Ecansya 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x120 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 59,58 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 59,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 59,58 € (0,0 %)
06/22 0,00 € 59,58 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ecansya 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/12/763/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1184A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ecansya 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných „cytostatiká“, zastavujú rast nádorových buniek. Liek obsahuje kapecitabín, ktorý sám o sebe nie je cytostatikum. Až po jeho vstrebaní sa mení v organizme na aktívny protinádorový liek (viac v nádorovom ako v normálnom tkanive). Liek sa používa na liečbu rakoviny hrubého čreva, konečníka, žalúdka alebo prsníka. Okrem toho sa tento liek používa na prevenciu nového výskytu rakoviny hrubého čreva po úplnom operačnom odstránení nádoru. Liek sa môže používať buď samotne alebo v kombinácii s inými liekmi.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Monoterapia

Karcinóm hrubého čreva, kolorektálny karcinóm a karcinóm prsníka:
Odporúčaná úvodná dávka v adjuvantnej liečbe karcinómu hrubého čreva, metastatického kolorektálneho karcinómu alebo lokálne pokročilého alebo metastatického karcinómu prsníka je 1 250 mg/m2, podávaná 2x denne (ráno a večer; t.j. celková denná dávka je 2 500 mg/m2) počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby. Adjuvantná liečba pacientov s karcinómom hrubého čreva v štádiu III má trvať 6 mesiacov.

Kombinovaná liečba

Karcinóm hrubého čreva, kolorektálny karcinóm a karcinóm žalúdka:
Odporúčaná úvodná dávka kapecitabínu sa má znížiť na dávku 800-1000 mg/m2 ak sa podáva 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby alebo na dávku 625 mg/m2 2x denne, ak sa podáva kontinuálne. V kombinácii s irinotekanom je odporúčaná začiatočná dávka 800 mg/m2, ak sa podáva 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby v kombinácii s irinotekanom 200 mg/m2 v deň 1.
U pacientov s karcinómom hrubého čreva v III. štádiu sa odporúča adjuvantná liečba v trvaní 6 mesiacov.

Karcinóm prsníka:
V kombinácii s docetaxelom sa v liečbe metastatického karcinómu prsníka odporúča úvodná dávka kapecitabínu 1 250 mg/m2 2x denne počas 14 dní, po ktorých nasleduje 7 dní bez liečby, v kombinácii s docetaxelom v dávke 75 mg/m2, ktorý sa podáva formou 1 hodinu trvajúcej i.v. infúzie, raz za 3 týždne.

Ak dôjde k progresii ochorenia alebo k toxickým prejavom, ktoré pacient netoleruje, liečba sa má ukončiť. Výpočty štandardnej a zníženej dávky kapecitabínu na základe plochy povrchu tela pre úvodnú dávku 1 250 mg/m2 sú uvedené v SPC, časť 4.2, tabuľka 1 a pre úvodnú dávku 1 000 mg/m2 sú uvedené v SPC, časť 4.2, tabuľka 2.

Úprava dávkovania počas liečby a úprava dávkovania u osobitných skupín pacientov – viď SPC, časť 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, vcelku a zapíjajú sa vodou tesne po jedle, alebo do 30 minút po jedle.

Upozornenie

Liek má predpisovať iba kvalifikovaný lekár, ktorý má skúsenosti s používaním protinádorových liekov.
Počas tehotenstva je liek kontraindikovaný. Ženy v plodnom veku musia počas liečby používať efektívnu metódu antikoncepcie.
U dojčiacich žien je liek kontraindikovaný.
Použitie kapecitabínu v indikáciách karcinóm hrubého čreva, kolorektálny karcinóm, karcinóm žalúdka a prsníka nie je relevantné u pediatrickej populácie.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene a so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30 ml/min).
Kapecitabín môže vyvolať závrat, únavu a nevoľnosť, čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (menej častý nežiaduci účinok, frekvencia ≥ 1/1 000 až < 1/100).
Tablety obsahujú laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
PRESTAŇTE ihneď užívať Ecansyu a vyhľadajte svojho lekára, ak u seba spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov:
Hnačka: ak máte 4 alebo viac stolíc za deň oproti vášmu normálnemu počtu aleb ... viac >

Účinné látky

kapecitabín

Indikačná skupina

44 - Cytostatiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36