ELIGARD 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 335,29 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 335,29 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
10/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 335,29 € (0,0 %)
08/19 0,00 € 335,29 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, URO
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ELIGARD 45 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
56/0473/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46793
Názov produktu podľa ŠÚKL
Eligard 45 mg plv iol 1x45 mg+1x solv. (striek.inj.napl."A" s PP viečkom+striek.inj.napl."B"+ihla)
Aplikačná forma
PLV IOL - Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo leuprorelín.

Používa sa na liečbu pokročilého hormonálne závislého karcinómu prostaty a na liečbu vysoko rizikového lokálneho a lokálne pokročilého karcinómu prostaty v kombinácii s rádioterapiou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.
Prípravok nie je určený pre ženy.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí muži
Liek sa podáva ako jednorazová podkožná injekcia každých 6 mesiacov. Injektovaný roztok vytvára pevný liekový depot a zabezpečuje kontinuálne uvoľňovanie lieku počas 6-mesačného obdobia. Zvyčajne platí, že terapia pokročilého karcinómu prostaty mg je dlhodobá a liečba sa nemá ukončiť, ak dôjde k remisii alebo zlepšeniu.
Liek je možné použiť ako neoadjuvantnú alebo adjuvantnú liečbu v kombinácii s rádioterapiou u vysoko rizikového lokalizovaného a lokálne pokročilého karcinómu prostaty.
Ak nie je reakcia pacienta úplne optimálna, má sa overiť, či sa dosiahli hladiny sérového testosterónu alebo pretrvávajú na úrovni kastrátov.

U pacientov s metastatickým kastračne rezistentným karcinómom prostaty, ktorí neboli chirurgicky kastrovaní, sú liečení agonistom GnRH (napríklad leuprorelínom) a sú vhodní na liečbu inhibítormi androgénnej biosyntézy alebo inhibítormi androgénnych receptorov, sa môže pokračovať v liečbe agonistom GnRH.

Spôsob použitia

Roztok sa podáva subkutánne (prodkožnou injekciou). Obsah dvoch naplnených sterilných injekčných striekačiek musí byť zmiešaný bezprostredne pred podaním. Je nutné, aby sa injekcia nepodávala intraarteriálne alebo intravenózne.
Miesta vpichu sa majú pravidelne meniť.

Roztok majú pripravovať, rekonštituovať a podávať len zdravotnícki pracovníci, ktorí sú oboznámení s postupom. Liek nesmie byť podaný, ak nie je pripravený správne.

Podrobné pokyny na prípravu a použitie sú vedené v SPC, časť 6.6.

Upozornenie

Liek sa má podávať pod dohľadom zdravotníckeho pracovníka odborne kvalifikovaného na sledovanie odpovede na liečbu. 
V prípade podozrenia na chybu alebo v prípade zistenia chyby pri podaní je potrebné sledovať hladiny testosterónu.
Liek je kontraindikovaný u žien a u detí.
Androgénová deprivačná liečba môže predlžovať QT interval. Pred začiatkom liečby má lekár zvážiť pomer prínosu a rizika u pacientov s rizikovými faktory na predĺženie QT intervalu v anamnéze a u pacientov súbežne užívajúcich lieky, ktoré môžu predlžovať QT interval.
Antiandrogénová terapia významne zvyšuje riziko fraktúr z dôvodu osteoporózy. 
Schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje môže byť narušená pre únavu (veľmi časté), závraty (menej časté) a poruchy videnia, čo sú možné vedľajšie účinky liečby alebo následky základného ochorenia.
Liek prítomný v injekčnej striekačke B sa smie zmiešať len s rozpúšťadlom v injekčnej striekačke A, nesmie sa zmiešať s inými liekmi.
Uchovávať v chladničke (2 ºC – 8 ºC); v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Po vybratí z chladničky môže byť liek skladovaný v pôvodnom balení pri izbovej teplote (do 25°C) počas 4 týždňov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky pozorované počas liečby Eligardom sú spôsobené prevažne špecifickým pôsobením liečiva leuprorelíniumacetát, a to zvýšením a znížením hladiny určitých hormónov.
Najčastejšie opisovan ... viac >

Účinné látky

leuprorelín

Indikačná skupina

56 - Hormóny (liečivá s hormonálnou aktivitou)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24