Doreta 37,5 mg/325 mg dispergovateľné tablety tbl dsp (blis.OPA/Al/PVC//Al) 1x50 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,03 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,95 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 4,08 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 3,95 € (0,0 %) 4,08 € (0,0 %)
03/24 3,95 € (0,0 %) 4,08 € (0,0 %)
02/24 3,95 € (0,0 %) 4,08 € (0,0 %)
01/24 3,95 € 4,08 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Doreta 37,5 mg/325 mg dispergovateľné tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0034/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9642D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Doreta 37,5 mg/325 mg dispergovateľné tablety tbl dsp 50x37,5 mg/325 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al)
Aplikačná forma
TBL DSP - Dispergovateľné tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu dvoch liečiv tlmiacich bolesť (analgetiká), tramadolu a paracetamolu, ktoré spolu pôsobia na zmiernenie bolesti. 

Používa sa na liečbu stredne silnej až silnej bolesti u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávka sa upravuje podľa intenzity bolesti a individuálnej citlivosti pacienta. Má sa sa použiť najnižšia účinná dávka. 

Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín. 

Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov
Úvodná dávka sú 2 tablety. 
Ďalšie dávky sa v prípade potreby podajú najskôr po 6 hodinách.
Celková denná dávka 8 tabliet sa nemá presiahnuť.

Starší pacienti
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Ak je to potrebné, interval medzi dávkami sa môže predĺžiť podľa potrieb pacienta.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek/pečene a dializovaní pacienti
Má sa starostlivo zvážiť predĺženie intervalu medzi dávkami podľa potrieb pacienta.

Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Po dlhodobej liečbe sa má liek vysadiť postupným znižovaním dávok. Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob použitia

Dispergovateľné tablety sa majú rozpustiť v pohári vody zamiešaním lyžičkou alebo prehltnúť vcelku, s dostatočným množstvom vody.

Upozornenie

Liek majú užívať výhradne pacienti, ktorých stredná až silná bolesť vyžaduje kombináciu tramadolu a paracetamolu.
Liek sa nemá užívať počas tehotenstva.
Po jednorazovej dávke tramadolu nie je vo všeobecnosti nevyhnutné dojčenie prerušiť. Pri opakovaných dávkach je nutné dojčenie prerušiť.
Liek sa neodporúča u detí mladších ako 12 rokov, účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila.
Liek je kontraindikovaný u pacientov užívajúcich inhibítory MAO a to aj 14 dní po vysadení týchto liekov.
Liek je kontraindikovaný u osôb s nekontrolovanou epilepsiou.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u osôb s akútnou otravou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opioidmi alebo psychotropnými látkami.
Liek sa neodporúča pri závažnej renálnej insuficiencii (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Liek sa neodporúča pri ťažkej respiračnej insuficiencii.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opioidoch.
Na liek sa môže rozvinúť toleracia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Je potrebné vyhnúť sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Liek obsahuje sacharózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- nevoľnosť,
- -závraty, ospalosť.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- vracanie, tráviace problémy (zápcha, plynatosť, h ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36