veku do 6 rokov (má sa použiť perorálny roztok). Okrem toho dostupné sily tabliet nie sú vhodné pre začiatočnú liečbu u detí s telesnou hmotnosťou nižšou ako 25 kg, u pacientov neschopných prehĺtať tablety alebo pre podanie dávok nižších ako 250 mg.
Odporúčaná dávkovacia schéma pre deti a dospievajúcich je uvedená v SPC, časť 4.2.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Denná dávka sa musí upraviť individuálne na základe klírensu kreatinínu (viď SPC, časť 4.2).

Pacienti s poruchou funkcie pečene:
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene môže klírens kreatinínu podhodnocovať insuficienciu obličiek. Preto sa pri klírense kreatinínu < 60 ml/min/1,73 m2 odporúča znížiť dennú udržiavaciu dávku o 50 %. Pri miernej až stredne závažnej poruche funkcie pečene nie je potrebná žiadna úprava dávky.

Ukončenie liečby:
Odporúča sa vysadzovať liečbu postupne. U dospelých a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou vyššou ako 50 kg sa dávka znižuje o 500 mg (2 tablety) 2x denne, každé 2-4 týždne. U dojčiat starších ako 6 mesiacov, detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou nižšou ako 50 kg sa dávka má znižovať maximálne o 10 mg/kg 2x denne každé 2 týždne. U dojčiat (pod 6 mesiacov) zníženie dávky nemá presiahnuť 7 mg/kg 2x denne, každé 2 týždne.

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Tablety majú deliacu ryhu, ktorá umožňuje rozdeliť tabletu na rovnaké dávky.

Upozornenie

Počas tehotenstva a u žien vo fertilnom veku, ktoré nepoužívajú antikoncepciu, sa liek neodporúča, pokiaľ to nie je klinicky nevyhnutné. 
Dojčenie sa neodporúča. Avšak, v prípade, že je liečba potrebná, pomer prínosu/rizika liečby sa má zvážiť vzhľadom k významu dojčenia.
Bezpečnosť a účinnosť levetiracetamu ako monoterapie u detí a dospievajúcich vo veku do 16 rokov neboli stanovené.
U pacientov s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa odporúča podávať liek s opatrnosťou.
Liek má zanedbateľný alebo mierny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Citlivosť na liečbu je však individuálna. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite informujte svojho lekára alebo choďte na najbližšiu lekársku pohotovosť, ak u seba spozorujete:
· slabosť, pocity točenia alebo závrat alebo problémy s dýchaním, pretože môže ísť o príznak ... viac >

Účinné látky

levetiracetam

Indikačná skupina

21 - Antiepileptiká, antikonvulzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30