Cornusan 10 mg/40 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 9,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 3,00 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
06/23 3,00 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
05/23 3,00 € (0,0 %) 6,96 € (0,0 %)
04/23 3,00 € 6,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0080/19-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0904D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cornusan 10 mg/40 mg tbl 30x10 mg/40 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivá ezetimib a simvastatín. Znižuje hladinu celkového cholesterolu, „zlého“ cholesterolu (LDL cholesterol) a tukových látok nazývaných triacylglyceroly v krvi.Okrem toho zvyšuje hladiny „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterol).

Používa sa ako doplnok k diéte na zníženie cholesterolu, ak máte:

  • zvýšenú hladinu cholesterolu v krvi (primárna hypercholesterolémia [heterozygotná familiárna a non-familiárna]) alebo zvýšené hladiny tukov v krvi (zmiešaná hyperlipidémia):
    • ktorá nie je dostatočne kontrolovaná samotným statínom,
    • na ktorú ste užívali statín a ezetimib ako samostatné tablety.
  • dedičné ochorenie (homozygotná familiárna hypercholesterolémia), ktoré zvyšuje hladinu cholesterolu v krvi. 
  • ochorenie srdca. Liek znižuje riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, chirurgického zákroku na zvýšenie prietoku krvi v srdci alebo hospitalizácie z dôvodu bolesti na hrudníku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Hypercholesterolémia
Dávka sa má určiť individuálne na základe známej účinnosti rôznych síl ezetimibu a simvastatínu a odpovede na súčasnú liečbu na zníženie hladiny cholesterolu. Zvyčajná dávka je 10 mg/20 mg/deň alebo 10 mg/40 mg/deň podávaná jednorazovo večer. Ak sú potrebné úpravy dávky, majú sa vykonávať v intervaloch, ktoré nie sú kratšie ako 4 týždne.

Pacienti s ischemickou chorobou srdca a AKS v anamnéze
V štúdii overujúcej vplyv na zníženie rizika kardiovaskulárnych príhod (IMPROVE-IT) sa podávala začiatočná dávka 10/40 mg 1x denne večer. Sila 10/80 mg sa odporúča iba v prípade, keď sa očakáva, že prínosy prevážia možné riziká.

Homozygotná familiárna hypercholesterolémia
Odporúčaná začiatočná dávka je 10/40 mg/deň. Sila 10/80 mg sa odporúča iba v prípade, keď sa očakáva, že prínosy prevážia možné riziká. Liek sa u týchto pacientov môže použiť ako doplnok k iným liečbam na zníženie hladiny lipidov (napr. k LDL aferéze), alebo ak takéto liečby nie sú dostupné.
U pacientov, ktorí súbežne s liekom užívajú lomitapid, nesmie dávka prekročiť 10/40 mg/deň.

Súbežné podávanie s inými liekmi
Pri súbežnom podávaní so sekvestrantmi žlčových kyselín sa má ezetimib podať najmenej 2 hodiny pred alebo najmenej 4 hodiny po podaní sekvestrantu žlčovej kyseliny.
U pacientov, ktorí súbežne s liekom užívajú amiodarón, amlodipín, verapamil alebo diltiazem, sa nemá prekročiť dávka 10/20 mg/deň.
U pacientov, ktorí súbežne s liekom užívajú hypolipidemické dávky (≥ 1 g/deň) niacínu (kyseliny nikotínovej), sa nemá prekročiť dávka 10/20 mg/deň.

Pediatrická populácia
Liečba sa musí začať pod dohľadom špecialistu.
Dospievajúci vo veku ≥ 10 rokov (štádium puberty: chlapci v II. alebo vyššom štádiu podľa Tannerových kritérií a dievčatá, ktoré sú aspoň jeden rok po menarché): Klinické skúsenosti u detských a dospievajúcich pacientov (vo veku 10 -17 rokov) sú obmedzené. Odporúčaná zvyčajná začiatočná dávka je 10/10 mg užívaných 1x denne. Odporúčané rozmedzie dávok je 10/10 mg/deň až maximálne 10/40 mg/deň.

Pacienti s poruchou funkcie obličiek
U pacientov s chronickým ochorením obličiek a s odhadovanou glomerulárnou filtráciou < 60 ml/min/1,73 m2 je odporúčaná dávka lieku 10/20 mg užívaných 1x denne večer. Vyššie dávky sa majú indikovať s opatrnosťou.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú večer, nezávisle od jedla, v celku a zapíjajú sa pohárom vody. Počas užívania lieku je potrebné vyhnúť sa konzumácii grapefruitovej šťavy.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Užívanie lieku sa neodporúča deťom mladším ako 10 rokov kvôli nedostatočným údajom o bezpečnosti a účinnosti.
U pacientov so stredne ťažkou alebo s ťažkou poruchou funkcie pečene sa liečba liekom neodporúča.
Ak sa v priebehu liečby vyskytne nevysvetliteľná bolesť svalov, citlivosť alebo slabosť, je potrebné ihneď kontaktovať lekára.
Liek sa má podať buď ≥ 2 hodiny pred podaním sekvestrantu žlčových kyselín, alebo ≥ 4 hodiny po jeho podaní.
Počas liečby nekonzumovať grepy a grepovú šťavu.
Liek má zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov sa však má vziať do úvahy, že sa môže vyskytnúť závrat.
Liek sa má používať u pacientov, ktorí konzumujú nadmerné množstvo alkoholu s opatrnosťou.
Liek obsahuje laktózu.
Pacient má dodržiavať primeranú diétu znižujúcu lipidy a počas liečby liekom má v diéte pokračovať.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Cornusan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého (pozri časť 2).
Boli hlásené nasledujúce časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
bolesti svalov, zvýšenia v laboratórnych krvných vyšetreniach funkcie pečene (transamináz) a/al ... viac >

Účinné látky

ezetimib, simvastatín

Indikačná skupina

31 - Hypolipidemiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24