Cilozek 100 mg tablety tbl (blis.PVC/PVDC/Al) 1x98 ks

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cilozek 100 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0171/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0157B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cilozek 100 mg tablety tbl 98x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo cilostazol, ktoré patrí do skupiny liekov nazývanej inhibítory fosfodiesterázy typu 3. Má viacero účinkov, medzi ktoré patrí rozširovanie niektorých ciev a znižovanie úrovne zrážanlivosti buniek krvi nazývaných krvné doštičky, ktoré sa nachádzajú v cievach.

Liek dokáže predĺžiť vzdialenosť, ktorú možno prejsť bez bolesti, pretože zlepšuje cirkuláciu krvi v dolných končatinách. Liek sa odporúča len pre pacientov, ktorých príznaky sa dostatočne nezlepšili po úprave životného štýlu (napríklad ukončenie fajčenia a vyššia pohybová aktivita) a po iných primeraných zásahoch. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 28. 2. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta (100 mg) 2x denne.
Zníženie dávky na 50 mg dvakrát denne sa odporúča u pacientov užívajúcich lieky, ktoré sú silnými inhibítormi CYP3A4, napríklad niektoré makrolidy, azolové antimykotiká, inhibítory proteázy alebo lieky, ktoré sú silnými inhibítormi CYP2C19, napríklad omeprazol (pozri SPC, časť 4.4 a 4.5).

Spôsob použitia

Tablety sa majú užívať 30 minút pred raňajkami a večerou. Tablety vždy treba zapiť vodou. 

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať u dojčiacich žien.
Cilostazol je kontraindikovaný u pacientov s klírensom kreatinínu < 25 ml/min.
Cilostazol je ​kontraindikovaný u pacientov so stredne ťažkým alebo závažným poškodením pečene.

Liek nie je vhodný pre deti (účinnosť a bezpečnosť sa nestanovila).
Liečba je kontraindikovaná u pacientov užívajúcich dva alebo viaceré ďalšie lieky proti zrážaniu krvi,
 u pacientov s kongestívnym zlyhaním srdca, s nestabilnou angínou pektoris, infarktom myokardu alebo zákrokom na koronárnych cievach v posledných 6 mesiacoch.
Pacienti liečení cilostazolom majú pokračovať v úprave svojho životného štýlu (vzdať sa fajčenia a cvičiť) a farmakologických zásahoch (ako je liečba znižujúca množstvo tuku a antiagregačná liečba), aby sa znížilo riziko kardiovaskulárnych príhod.
Pacienti majú byť upozornení na to, že je potrebné informovať o akomkoľvek krvácaní alebo ľahkom vzniku modrín počas liečby.
Ak má pacient podstúpiť plánovaný chirurgický zákrok a antiagregačný účinok nie je potrebný, užívanie cilostazolu sa má prerušiť 5 dní pred chirurgickým zákrokom.

Liek môže spôsobiť závrat, pri činnostiach vyžadujúcich zvýšenú pozornosť (vedenie vozidiel, obsluha strojov) je potrebná opatrnosť.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, obráťte sa na svojho lekára. Prestaňte užívať Cilozek 100 mg a kontaktujte lekára alebo choďte do najbližšej nemocnice.
- mŕt ... viac >

Účinné látky

cilostazol

Indikačná skupina

16 - Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36