Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg tbl (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 20,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 4,02 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 16,65 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 4,02 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
06/24 4,02 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
05/24 4,02 € (0,0 %) 16,65 € (0,0 %)
04/24 4,02 € 16,65 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0316/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89445
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Prenessa 8 mg/2,5 mg tbl 90x8 mg/2,5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Tablety obsahujú účinné látky:

  • perindopril, ktorý patrí do triedy liekov nazývaných inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory).
  • indapamid, ktorý patrí do skupiny liekov nazývaných diuretiká (liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču).

Liek sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku (antihypertenzívum). Tento liek sa predpisuje pacientom, ktorí už užívajú perindopril a indapamid ako dve samostatné tablety.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak je to možné odporúča sa individuálna titrácia dávky zloženia lieku.

Starší pacienti
Liečba starších pacientov sa má začať po prehodnotení odpovede tlaku krvi a činnosti obličiek.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prednostne ráno pred jedlom. Tablety sa zapíjajú pohárom vody. Deliaca ryha slúži len na uľahčenie podávania, nie na rozdelenie tablety na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich.
Opatrnosť je potrebná pri používaní lieku pacientmi nad 70 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu <60ml/min).
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je použitie lieku kontraindikované.
U pacientov s cukrovkou liečených perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom sa majú hladiny glykémie pozorne sledovať, najmä počas prvého mesiaca liečby.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou. Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (< 1/10 000). Ak sa počas liečby fotosenzitivita objaví, odporúča sa liečbu prerušiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť pred slnečným žiarením a nechodiť do solária.
Športovci si musia uvedomiť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Indapamid v tomto lieku môže spôsobiť hypomagnezémiu.
Odporúča sa monitorovanie draslíka a horčíka v plazme a EKG.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumácia alkoholu.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekára:
- závažné závraty alebo mdloby následkom níz ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36