Clopidogrel Actavis 75 mg tbl flm 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,27 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,24 € +0,12 € (+10,7 %)
Úhrada poisťovne 3,03 € -0,12 € (-3,8 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
11/21 1,24 € (0,0 %) 3,03 € (0,0 %)
10/21 1,24 € (+10,7 %) 3,03 € (-3,8 %)
09/21 1,12 € (0,0 %) 3,15 € (0,0 %)
08/21 1,12 € 3,15 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Clopidogrel Actavis 75 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0362/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
20057
Názov produktu podľa ŠÚKL
Clopidogrel Actavis 75 mg tbl flm 30x75 mg (blis. Al/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Používa sa na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus) formujúcich sa v skôrnatených cievach, t.j. procesu známemu ako aterotrombóza, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako sú náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť).

Liek sa používa ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu závažných príhod pri:

  • skôrnatení ciev (tiež známe ako ateroskleróza)
  • po prekonaní infarktu myokardu, náhlej cievnej mozgovej príhody
  • ochorení periférnych artérií
  • po výskyte silnej bolesti v hrudníku známej ako „nestabilná angína pektoris“, alebo po prekonaní infarktu myokardu (srdcový záchvat)
  • atriálnej fibrilácii, v prípade, ak sa nemôžu užívať perorálne antikoagulanciá.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti: podáva sa 1 tableta 1x denne.

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom:
Pri nestabilnej angíne pektoris alebo non Q-infarkte (bez elevácie segmentu ST) sa liečba klopidogrelom začína jednorazovou nasycovacou dávkou 4 tablety (300 mg klopidogrelu), a potom sa má pokračovať dávkovaním 1 tableta 1x denne v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou.
Pri akútnom infarkte myokardu s eleváciou segmentu ST sa klopidogrel má podávať 1 tableta 1x denne s počiatočnou nasycovacou dávkou 4 tablety (300 mg klopidogrelu) v kombinácii s kyselinou acetylsalicylovou a s trombolytikami alebo bez nich. Kombinovaná liečba sa má začať podľa možnosti čím skôr, hneď po tom, ako sa objavia príznaky a má trvať najmenej 4 týždne.

Pacienti s atriálnou fibriláciou:
Podáva sa dávka 1 tableta (75 mg) 1x denne. Kyselina acetylsalicylová (75 – 100 mg denne) sa má iniciovať a podávať v kombinácii s klopidogrelom.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, vždy vcelku a zapíjajú sa dostatočným množstvom tekutiny.
Ak pacient zabudne užiť tabletu, má užiť vynechanú dávku ihneď a nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Ak však už uplynulo viac ako 12 hodín od zvyčajného času užívania, pacient má užiť nasledujúcu dávku až vo zvyčajnom čase a neužívať dvojitú dávku.

Upozornenie

Zastavenie krvácania môže počas liečby klopidogrelom trvať dlhšie ako zvyčajne a akékoľvek nezvyčajné krvácanie (miesto alebo doba trvania) je potrebné hlásiť lekárovi.
Počas tehotenstva je vhodnejšie liek v rámci preventívnych opatrení neužívať.
Počas liečby sa nemá pokračovať v dojčení.
Deťom sa liek nemá podávať z dôvodu obáv týkajúcich sa účinnosti.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene. 
Skúsenosti s liečbou pacientov so stredne ťažkým ochorením pečene, ktorí môžu mať hemoragickú diatézu sú obmedzené.
Pacientom s poškodením funkcie obličiek sa musí liek podávať opatrne.
Pacienti musia informovať lekára a zubára o užívaní tohto lieku pred každým plánovaným chirurgickým zákrokom alebo pred tým, ako začnú užívať nový liek.
Ak je u pacienta plánovaný chirurgický zákrok, podávanie lieku sa musí 7 dní pred zákrokom prerušiť.
Liek obsahuje laktózu a lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite kontaktuje svojho lekára, ak pocítite:
- horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť spôsobené zriedkavým znížením počtu niektorých krviniek.
- prejavy pečeňových problémo ... viac >

Účinné látky

klopidogrel

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36