Co-Prenessa Neo 10 mg/2,5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC//Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 8,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,61 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,55 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 2,61 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
06/24 2,61 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
05/24 2,61 € (0,0 %) 5,55 € (0,0 %)
04/24 2,61 € 5,55 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Prenessa Neo 10 mg/2,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0024/22-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9538D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Prenessa Neo 10 mg/2,5 mg tablety tbl 30x10 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC//Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: perindopril a indapamid. Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Indapamid je diuretikum, t.j. liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču. Obidve tieto liečivá znižujú krvný tlak a spolu zabezpečujú kontrolu krvného tlaku.

Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých. ktorí už užívajú samostatné tablety s obsahom perindoprilu 10 mg a indapamidu 2,5 mg.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí
Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. 
Lekár môže rozhodnúť o zmene dávkovacieho režimu (napr. znížiť dávku).

U starších ľudí sa odporúča sa sledovanie stavu pacienta, časté monitorovanie kreatinínu a draslíka.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob podávania

Tableta sa užije vcelku prednostne ráno, pred jedlom a zapije sa pohárom vody.

Upozornenia:

Liek sa neodporúča počas 1. trimestra a je kontraindikovaný v 2. a 3. trimestri tehotenstva.
Liek sa neodporúča pre dojčiace matky, je potrebné sa rozhodnúť či prerušiť dojčenie alebo prerušiť užívanie lieku.
U pacientov so závažnou a stredne závažnou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 60 ml/min) je liečba kontraindikovaná.
Pri závažnej poruche funkcie pečene je liečba kontraindikovaná.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich (bezpečnosť a účinnosť kombinácie liečiv sa v pediatrickej populácii zatiaľ nestanovila). 
Pri užívaní inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu bol hlásený suchý kašeľ. Je charakteristický svojím pretrvávaním a vymiznutím po ukončení liečby.
V prípade výskytu angioedému (opuchu tváre, hrdla, ťažkosti s dýchaním), treba liek ihneď vysadiť a má sa začať primerané monitorovanie, aby sa zaistil úplný ústup príznakov ešte pred prepustením pacienta.
Súbežné užívanie perindoprilu so sakubitrilom/valsartanom je kontraindikované z dôvodu zvýšeného rizika angioedému. Liečba sakubitrilom/valsartanom sa nesmie začať skôr ako po 36 hodinách od užitia poslednej dávky perindoprilu. 
Neodporúča kombinácia perindoprilu a draslík šetriacich liekov, doplnkov draslíka alebo náhrad solí s obsahom draslíka.
Počas liečby sa odporúča pravidelne kontrolovať funkciu obličiek, krvný tlak a množstvo elektrolytov (napríklad draslíka) v krvi.
Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
V prípade užívania iných liekov je potrebné informovať lekára.
Boli hlásené prípady fotosenzitívnych reakcií, ak sa fotosenzitívna reakcia objaví počas liečby, odporúča sa liečbu ukončiť. Ak sa opätovné podanie považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť oblasti exponované slnku alebo umelému UVA žiareniu.
Môžu sa vyskytnúť reakcie súvisiace s poklesom tlaku krvi, ako je závrat alebo slabosť. V takomto prípade môže byť znížená vaša schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekára:
- silný závrat alebo mdloby v dôsledku nízke ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril arginín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24