Co-Prenessa Neo 5 mg/1,25 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC//Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,83 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 11,83 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 11,83 € (0,0 %)
05/24 0,00 € (0,0 %) 11,83 € (0,0 %)
04/24 0,00 € (0,0 %) 11,83 € (0,0 %)
03/24 0,00 € 11,83 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Prenessa Neo 5 mg/1,25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0023/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9535D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Prenessa Neo 5 mg/1,25 mg tablety tbl 90x5 mg/1,25 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: perindopril a indapamid. Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Indapamid je diuretikum, t.j. liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču. Obidve tieto liečivá znižujú krvný tlak a spolu zabezpečujú kontrolu krvného tlaku.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých. ktorí už užívajú samostatné tablety s obsahom perindoprilu 5 mg a indapamidu 1,25 mg.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Ak je to možné, odporúča sa individuálna titrácia dávok samostatnými liečivami.

Dospelí
Liek sa odporúča užívať v dávke 1 tableta 1x denne (5 mg/1,25 mg).
Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne (10 mg/2,5 mg).
Lekár môže rozhodnúť o zmene dávkovacieho režimu.

Starší ľudia
Liečba tabletami v sile 5 mg/1,25 mg sa má začať po posúdení odpovede tlaku krvi a funkcie obličiek.

Porucha funkcie obličiek 
U pacientov so stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min) sa odporúča začať liečbu primeranými dávkami jednotlivých liečiv samostatne.
Odporúča sa pravidelne sledovať pacienta (časté monitorovanie kreatinínu a draslíka).

Dĺžku liečby určuje lekár.

Spôsob podávania

Liek sa prednostne užíva ráno, pred jedlom, každý deň v rovnakom čase. Tableta sa prehltne a zapije pohárom vody.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozorenie

Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite ukončiť a ak je to vhodné, začať alternatívnu liečbu.
Neodporúča počas 1. trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča počas dojčenia, je potrebné sa rozhodnúť, či prerušiť dojčenie alebo prerušiť užívanie lieku.
Bezpečnosť a účinnosť kombinácie sa v pediatrickej populácii zatiaľ nestanovila. Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Pri závažnej poruche funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <30 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií, ak sa objaví počas liečby, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť oblasti exponované slnku alebo umelému UVA žiareniu.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Ak sa objavia príznaky angioedému (opuchom tváre, pier, jazyka alebo hrdla s ťažkosťami s prehĺtaním alebo dýchaním) je nutné ukončiť užívanie a ihneď vyhľadať lekára.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť bolesti hlavy a závraty, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje.
U pacientov podrobujúcich sa chirurgickým zákrokom alebo celkovej anestézii sa na 1 deň pred chirurgickým zákrokom odporúča prerušiť liečbu ( kvôli riziku výrazného poklesu krvného tlaku).
Užívanie doplnkov s obsahom draslíka, diuretík šetriacich draslík alebo náhrad soli s obsahom draslíka, môže viesť najmä u pacientov s poruchou funkcie obličiek k výraznému zvýšeniu hladiny draslíka v sére. Ak sa súbežné užívanie považuje za vhodné, majú sa používať s opatrnosťou a za častého monitorovania draslíka v sére.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekára:
- silný závrat alebo mdloby v dôsledku nízke ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24