Clopigamma 75 mg tbl flm (blis.Al/PVC/PE/PVDC) 1x84 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 12,32 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,84 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 8,48 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/22 3,84 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
05/22 3,84 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
04/22 3,84 € (0,0 %) 8,48 € (0,0 %)
03/22 3,84 € 8,48 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopigamma 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0544/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80262
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopigamma 75 mg tbl flm 84x75 mg (blis.Al/PVC/PE/PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Antiagregačné lieky bránia zhlukovaniu krvných doštičiek, a tak znižujú schopnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento proces sa volá trombóza).

Liek sa používa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako aterotrombóza.

Liek sa predpisuje ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu týchto závažných príhod, pretože:

  • pacient má skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza) a
  • prekonal infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo má ochorenie periférnych artérií.
  • mal závažný typ bolesti na hrudníku (nestabilnú angínu pektoris) alebo prekonal "infarkt myokardu" (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny tzv. stent na znovuobnovenie účinného prietoku krvi. Lekár má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú.
  • mal nepravidelný srdcový tep (atriálnu fibriláciu) a nemôže užívať lieky známe ako „perorálne antikoagulanciá“ (antagonisty vitamínu K). Liek sa v takom prípade užíva spolu s kyselinou acetylsalicylovou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom
Pri nestabilnej angíne pektoris alebo non Q-infarkte (bez elevácie segmentu ST) sa liečba klopidogrelom začína jednorazovou nasycovacou dávkou 300 mg klopidogrelu, alebo 600 mg. Nasycovacia dávka 600 mg sa má zvážiť u pacientov vo veku <75 rokov, ak je u nich plánovaná perkutánna koronárna intervencia. V liečbe klopidogrelom sa má pokračovať v dávke 75 mg raz denne (spolu s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) v dávke 75 – 325 mg denne). Vzhľadom na to, že vyššie dávky ASA boli spojené s vyšším rizikom krvácania, odporúča sa, aby dávkovanie ASA nepresahovalo 100 mg. Údaje získané z klinických skúšaní podporujú užívanie klopidogrelu počas 12 mesiacov, pričom maximálny prínos sa pozoroval v 3. mesiaci užívania.

 Pacienti s sakútnym infarktom myokardu s eleváciou segmentu ST
Klopidogrel sa má podávať 1 tableta 1x denne s počiatočnou nasycovacou dávkou 300 mg klopidogrelu v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou a s trombolytikami alebo bez nich. Kombinovaná liečba sa má začať podľa možnosti čím skôr, hneď po tom, ako sa objavia príznaky a má trvať najmenej 4 týždne.

Dospelí pacienti so stredným až vysokým rizikom TIA alebo s miernou IS
Dospelým pacientom so stredným až vysokým rizikom TIA (ABCD2 skóre ≥4) alebo s miernou IS (NIHSS ≤3) sa má podať nasycovacia dávka klopidogrelu 300 mg, po ktorej nasleduje klopidogrel 75 mg 1x denne a ASA (75 mg – 100 mg 1x denne). Liečba klopidogrelom a ASA sa má začať do 24 hodín od príhody a má pokračovať 21 dní s následnou jednorazovou antiagregačnou liečbou.

Pacienti s atriálnou fibriláciou
Podáva sa dávka 1 tableta (75 mg) 1x denne. Kyselina acetylsalicylová (75 – 100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

Podávanie 600 mg nasycovacej dávky klopidogrelu sa neodporúča u pacientov s akútnym koronárnymv syndrómom bez elevácie ST segmentu a u pacientov vo veku ≥75 rokov pre zvýšené riziko krvácania u tejto populácie.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Zastavenie krvácania môže počas liečby klopidogrelom trvať dlhšie ako zvyčajne a akékoľvek nezvyčajné krvácanie (miesto alebo doba trvania) je potrebné hlásiť lekárovi.
Počas tehotenstva je vhodnejšie liek v rámci preventívnych opatrení neužívať.
Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nesmie podávať z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene. 
Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené.
Pacientom s poškodením funkcie obličiek sa musí liek podávať opatrne.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok, podávanie lieku sa musí 7 dní pred zákrokom prerušiť.
Liek obsahuje laktózu a ricínový olej.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne:
horúčka, príznaky infekcie alebo extrémnej vyčerpanosti. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek. príznaky problé ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30