Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,13 € +0,04 € (+1,9 %)
Dopl. pacienta max. 1,46 € +0,04 € (+2,8 %)
Úhrada poisťovne 0,67 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 1,44 € (-1,4 %) 0,69 € (+3,0 %)
12/22 1,46 € (+2,8 %) 0,67 € (0,0 %)
11/22 1,42 € (0,0 %) 0,67 € (0,0 %)
10/22 1,42 € 0,67 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

COSTI
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0073/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
67531
Názov produktu podľa ŠÚKL
COSTI tbl 20x10 mg (blis.)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tento liek sa používa u dospelých a detí na liečbu nevoľnosti a vracania.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek sa má užívať v najnižšej účinnej dávke počas najkratšej možnej dĺžky trvania potrebnej na kontrolu nevoľnosti a vracania.

Dospelí a dospievajúci (vo veku 12 rokov a starší a s telesnou hmotnosťou 35 kg alebo viac): 1 tableta (10 mg) najviac 3x denne. Maximálna denná dávka je 30 mg. Maximálna dĺžka trvania liečby zvyčajne nemá presiahnuť 1 týždeň.
Pacienti majú užívať každú dávku v naplánovanom čase. Ak sa dávka v naplánovanom čase vynechá, vynechaná dávka sa má preskočiť a má sa pokračovať vo zvyčajnom dávkovaní. Dávka sa nemá zdvojnásobiť, aby sa nahradila vynechaná dávka.

Osobitné skupiny pacientov

Pacienti s poruchou funkcie pečene: Liek je kontraindikovaný pri stredne závažnej až závažnej poruche funkcie pečene. Pri miernej poruche funkcie pečene úprava dávky nie je potrebná.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek: Keďže je pri závažnej poruche funkcie obličiek polčas eliminácie domperidónu predĺžený, pri opakovanom podávaní sa má frekvencia dávkovania znížiť na 1-2x denne, v závislosti od závažnosti poruchy funkcie a môže byť potrebné zníženie dávky.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, v celku, pred jedlom a zapíjajú sa malým množstvom tekutiny. Ak sa tablety užijú po jedle, vstrebávanie liečiva sa do istej miery oneskorí. Tablety sa nesmú hrýzť ani drviť. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Upozornenie

Liek sa môže podávať tehotným ženám len po potvrdení očakávaného terapeutického prínosu.
Domperidón sa má počas dojčenia užívať len v prípade, ak je to jednoznačne nevyhnutné.
Tablety nie sú vhodné na použitie u detí a dospievajúcich s telesnou hmotnosťou menej ako 35 kg vzhľadom na potrebu presného dávkovania.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne závažnou až závažnou poruchou funkcie pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so známym prítomným predĺžením intervalov srdcového vedenia, najmä QTc, u pacientov s významnými poruchami elektrolytovej rovnováhy alebo so základnými srdcovými ochoreniami, ako je napr. kongestívne srdcové zlyhávanie
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich stavov, prestaňte užívať tento liek a kontaktujte svojho lekára:
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 ľudí)
zvýšené hladiny hormónu prolakt ... viac >

Účinné látky

domperidón

Indikačná skupina

49 - Digestíva, adsorbenciá, acidá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60