Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUOMOX 375
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0151/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62053
Názov produktu podľa ŠÚKL
Duomox 375 tbl dsp 20x375 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL DSP - Dispergovateľné tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje ako liečivo antibiotikum amoxicilín. Amoxicilín patrí do skupiny antibiotík nazývaných „penicilíny“. Používa sa u detí a dospelých na liečbu infekcií spôsobených baktériami v rôznych častiach tela. (akútna bakteriálna sinusitída, akútna otitis media, akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída, akútne exacerbácie chronickej bronchitídy, pneumónia získaná v komunite, akútna cystitída, asymptomatická bakteriúria v tehotenstve, akútna pyelonefritída, brušný týfus a paratýfus, dentálny absces so šíriacou sa celulitídou, infekcie protetických kĺbov, Lymská choroba, endokarditída).

Tento liek sa tiež môže používať v kombinácii s inými liekmi na liečbu žalúdočných vredov (eradikácia Helicobacter pylori).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 1. 11. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Liečba sa môže začať parenterálne v súlade s odporúčaniami na dávkovanie intravenóznej liekovej formy a pokračovať perorálne podávaným liekom.

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg

Akútna bakteriálna sinusitída, asymptomatická bakteriúria v tehotenstve, akútna pyelonefritída, dentálny absces so šíriacou sa celulitídou, akútna cystitída: 250 mg až 500 mg každých 8 hodín alebo 750 mg až 1 g každých 12 hodín, pri závažných infekciách 750 mg až 1 g každých 8 hodín. Akútna cystitída sa môže liečiť 3 g 2x denne počas jedného dňa.

Akútna otitis media, akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída, akútne exacerbácie chronickej bronchitídy: 500 mg každých 8 hodín, 750 mg až 1 g každých 12 hodín, pri závažných infekciách 750 mg až 1 g každých 8 hodín počas 10 dní.

Pneumónia získaná v komunite: 500 mg až 1 g každých 8 hodín.

Brušný týfus a paratýfus: 500 mg až 2 g každých 8 hodín.

Infekcie protetických kĺbov: 500 mg až 1 g každých 8 hodín.

Profylaxia endokarditídy: 2 g perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom.

Eradikácia Helicobacter pylori: 750 mg až 1 g 2x denne v kombinácii s inhibítorom protónovej pumpy (napr. s omeprazolom, lanzoprazolom) a ďalším antibiotikom (napr. s klaritromycínom, metronidazolom) počas 7 dní.

Lymská choroba: 
Včasné štádium: 500 mg až 1 g každých 8 hodín, maximálne až 4 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 14 dní (10 až 21 dní).
Neskoré štádium (systémové postihnutie): 500 mg až 2 g každých 8 hodín, maximálne až 6 g/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok počas 10 až 30 dní.

Deti vážiace < 40 kg
Deti sa môžu liečiť amoxcilínom vo forme kapsúl, dispergovateľných tabliet, suspenzie alebo vreciek (prášok na perorálnu suspenziu). Prášok na perorálnu suspenziu sa odporúča podávať deťom mladším ako 6 mesiacov.
* Schémy s dávkou podávanou dvakrát denne sa majú zvážiť iba v prípade, keď ide o dávku z hornej hranice rozmedzia dávok.

Akútna bakteriálna sinusitída, akútna otitis media, pneumónia získaná v komunite, akútna cystitída, akútna pyelonefritída, dentálny absces so šíriacou sa celulitídou: 20 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*.

Akútna streptokoková tonzilitída a faryngitída: 40 až 90 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do čiastkových dávok*

Brušný týfus a paratýfus: 100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok.

Profylaxia endokarditídy: 50 mg/kg perorálne, jednorazová dávka 30 až 60 minút pred zákrokom.

Lymská choroba
Včasné štádium: 25 až 50 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok počas 10 až 21 dní.
Neskoré štádium (systémové postihnutie): 100 mg/kg/deň, ktoré sa podávajú rozdelené do troch čiastkových dávok počas 10 až 30 dní.

Porucha funkcie obličiek

Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg 
GFR (ml/min) viac ako 30: nie je potrebná žiadna úprava dávky.
GFR (ml/min) 10 až 30: maximálne 500 mg 2x denne.
GFR (ml/min) menej ako 10: maximálne 500 mg/deň.

Deti vážiace < 40 kg
GFR (ml/min) viac ako 30: nie je potrebná žiadna úprava dávky.
GFR (ml/min) 10 až 30: 15 mg/kg podávaných 2x denne (maximálne 500 mg dvakrát denne).
GFR (ml/min) menej ako 10: 15 mg/kg podaných v jednorazovej dennej dávke (maximálne 500 mg).

U pacientov podstupujúcich hemodialýzu
Dospelí a deti vážiace ≥ 40 kg
15 mg/kg/deň podaných v jednorazovej dennej dávke. Pred hemodialýzou sa má podať doplnková dávka 15 mg/kg. Po hemodialýze sa má podať ďalšia dávka 15 mg/kg, aby sa obnovili hladiny lieku v krvnom obehu.

U pacientov podstupujúcich peritoneálnu dialýzu
V dávke maximálne 500 mg/deň.

Dĺžka liečby
Dĺžku liečby určuje lekár.
Má sa určiť podľa typu infekcie a odpovede pacienta na liečbu a spravidla má byť čo najkratšia. Niektoré infekcie vyžadujú dlhodobejšiu liečbu (údaje o dlhodobej liečbe - pozri SPC, časť 4.4).

Spôsob použitia:

Tableta sa má vložiť do pohára s vodou a dôkladne premiešať, kým sa rovnomerne nerozmieša. Zmes treba ihneď vypiť.

Tableta sa taktiež môže prehltnúť vcelku a zapiť vodou.

Môže sa užívať nezávisle od jedla. 

Upozornenie

Liek sa môže používať počas tehotenstva a v období dojčenia, keď možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.
Amoxicilín sa môže používať počas dojčenia až po zhodnotení prínosu/rizika ošetrujúcim lekárom.
U pacientov s poruchou funkcie pečene je nutné podávať liek s opatrnosťou a v pravidelných intervaloch sledovať funkciu pečene. 
U pacientov s poruchou funkcie obličiek, alebo u tých, ktorí sú liečení vysokými dávkami, alebo u pacientov s predisponujúcimi faktormi (napr. epileptické záchvaty v anamnéze, liečená epilepsia) sa môžu vyskytnúť kŕče.

Ak sa vyskytne alergická reakcia, musí sa liečba týmto liekom ukončiť a začať vhodná alternatívna liečba.
Počas dlhodobej liečby sa odporúča pravidelné vyhodnocovanie funkcií orgánových systémov vrátane funkcie obličiek, pečene a krvotvorby.
Keď sa počas liečby amoxicilínom robia testy na prítomnosť glukózy v moči, odporúča sa použiť enzymatické metódy s glukózooxidázou.
Prítomnosť amoxicilínu môže skresliť výsledky testov stanovujúcich hladinu estriolu u tehotných žien.

Pri užívaní lieku sa vyskytnúť nežiaduce účinky (napr. alergické reakcie, závraty, kŕče), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ako nežiaduci účinok sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (frekvencia neznáma).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Prestaňte užívať Duomox a bezodkladne vyhľadajte lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Nasledujúce v ... viac >

Účinné látky

amoxicilín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 42