Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg tbl (PVC/PE/PVDC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,31 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,39 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,92 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 1,39 € (0,0 %) 3,92 € (0,0 %)
05/24 1,39 € (0,0 %) 3,92 € (0,0 %)
04/24 1,39 € (0,0 %) 3,92 € (0,0 %)
03/24 1,39 € 3,92 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0436/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46276
Názov produktu podľa ŠÚKL
Co-Prenessa 4 mg /1,25 mg tbl 28x4 mg /1,25 mg (PVC/PE/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá: perindopril a indapamid. Perindopril patrí do skupiny liečiv nazývaných inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory). Indapamid je diuretikum, t.j. liek, ktorý zvyšuje tvorbu moču.

Liek je určený na liečbu vysokého krvného tlaku, ak perindopril sám nie je dostatočne účinný.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne.
Ak je to možné, má sa urobiť titrácia dávok oboch zložiek, aby sa individualizovala ich odporúčaná účinná dávka. Ak je to klinicky vhodné, môže sa zvážiť priama zmena z monoterapie. Liek so silou 4 mg/1,25 mg sa má užívať vtedy, ak tlak krvi nie je dostatočne kontrolovaný liekom so silou 2 mg/0,625 mg.

Starší pacienti:
Pred začatím liečby sa majú vyšetriť renálne funkcie a hladiny draslíka. Začiatočná dávka sa má následne upraviť na základe odpovede krvného tlaku, najmä v prípadoch deplécie vody a elektrolytov.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov so stredne ťažkou poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu 30–60 ml/min) nesmie maximálna denná dávka perindoprilu prekročiť 2 mg. Preto sa odporúča začať liečbu s primerane nízkymi dávkami jednotlivých liečiv samostatne.

Pacienti s diabetom mellitus závislým na inzulíne a pacienti so závažnou srdcovou nedostatočnosťou (IV. stupňa):
Liečba sa má začínať pod lekárskym dohľadom so zníženou iniciálnou dávkou.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, prednostne ráno pred jedlom a zapíjajú sa pohárom vody. Tablety sa prehĺtajú vcelku, nesmú sa hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas druhého a tretieho trimestra tehotenstva, použitie lieku počas prvého trimestra sa neodporúča. Po potvrdení tehotenstva sa má liečba okamžite zastaviť a pokiaľ je to vhodné, začať s alternatívnou liečbou. Pacientkam plánujúcim tehotenstvo sa má liečba zmeniť na alternatívnu liečbu, ktorá má potvrdený bezpečnostný profil pre použitie v tehotenstve.
Liek sa neodporúča počas dojčenia.
U detí a dospievajúcich do 18 rokov sa použitie lieku neodporúča.
Pri ťažkej poruche funkcie obličiek (klírens kreatinínu pod 30ml/min) je liek kontraindikovaný.
Pri ťažkej poruche funkcie pečene je liek kontraindikovaný.
Hladiny glykémie sa majú dôsledne sledovať u pacientov s cukrovkou po predchádzajúcej liečbe perorálnymi antidiabetikami alebo inzulínom, najmä počas prvého mesiaca liečby ACE inhibítorom.
Pacient má informovať lekára o užívaní lieku pred akýmkoľvek chirurgickým zákrokom a/alebo anestéziou. Podľa možnosti sa odporúča liečbu prerušiť jeden deň pred chirurgickým zákrokom.
Počas liečby sa môže vyskytovať suchý, neproduktívny kašeľ, ktorý vymizne po ukončení liečby.
Počas liečby sa môžu vyskytnúť nežiaduce účinky, ktoré môžu znížiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Opatrnosť sa odporúča najmä na začiatku liečby alebo pri kombinácii s inou antihypertenzívnou liečbou.
Boli zaznamenané prípady fotosenzitívnych reakcií. Ak sa počas liečby fotosenzitivita objaví, odporúča sa liečbu prerušiť. Ak sa opätovné podanie diuretika považuje za nevyhnutné, odporúča sa chrániť pred slnečným žiarením a nechodiť do solária.
Športovci si musia uvedomiť, že liek obsahuje liečivo, ktoré môže vyvolať pozitívnu reakciu dopingových testov.
Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať a zapisovať krvný tlak a tepovú frekvenciu.
Indapamid v tomto lieku môže spôsobiť hypomagneziémiu.
Počas liečby vysokého krvného tlaku sa všeobecne neodporúča konzumovať alkohol.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktorý môže byť závažný, ihneď prestaňte liek užívať a okamžite vyhľadajte lekára:
- závažné závraty alebo mdloby v dôsledku ní ... viac >

Účinné látky

indapamid, perindopril terc-butylamín

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36