Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUOMOX 375
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0151/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62053
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duomox 375 tbl dsp 20x375 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL DSP - Dispergovateľné tablety

Popis a určenie

Liek je antibiotikum. Účinná zložka je amoxicilín. Amoxicilín patrí do skupiny liekov nazývaných „penicilíny“. Používa sa u detí a dospelých na liečbu infekcií spôsobených baktériami v rôznych častiach tela. Tento liek sa tiež môže používať v kombinácii s inými liekmi na liečbu žalúdočných vredov.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s odporúčaniami na dávkovanie intravenóznej liekovej formy a pokračovať perorálne podávaným liekom.

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

Akútna bakteriálna sinusitída

250 mg až 500 mg každých 8 hodín alebo 750 mg až 1 g každých 12 hodín

750 mg až 1 g každých 8 hodín pri závažných infekciách

Akútna cystitída sa môže liečiť 3 g 2x denne počas jedného dňa

Asymptomatická bakteriúria v gravidite

Akútna pyelonefritída

Dentálny absces so šíriacou sa celulitídou

Akútna cystitída

Akútna otitis media

500 mg každých 8 hodín, 750 mg až 1 g každých 12 hodín

750 mg až 1 g každých 8 hodín počas 10 dní pri závažných infekciách

Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída

Akútne exacerbácie chronickej bronchitídy

Pneumónia získaná v komunite

500 mg až 1 g každých 8 hodín

Brušný týfus a paratýfus

500 mg až 2 g každých 8 hodín

Infekcie protetických kĺbov

500 mg až 1 g každých 8 hodín

Profylaxia endokarditídy

2 g perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom

Eradikácia Helicobacter pylori

750 mg až 1 g 2x denne v kombinácii s inhibítorom protónovej pumpy (napr. s omeprazolom, lanzoprazolom) a ďalším antibiotikom (napr. s klaritromycínom, metronidazolom) počas 7 dní

Lymská choroba (pozri časť 4.4)

Včasné štádium: 500 mg až 1 g každých 8 hodín, maximálne až 4 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 14 dní (10 až 21 dní)

Neskoré štádium (systémové postihnutie): 500 mg až 2 g každých 8 hodín, maximálne až 6 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 10 až 30 dní

Deti vážiace < 40 kg

Deti sa môžu liečiť amoxcilínom vo forme kapsúl, dispergovateľných tabliet, suspenzie alebo vreciek (prášok na perorálnu suspenziu). Prášok na perorálnu suspenziu sa odporúča podávať deťom mladším ako šesť mesiacov.

Akútna bakteriálna sinusitída

20 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*

Akútna otitis media

Pneumónia získaná v komunite

Akútna cystitída

Akútna pyelonefritída

Dentálny absces so šíriacou sa celulitídou

Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída

40 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*

Brušný týfus a paratýfus

100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do 3 čiastkových dávok

Profylaxia endokarditídy

50 mg/kg perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom

Lymská choroba (pozri časť 4.4)

Včasné štádium: 25 až 50 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do 3 čiastkových dávok počas 10 až 21 dní

Neskoré štádium (systémové postihnutie): 100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok počas 10 až 30 dní

Porucha funkcie obličiek: 
Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg 
GFR (ml/min) viac ako 30: 
nie je potrebná žiadna úprava dávky
GFR (ml/min) 10 až 30: maximálne 500 mg 2x denne
GFR (ml/min) menej ako 10: maximálne 500 mg/deň

Deti vážiace < 40 kg
GFR (ml/min) viac ako 30: 
nie je potrebná žiadna úprava dávky
GFR (ml/min) 10 až 30: 15 mg/kg podávaných 2x denne (maximálne 500 mg dvakrát denne)
GFR (ml/min) menej ako 10: 15 mg/kg podaných v jednorazovej dennej dávke (maximálne 500 mg)

U pacientov podstupujúcich hemodialýzu:
Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg
15 mg/kg/deň podaných v jednorazovej dennej dávke. Pred hemodialýzou sa má podať doplnková dávka 15 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať ďalšia dávka 15 mg/kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.

U pacientov podstupujúcich peritoneálnu dialýzu
V dávke maximálne 500 mg/deň.

Dĺžka liečby:
Dĺžka liečby sa má určiť podľa typu infekcie a odpovede pacienta na liečbu a spravidla má byť čo najkratšia. Niektoré infekcie vyžadujú dlhodobejšiu liečbu (údaje o dlhodobej liečbe, pozri časť 4.4).

Spôsob použitia:

Liek je určený na perorálne (cez ústa) použitie.Tableta sa má vložiť do pohára s vodou a dôkladne premiešať, kým sa rovnomerne nerozmieša. Zmes treba ihneď vypiť. Tableta sa taktiež môže prehltnúť vcelku a zapiť vodou. Liek sa môže užívať nezávisle od jedla. 

Upozornenie

Amoxicilín sa môže používať počas tehotenstva, keď možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.
Amoxicilín sa môže používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je nutné podávať liek s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledovať funkciu pečene. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, alebo u pacientov s predisponujúcimi faktormi (napr. epileptické záchvaty v anamnéze, liečená epilepsia) sa môžu vyskytnúť kŕče.

Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.
Keď sa počas liečby amoxicilínom robia testy na prítomnosť glukózy v moči, odporúča sa použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou.
Prítomnosť amoxicilínu môže skresliť výsledky testov stanovujúcich hladinu estriolu u tehotných žien.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Duomox a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Nasledujúce vedľajš ... viac >

Účinné látky

amoxicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 42