Clopigamma 75 mg tbl flm (blis.) 1x14 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,12 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,80 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/20 0,80 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
01/20 0,80 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
12/19 0,80 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
11/19 0,80 € 1,32 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopigamma 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0544/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80260
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopigamma 75 mg tbl flm 14x75 mg (blis.Al/PVC-PE-PVDC)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Antiagregačné lieky bránia zhlukovaniu krvných doštičiek, a tak znižujú schopnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento proces sa volá trombóza).

Liek sa používa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako je náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako aterotrombóza.

Liek sa predpisuje ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu týchto závažných príhod, pretože:

  • pacient má skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza) a
  • prekonal infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo má ochorenie periférnych artérií.
  • mal závažný typ bolesti na hrudníku (nestabilnú angínu pektoris) alebo prekonal "infarkt myokardu" (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny tzv. stent na znovuobnovenie účinného prietoku krvi. Lekár má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú.
  • mal nepravidelný srdcový tep (atriálnu fibriláciu) a nemôže užívať lieky známe ako „perorálne antikoagulanciá“ (antagonisty vitamínu K). Liek sa v takom prípade užíva spolu s kyselinou acetylsalicylovou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom:
Pri nestabilnej angíne pektoris alebo non Q-infarkte (bez elevácie segmentu ST) sa liečba klopidogrelom začína jednorazovou nasycovacou dávkou 4 tablety (300 mg klopidogrelu), a potom sa má pokračovať dávkovaním 1 tableta 1x denne v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou.
Pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou segmentu ST sa klopidogrel má podávať 1 tableta 1x denne s počiatočnou nasycovacou dávkou 4 tablety (300 mg klopidogrelu) v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou a s trombolytikami alebo bez nich. Kombinovaná liečba sa má začať podľa možnosti čím skôr, hneď po tom, ako sa objavia príznaky a má trvať najmenej 4 týždne.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch s jedlom alebo nalačno, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny. Liek je potrebné užívať každý deň v približne rovnakom čase.

Upozornenie

Počas tehotenstva sa použitie lieku neodporúča.
Nie je známe, či sa klopidogrel vylučuje do ľudského materského mlieka. Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
U detí a dospievajúcich sa liek nesmie používať z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene sa má liek používať s opatrnosťou.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek. Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok a antiagregačný účinok je dočasne nežiaduci, liek sa má vysadiť 7 dní pred chirurgickým zákrokom.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne:
- horúčka, príznaky infekcie alebo extrémnej vyčerpanosti. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek.
- príznaky pro ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 30