Dapril 10 mg tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,72 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,37 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,35 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/22 1,37 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
10/22 1,37 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
09/22 1,37 € (0,0 %) 1,35 € (0,0 %)
08/22 1,37 € 1,35 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Dapril 10 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0285/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67562
Názov produktu podľa ŠÚKL
Dapril 10 mg tbl 30x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných ACE inhibítory (inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu).
Liek sa používa na liečbu:

  • vysokého krvného tlaku (hypertenzie)
  • symptomatického srdcového zlyhania, stav pri ktorom srdce nie je schopné prečerpávať krv do tela tak, ako by malo
  • srdcového záchvatu (akútneho srdcového infarktu), ktorý môže viesť k oslabeniu srdca
  • problémov s obličkami v súvislosti s cukrovkou a vysokým krvným tlakom.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypertenzia
Liek sa môže používať v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe s inými antihypertenzívami. Dávkovanie má byť individuálne, podľa typu pacienta a odpovede krvného tlaku

Úvodná dávka
Odporúča úvodná dávka 10 mg.
U pacientov s výrazne aktivovaným systémom renín-angiotenzín-aldosterón môže nastať po úvodnej dávke prílišný pokles krvného tlaku. U týchto pacientov sa preto odporúčajú úvodné dávky 2,5 – 5 mg, pričom liečba by sa mala začať pod lekárskym dohľadom.

Udržiavacia dávka
Obvyklá účinná udržiavacia dávka je 20 mg 1x denne. Všeobecne platí, že ak sa žiadaný terapeutický účinok nedosiahne v priebehu 2 až 4 týždňov s určitou dávkou, dávka sa môže zvýšiť. Najvyššia maximálna dávka použitá v kontrolovaných dlhodobých klinických skúšaniach bola 80 mg denne.

Pacienti liečení diuretikami
Liečbu diuretikami treba prerušiť 2 – 3 dni pred začatím liečby.
U hypertenzných pacientov, u ktorých nie je možné prerušiť podávanie diuretika treba začať terapiu dávkou 5 mg. Je potrebné monitorovanie renálnych funkcií a hladiny sérového draslíka. Nasledujúce dávkovanie tohoto lieku treba upraviť podľa reakcie krvného tlaku. Ak je to potrebné, môže sa pokračovať v podávaní diuretík

Úprava dávkovania pri renálnej insuficiencii
Úvodné dávkovanie u pacientov s renálnou insuficienciou má byť založené na klírense kreatinínu (CrCl)

CrCl < 10 ml/min (vrátane dialyzovaných pacientov) → 2,5 mg/deň (dávkovanie, resp. frekvenciu podávania treba upraviť podľa reakcie krvného tlaku.)
CrCl 10 – 30 ml/min → 2,5 – 5 mg/deň
CrCl 31 – 80 ml/min → 5 – 10 mg/deň
Dávkovanie sa môže titrovať smerom nahor, až kým nie je krvný tlak kontrolovaný alebo na maximálnu dávku 40 mg denne.

Pediatrická populácia
Použitie u detí a dospievajúcich s hypertenziou vo veku 6 - 16 rokov

  • s hmotnosťou 20 kg - 50 kg: odporúčaná počiatočná dávka 2,5 mg 1x denne; maximálna denná dávka 20 mg.
  • s hmotnosťou ≥50 kg: odporúčaná počiatočná dávka  5 mg 1x denne; maximálna denná dávka 40 mg.

U detí so zníženou funkciou obličiek sa má zvážiť nižšia počiatočná dávka alebo predĺžený interval dávkovania.

Srdcové zlyhanie
Úvodná dávka lieku je 2,5 mg 1x denne, pod lekárskym dohľadom, aby sa zistil účinok na krvný tlak.
Dávkovanie by sa malo zvyšovať:
- o prírastky nie väčšie ako 10 mg

v intervaloch nie kratších ako 2 týždne
- do najvyššej pacientom tolerovanej dávky, maximálne však do dávky 35 mg 1x denne.
Liek sa má užívať ako prídavná liečba k diuretikám a ak je to vhodné, aj k digoxínu alebo betablokátorom.

Akútny infarkt myokardu
Úvodná dávka (prvé 3 dni po infarkte)
Liečba sa môže začať v priebehu 24 hodín od objavenia sa príznakov. Liečba sa nemá začať, ak je systolický tlak krvi nižší ako 100 mmHg.
Prvá dávka  je 5 mg podaná perorálne, po 24 hodinách nasleduje dávka 5 mg, po 48 hodinách 10 mg a ďalej 10 mg 1x denne.
U pacientov s nízkym systolickým tlakom (120 mmHg alebo menej) na začiatku liečby alebo počas prvých 3 dní po infarkte by mala byť podaná nižšia dávka - 2,5 mg perorálne.

Udržiavacia dávka
Udržiavacia dávka je 10 mg 1x denne.
Ak sa objaví hypotenzia (systolický tlak krvi nižší alebo rovný 100 mmHg), denná udržiavacia dávka má byť znížená na 5 mg, alebo prechodne až na 2,5 mg. Ak hypotenzia pretrváva (systolický tlak krvi menej ako 90 mmHg pretrvávajúci viac ako 1 hodinu), liečba týmto liekom sa má ukončiť.

Dĺžka liečby:
Liečba má pokračovať 6 týždňov, potom sa má zdravotný stav pacienta znova vyhodnotiť. Pacienti, u ktorých sa vyvinuli symptómy srdcového zlyhania, majú v liečbe pokračovať.

Renálne komplikácie diabetu mellitus
U hypertenzných pacientov s diabetom mellitus typu 2 a začínajúcou nefropatiou je dávka 10 mg 1x denne.V prípade potreby môže zvýšiť na 20 mg 1x denne.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nezávisle od jedla, v pravidelných časových odstupoch, v celku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. 

Upozornenie

Liek sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity.
Liek je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra gravidity.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Lizinopril sa neodporúča u detí mladších ako 6 rokov, ani u detí s ťažkou poruchou obličiek (GFR <30  ml/min/1,73m2).
Liek sa neodporúča u pacientov po transplantácii obličiek.
Pacienti užívajúci tento liek, u ktorých sa vyvinie žltačka alebo výrazný vzostup pečeňových enzýmov, musia prerušiť liečbu
Pri užívaní lieku sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte DAPRIL ihneď užívať a ihneď informujte o tom vášho lekára:
Závažné alergické reakcie (menej časté, môžu postihovať až 1 z ... viac >

Účinné látky

lizinopril

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 48