Dexadol 25 mg gro por (vre. Al/PE) 20x25 mg

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,07 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,31 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,76 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
08/20 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
07/20 4,31 € (0,0 %) 0,76 € (0,0 %)
06/20 4,31 € 0,76 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dexadol 25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0298/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
07227
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dexadol 25 mg gro por gro por 20x25 mg (vre. Al/PE)
Aplikačná forma
GRO POR - Granulát na perorálny roztok

Popis a určenie

Tento liek je proti bolesti, patrí do skupiny liekov nazývanej nesteroidové protizápalové lieky (NSAID).

Používa sa na krátkodobú symptomatickú liečbu akútnej bolesti miernej až stredne silnej intenzity, ako je akútna bolesť svalov alebo bolesť kostí, bolestivá menštruácia (dysmenorea), bolesť zubov.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Podľa charakteru a závažnosti bolesti je odporúčaná dávka zvyčajne 12,5 mg každých 4-6 hodín alebo 25 mg (obsah 1 vrecka) každých 8 hodín. Celková denná dávka nemá prekročiť 75 mg (maximálna dávka 3 vrecká denne).

Liek je určený iba na krátkodobú liečbu pokiaľ sa vyskytujú symptómy. Nežiaduce účinky sa môžu minimalizovať užívaním najnižšej účinnej dávky počas čo najkratšieho obdobia.

Starší ľudia

Odporúča začať liečbu s najnižšou dávkou (celková denná dávka 50 mg - 2 vrecká) a pacienta starostlivo monitorovať. Ak pacient liek všeobecne dobre znáša, je možné dávku zvýšiť na odporúčanú dávku pre dospelých.

Porucha funkcie pečene

U pacientov s mierne až stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa má liečba začať zníženými dávkami (celková denná dávka 50 mg - 2 vrecká) a pacienta je potrebné starostlivo monitorovať.

Porucha funkcie obličiek

U pacientov s mierne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 60 – 89 ml/min), má byť začiatočná dávka znížená na celkovú dennú dávku 50 mg - 2 vrecká. 

Spôsob použitia

Celý obsah vrecúška sa rozpustí v pohári vody, dobre sa premieša/pretrepe na uľahčenie rozpustenia lieku. Pripravený roztok sa užije ihneď po rozpustení. Pri akútnej bolesti sa odporúča užiť liek najmenej 15 minút pred jedlom.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tretieho trimestra tehotenstva a dojčenia. Nemá sa podávať počas prvého a druhého trimestra gravidity pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné (dávkovanie musí byť čo najnižšie a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek môže ovplyvniť plodnosť žien a neodporúča sa ženám, ktoré sa pokúšajú otehotnieť. U žien, ktoré majú problémy s otehotnením alebo ktoré podstupujú vyšetrenie na neplodnosť, treba zvážiť ukončenie liečby.
U detí a dospievajúcich sa liek nemá používať, lebo jeho bezpečnosť a účinnosť nebola stanovená.
Liek sa nesmie podávať pacientom so stredne závažnou až závažnou dysfunkciou obličiek (klírens keratinínu ≤ 59 ml/min).
Liek sa nesmie podávať pacientom so závažnou hepatálnou dysfunkciou (Childovo-Pughovo skóre 10 – 15).
Liek môže spôsobiť prechodné mierne zvýšenie niektorých parametrov funkcie pečene a tiež významné zvýšenie ALT a AST. V prípade významného zvýšenia týchto parametrov sa musí liečba ukončiť.
Malo by sa zvážiť začatie dlhodobejšej liečby u pacientov s rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenie (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie).
Počas liečby sa môže vyskytnúť závrat, poruchy videnia alebo ospalosť. V týchto prípadoch môže byť znížená schopnosť reagovať a aktívne sa podieľať na cestnej premávke a obsluhovať stroje.
Veľmi zriedkavo sa môžu vzskytnúť fotosenzitívne reakcie (frekvencia < 1/10 000).
Liek obsahuje sacharózu, čo sa musí sa vziať do úvahy u pacientov s diabetes mellitus.
Ďalšie upozornenia sú uvedené v SPC, časť 4.4.

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Možné vedľajšie účinky sú uvedené nižšie, podľa toho, ako často sa môžu výskytnúť. Keďže zoznam je čiastočne založený na vedľajších účinkoch pre Dexadol tablety a Dexadol granulát sa vstrebáva rýchle ... viac >

Účinné látky

dexketoprofén trometamol

Indikačná skupina

07 - Analgetiká, antipyretiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36