Doreta 37,5 mg/325 mg tbl flm (blis. nepriehľ. PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,98 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,64 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,34 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
04/24 2,64 € (0,0 %) 7,34 € (0,0 %)
03/24 2,64 € (0,0 %) 7,34 € (0,0 %)
02/24 2,64 € (0,0 %) 7,34 € (0,0 %)
01/24 2,64 € 7,34 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Doreta 37,5 mg/325 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0299/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76204
Názov produktu podľa ŠÚKL
Doreta 37,5 mg/325 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x37,5 mg/325 mg (blis.PVC/PVDC/Al-nepriehľ.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje kombináciu 2 liečiv utišujúcich bolesť, paracetamolu a tramadolu, ktoré spoločne pôsobia na tlmenie bolesti.

Používa sa u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov na liečbu strednej až silnej bolesti, keď lekár odporučí, že je potrebná kombinácia tramadolu a paracetamolu.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže vyvolať návyk a závislosť, jeho použitie je časovo obmedzené.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa musí upraviť podľa intenzity bolesti a reakcie pacienta, pričom sa má použiť najnižšia možná účinná dávka.

Dospelí a dospievajúci (starší ako 12 rokov)
Odporúčaná úvodná dávka je 2 tablety. Ak je to potrebné, môžu sa podať ďalšie dávky, neprekračujúc 8 tabliet (300 mg tramadólium-chloridu a 2 600 mg paracetamolu) za deň. 
Dávkovací interval medzi jednotlivými dávkami nemá byť kratší ako 6 hodín. 

Pacienti s poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek (alebo na dialýze)
Má sa starostlivo zvážiť predĺženie dávkovacieho intervalu na základe požiadaviek pacienta. 

Starší pacienti
U pacientov starších ako 75 rokov môže byť predĺžená eliminácia. Preto je v nevyhnutných prípadoch potrebné predĺžiť interval dávkovania lieku podľa potrieb pacienta.

Dĺžku liečby určuje lekár. 
Liek sa nemá užívať dlhšie, ako je striktne nevyhnutné. Ak sa vyžaduje opakované použitie alebo dlhodobá liečba, je potrebné starostlivé a pravidelné sledovanie (ak je to možné, s prestávkami v liečbe), aby sa zistilo, či je nevyhnutné pokračovanie liečby.
Nemal by sa prestať užívať náhle, pokiaľ to neodporučí lekár. Prípadným abstinenčným príznakom (najmä po dlhodobej liečbe) sa dá vyhnúť znížením dávok v čase ukončovania liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa podávajú nezávisle od jedla, majú sa prehltnúť celé a zapiť dostatočným množstvom vody. Nesmú sa lámať alebo žuť. 

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva a dojčenia. Prerušenie dojčenia po jednorazovej dávke lieku nie je vo všeobecnosti nevyhnutné.
U detí mladších ako 12 rokov sa liek neodporúča, pretože účinnosť a bezpečnosť lieku sa u nich nestanovila. 
Je nutné byť mimoriadne obozretný pri podávaní tramadolu deťom na zmiernenie pooperačnej bolesti a tieto deti sa majú dôsledne sledovať (pozri SPC, časť 4.4).
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u osôb s akútnou intoxikáciou alkoholom, hypnotikami, centrálne pôsobiacimi analgetikami, opiátmi alebo psychotropnými látkami.
Liek sa neodporúča u pacientov s ťažkou insuficienciou obličiek (klírens kreatinínu < 10 ml/min).
Nemá sa podávať pacientom, ktorí súbežne užívajú inhibítory MAO alebo v priebehu 2 týždňov po ich vysadení. 
Nemá sa podávať pacientom s liečbou nekontrolovanou epilepsiou.  Epileptickí pacienti, kontrolovaní liečbou alebo pacienti náchylní k záchvatom, sa majú liečiť liekom iba za nevyhnutných okolností.
Pacient nemá užívať ďalšie lieky obsahujúce paracetamol (vrátane voľnopredajných) alebo tramadólium-chlorid bez odporúčania lekára.
Liek nie je vhodný ako substitúcia u pacientov závislých na opiátoch.
Súbežné používanie opioidných agonistov-antagonistov (nalbufín, buprenorfín, pentazocín) sa neodporúča.
Až kým nebudú dostupné ďalšie informácie, je potrebné sa použitiu tramadolu počas plánovanej ľahkej anestézie vyhnúť.
Na liek sa môže rozvinúť toleracia a fyzická a/alebo psychická závislosť a to aj pri terapeutických dávkach. 
Zriedkavo sa zaznamenali prípady závislosti a abúzu.
Liek môže spôsobiť ospalosť alebo závraty, pacient nemá viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Vyhnúť sa užívaniu alkoholických nápojov a liekov obsahujúcich alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
- nevoľnosť,
- závraty, ospalosť.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
- vracanie, tráviace problémy (zápcha, plynatosť, hn ... viac >

Účinné látky

paracetamol, tramadoliumchlorid

Indikačná skupina

65 - Analgetiká - anodyná

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36