Enalapril Vitabalans 20 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x30 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Enalapril Vitabalans 20 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0209/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
68733
Názov produktu podľa ŠÚKL
Enalapril Vitabalans 20 mg tablety tbl 30x20 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory a používa sa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (arteriálnej hypertenzie),
  • symptomatického srdcového zlyhania (stav, kedy srdce nie je schopné pumpovať dostatočné množstvo krvi potrebné pre organizmus),
  • na predchádzanie symptomatického srdcového zlyhania u pacientov s poškodenou funkciou pumpovania srdca v bezpríznakovom stave.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 2. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia:
Počiatočná denná dávka je 5-20 mg (maximálne) v závislosti od stupňa hypertenzie a klinického stavu pacienta. Liek sa podáva 1x denne.
Pri miernej hypertenzii je odporúčaná počiatočná denná dávka 5-10 mg.
U pacientov so silne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón (napr. renovaskulárna hypertenzia, soľná a/alebo objemová deplécia, srdcová dekompenzácia alebo závažná hypertenzia) sa odporúča štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia a začiatok liečby sa musí uskutočniť pod dohľadom lekára.
U pacientov s predchádzajúcou liečbou vysokými dávkami diuretík sa odporúča štartovacia dávka 5 mg alebo nižšia. Ak je to možné, má sa liečba diuretikom ukončiť 2-3 dni pred začatím liečby enalaprilom.
Zvyčajná udržiavacia dávka je 20 mg denne. Maximálna udržiavacia dávka je 40 mg denne.

Srdcové zlyhanie/asymptomatická dysfunkcia ľavej komory:
Počiatočná denná dávka je 2,5 mg (má sa podávať pod prísnym lekárskym dohľadom). Ak sa po začatí liečby pri srdcovom zlyhaní symptomatická hypotenzia nevyskytne, alebo po jej efektívnej liečbe, musí sa dávka postupne zvyšovať do zvyčajnej udržiavacej dávky 20 mg podávanej v jednotlivej dávke alebo v dvoch rozdelených dávkach. Titráciu dávky sa odporúča vykonať počas 2-4 týždňov. Maximálna dávka je 40 mg denne podaná v dvoch rozdelených dávkach.

Dávkovanie u detí:
Dávka sa má individualizovať podľa profilu pacienta a odpovede na liečbu. Liek sa podáva 1x denne.
Pacienti s telesnou hmotnosťou 20 až < 50 kg: odporúčaná počiatočná denná dávka je 2,5 mg. Maximálna udržiavacia denná dávka je 20 mg.
Pacienti s telesnou hmotnosťou ≥ 50 kg: odporúčaná počiatočná denná dávka je 5 mg. Maximálna udržiavacia denná dávka je 40 mg.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Intervaly dávkovania sa musia predĺžiť a/alebo dávky redukovať. Počiatočná denná dávka sa upravuje podľa klírensu kreatinínu (CrCL):
30 < CrCL < 80 ml/min: 5-10 mg.
10 < CrCL < 30 ml/min: 2,5 mg.
CrCL ≤ 10 ml/min: 2,5 mg počas dní dialýzy. Počas dní bez dialýzy sa dávka upraví podľa krvného tlaku.

Dĺžku a ukončenie liečby určuje lekár.

Spôsob použitia 

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Majú sa užívať pravidelne v rovnakú dennú dobu. Tablety majú deliacu ryhu, ktorá ich umožňuje rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie:

Liek sa neodporúča užívať počas 1.trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra.
Dojčenie sa počas terapie enalaprilom neodporúča.
U detí sa liek neodporúča pri inej indikácii ako je hypertenzia.
Enalapril sa neodporúča u novorodencov a u pediatrických pacientov s rýchlosťou glomerulárnej filtrácie < 30 ml/min/1,73 m2.
U starších pacientov dávka musí byť v zhode s ich renálnymi funkciami.
Liek je kontraindikovaný pri angioedéme.
Liečba enalaprilom sa nesmie začať skôr ako po 36 hodinách od poslednej dávky sakubitrilu/valsartanu.
Súbežné používanie enalaprilu s liekmi obsahujúcimi aliskiren je kontraindikované u pacientov s diabetes mellitus alebo poruchou funkcie obličiek (GFR < 60 ml/min/1,73 m2).
ACE inhibítory môžu spôsobiť angioedém.
U diabetických pacientov liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom po začatí liečby ACE inhibítorom sa musí starostlivo monitorovať kontrola glykémie.
ACE inhibítory môžu spôsobovať suchý kašeľ. 
Liek môže spôsobiť hyperkalémiu. Je potrebné sledovanie sérového draslíka.
Krvný tlak a renálne funkcie sa musia prísne monitorovať aj pred aj po začatí liečby enalaprilom. 
Kombinácia lítia a enalaprilu sa všeobecne neodporúča.
Liek má malý vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje. 
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia nájdete v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môžu spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (vyskytujúce sa u viac ako 1 pacienta z 10):
- rozmazané videnie,
- závraty, unavenosť,
- suchý kašeľ (ak máte pretrvávajúci kašeľ počas liečby Enalaprilom Vitabalans, navštívte ... viac >

Účinné látky

enalapríliummaleinát

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36