ENROXIL 10 % ad us.vet. inj 1x100 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ENROXIL 10 % ad us.vet.
Výdaj
Viazaný na veterinárny lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
Rp.96/813/94-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
968139401
Názov produktu podla ÚŠKVBL
Enroxil 100 mg/ml inj. 100 ml
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

ENROXIL 100 mg/ml injekčný roztok

Cieľový druh: Hovädzí dobytok, ošípané.

Indikácie pre použitie so špecifikovaním cieľového druhu

Hovädzí dobytok: Liečba infekcií dýchacej sústavy spôsobených kmeňmi Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Mycoplasma spp. citlivými na enrofloxacín.
Liečba akútnej ťažkej mastitídy spôsobenej kmeňmi Escherichia coli citlivými na enrofloxacín.
Liečba infekcií tráviacej sústavy spôsobených kmeňmi Escherichia coli citlivými na enrofloxacín.
Liečba septikémie spôsobenej kmeňmi Escherichia coli citlivými na enrofloxacín.
Liečba akútnej artritídy spojenej s mykoplazmovými infekciami spôsobenými kmeňmi Mycoplasma bovis citlivými na enrofloxacín u hovädzieho dobytka mladšieho ako 2 roky.

Ošípané: Liečba infekcií dýchacej sústavy spôsobených baktériami citlivými na enrofloxacín: Pasteurella multocida, Mycoplasma spp. a Actinobacillus pleuropneumoniae.
Liečba infekcií močovej sústavy spôsobených kmeňmi Escherichia coli citlivými na enrofloxacín. Liečba syndrómu popôrodnej dysgalakcie PDS (syndróm MMA), spôsobeného kmeňmi Escherichia coli a Klebsiella spp. citlivými na enrofloxacín.
Liečba infekcií tráviacej sústavy spôsobených kmeňmi baktérie Escherichia coli citlivými na enrofloxacín.
Liečba septikémie spôsobenej kmeňmi baktérie Escherichia coli citlivými na enrofloxacín.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na veterinárny lekársky predpis.

Spôsob podania:
Intravenózne, subkutánne alebo intramuskulárne podanie.
Opakované injekcie aplikovať na rôzne miesta.
Na zaistenie správneho dávkovania treba čo najpresnejšie stanoviť živú hmotnosť, aby sa predišlo poddávkovaniu.

Dávkovanie:
Hovädzí dobytok:
5 mg enrofloxacínu/kg ž. hm., čo zodpovedá 1 ml/20 kg ž. hm. jedenkrát denne počas 3 – 5 dní.
Akútna artritída spojená s mykoplazmovými infekciami, spôsobenými kmeňmi Mycoplasma bovis citlivými na enrofloxacín u hovädzieho dobytka mladšieho ako 2 roky: 5 mg enrofloxacínu/kg ž. hm., čo zodpovedá 1 ml /20 kg ž. hm., jedenkrát denne počas 5 dní.
Liek sa môže podávať pomalou intravenóznou alebo subkutánnou aplikáciou.
Akútna mastitída spôsobená kmeňmi Escherichia coli: 5 mg enrofloxacínu/kg ž. h., čo zodpovedá 1 ml /20 kg ž. h., pomalou intravenóznou injekciou jedenkrát denne počas dvoch po sebe nasledujúcich dní.
Druhú dávku možno aplikovať subkutánne. V takom prípade sa uplatňuje ochranná lehota po subkutánnej injekcii.
Na jedno miesto neaplikovať subkutánne viac ako 10 ml lieku.

Ošípané:
2,5 mg enrofloxacínu/kg ž. hm., čo zodpovedá 0,5 ml/20 kg ž. hm. jedenkrát denne intramuskulárnou injekciou počas 3 dní.
Infekcia tráviacej sústavy alebo septikémia spôsobená Escherichia coli: 5 mg enrofloxacínu/kg ž. hm., čo zodpovedá 1 ml/20 kg ž. hm., jedenkrát denne intramuskulárnou injekciou počas 3 dní.
Ošípaným treba injekciu aplikovať do krku pri báze ušnice.
Na jedno miesto intramuskulárne neaplikovať viac ako 3 ml lieku.

Neprekročiť odporúčanú dávku.
Ak nie je do 2-3 dní viditeľné klinické zlepšenie, zvážiť ďalšie testovanie citlivosti a prípadnú zmenu antimikrobiálnej liečby.

Upozornenie:
Nepoužívať na profylaxiu.
Nepoužívať v prípade známej rezistencie/skríženej rezistencie proti iným (fluoro) chinolónom.
Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku.
Nepoužívať u koní počas rastu z dôvodu možného škodlivého pôsobenia na kĺbové chrupavky.

Môže sa použiť počas gravidity a laktácie.
 

Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
 

Pri používaní lieku zohľadniť národnú a miestnu antimikrobiálnu politiku.
Fluorochinolóny používať len na liečbu klinických stavov, ktoré reagujú slabo alebo sa očakáva ich slabá odpoveď na liečbu inými druhmi antibiotík.
Vždy, keď je to možné, fluorochinolóny používať len na základe testu citlivosti.
Použitie lieku v rozpore s pokynmi uvedenými v SPC môže zvýšiť prevalenciu baktérií rezistentných proti fluorochinolónom a môže znížiť účinnosť liečby inými chinolónmi v dôsledku možnosti skríženej rezistencie.
U teliat liečených perorálne dávkou 30 mg enrofloxacínu/kg živej hmotnosti počas 14 dní boli pozorované degeneratívne zmeny kĺbovej chrupavky.
Použitie enrofloxacínu u jahniat počas rastu v odporúčanej dávke v priebehu 15 dní spôsobilo histologické zmeny v kĺbovej chrupavke, ktoré neboli spojené s klinickými príznakmi.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám

Ľudia so známou precitlivenosťou na fluorochinolóny sa musia vyhýbať kontaktu s veterinárnym liekom.
Vyhnúť sa kontaktu s kožou alebo očami. V prípade náhodného poliatia kože alebo zasiahnutia očí opláchnuť postihnuté miesto veľkým množstvom vody. Ak sa po kontakte s liekom vyvinú symptómy ako začervenanie kože, opuch pier, tváre a očí alebo sťažené dýchanie ihneď vyhľadať lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu alebo obal lekárovi.
Pri používaní lieku nejesť, nepiť a nefajčiť.

Nepoužívať enrofloxacín v kombinácii s makrolidmi alebo inými tetracyklínmi, pretože to vyvolá antagonistické účinky. Synergia sa môže vyskytnúť s beta-laktámovými antibiotikami, aminoglykozidmi, cefalosporínmi 3. generácie, klindamycínom a metronidazolom. Pri súčasnom používaní môže enrofloxacín predĺžiť polčas eliminácie teofylínu, kofeínu a antipyrínu (fenazónu).